Innkomst-CTG

Torunn Eikeland
Ellen Blix
Pål Øian
Tore Henriksen
Branka M. Yli
Birgitt Haugeberg
Sissel Hjelle


Innledning
Definisjon

 • Innkomst-CTG innebærer at kvinnen får gjort en CTG av 20-40 minutters varighet ved innleggelsen i fødeavdelingen. Da testen ble innført på 1980-tallet, var hensikten å oppdage truete fostre raskt, og selektere dem som ville ha nytte av kontinuerlig elektronisk fosterovervåking1. Alternativet til innkomst-CTG er auskultasjon med jordmorstetoskop eller dopplerutstyr.

Forekomst

 • Innkomst-CTG er rutine for alle kvinner ved de fleste fødeavdelinger i Norge. Noen få fødeavdelinger/fødestuer tar ikke testen på kvinner som ikke har noen risikofaktorer, og hvor fosterhjertelyden er normal ved innkomsten.

Spørsmålsstilling

 • Fører rutinemessig innkomst-CTG til bedre fødselsutkomme sammenliknet med auskultasjon ved innleggelse i fødeavdelingen?

Dokumentasjon
Litteratursøk
Det ble kun søkt etter systematiske oversikter og kontrollerte studier, en systematisk oversikt2 og tre randomiserte, kontrollerte studier ble funnet3-5. En systematisk oversikt er under utarbeiding i Cochranebiblioteket6.

Vurdering av søk
Den systematiske oversikten2 inkluderte de tre randomiserte kontrollerte studiene3-5 samt 11 observasjonsstudier.

De tre randomiserte, kontrollerte oversiktene var gjort i Skottland3,5 og Irland4 og omfattet 11 259 lavrisikofødende. Meta-analyse av de tre studiene fant at kvinnene som ble randomisert til innkomst-CTG oftere fikk epiduralanalgesi (RR 1.2 95 % KI 1.1-1.4), kontinuerlig CTG-overvåking (RR 1.3 95 % KI 1.2-1.5) og skalpblodprøve av fosteret (RR 1.3 95 % KI 1.1-1.5) sammenliknet med kvinnene som ble randomisert til auskultasjon ved innkomst. Det var en ikke-signifikant trend mot flere keisersnitt (RR 1.2 95 % KI 1.0-1.4) hos kvinnene som ble randomisert til innkomst-CTG. Det var ingen forskjeller i de andre utfallsmålene (stimulering av fødsel, perinatal dødelighet, resusitering av barnet, nyfødtkramper, Apgar score <7 fem minutter etter fødselen og overflytting til nyfødtavdeling). I de inkluderte studiene var en høy andel av CTG´ene tatt ved innkomst vurdert som unormale (22-32 %). Dette har antakelig ført til at en stor andel av kvinnene ble liggende med kontinuerlig CTG-overvåking, noe som kan føre til flere inngrep i fødselsforløpet uten at de neonatale utfallene blir bedre7.

De 11 observasjonsstudiene omfattet 5831 kvinner, de fleste studiene inkluderte både lavrisiko- og risikokvinner. Det ble vurdert i hvilken grad innkomst-CTG kunne forutsi utfall som operativ forløsning på indikasjon føtal distress, keisersnitt på indikasjon føtal distress, Apgar score <7 fem minutter etter fødselen, føtal distress, resusitering av barnet og overflytting til nyfødtavdeling. Innkomst-CTG viste seg å ha svært dårlige prognostisk verdi med hensyn til å forutsi disse utfallene.

Vi vet ikke om resultatene fra disse studiene kan overføres til norske forhold ettersom vi ikke vet hvor stor andel av innkomst-CTG´ene som blir vurdert som unormale og heller ikke hvilken klinisk konsekvens dette har. Det er likevel ingen grunn til å tro at rutinemessig innkomst-CTG hos lavrisikofødende vil føre til bedre fødselsutfall selv om en mindre andel av CTG-strimlene blir vurdert som unormale.

Anbefalinger

 • Innkomst-CTG anbefales ikke hos lavrisikofødende (A)

 • Hos risikofødende kan innkomst-CTG være et hjelpemiddel i vurderinga av hvor intensiv fosterovervåkinga skal være (C)

Emneord

 • Innkomst-CTG
 • Cardiotokografi
 • Fosterets tilstand

Kilder

 1. Ingemarsson I, Arulkumaran S, Ingemarsson E, Tambyraja RL, Ratnam SS. Admission test: A screening test for fetal distress in labor. Obstet Gynecol 1986; 68: 800-6

 2. Blix E, Reinar LM, Klovning A, Øian P. Prognostic values of the labour admission test and its effectiveness compared with auscultation only. A systematic review. BJOG 2005; 84: 1087-92 (online publication www.blackwell-synergy.com/loi/bjo)

 3. Mires G, Williams F, Howie P. Randomised controlled trial of cardiotocography versus Doppler auscultation of fetal heart at admission in labour in low risk obstetric population. BMJ 2001; 322: 1457-60

 4. Impey L, Reynolds M, MacQuillan K, Gates S, Murphy J, and Sheil O. Admission cardiotocography: a randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 465-470

 5. Cheyne H, Dunlop A, Shields N, Mathers AM. A randomised controlled trial of admission electronic fetal monitoring in normal labour. Midwifery 2003; 19: 221-9

 6. Devane D, Lalor JG, Daly S, McGuire W. Cardiotocography versus intermittent auscultation on admission to labour ward for assessment of fetal wellbeing (Protocol). The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1

 7. Thacker SB, Stroup D, Chang M. Continuous electronic fetal monitoring for fetal assessment during labour (Cochrane Review). The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 2