Sepsis/septisk sjokk

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl


ICD-10

O08.0     Sepsis/septisk sjokk etter abort, ekstrauterin graviditet eller blæremola
O75.9 Annen infeksjon under fødsel
Sepsis under fødsel
O85 Sepsis i barseltid
O88.3 Obstetrisisk pyemi og septisk emboli


Definisjoner
Systemisk inflammatorisk respons syndrom er karakterisert av to eller flere faktorer:

 • Feber >38,5°C eller <35°C
 • Leukocytter >12x109 /l eller <4x109/l eller umodne former >10 %
 • Respirasjonsfrekvens >20 per minutt eller arteriell pCO2 <4,3 kPa eller behov for mekanisk ventilasjon
 • Hjertefrekvens >90 slag per minutt
  (Tallene for leukocytter, respirasjonsfrekvens, pCO2 og hjertefrekvens gjelder ikke gravide)

Sepsis. Akutt systemisk inflammasjon og dokumentert infeksjon med dyrkningsprøver. Bakteriemi-mikrober i blodet. Septicemi-mikrober og/eller deres toksiner i blodet.

Alvorlig sepsis. Sepsis med organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon.

Septisk sjokk. Alvorlig sepsis med hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser eller organdysfunksjon.

Etiologi
De hyppigst årsaker til sepsis/septisk sjokk hos gravide kvinner og i barseltiden:

 • Chorioamnionitt
 • Postpartumendometritt
 • Pyelonefritt
 • Sårinfeksjon
 • Pneumoni
 • Akutt appendicitt
 • Akutt kolecystitt
 • Pankreatitt
 • Nekrotiserende fasciitt

Diagnostikk
Septisk sjokk

 • I starten tørr, varm hud, takypne, uklarhet, vasodilatasjon, takykardi, økt hjerte/-minuttvolum, høyfebril, synkende blodtrykk. Etter hvert kald, klam hud, vasokonstriksjon, nedsatt perifer sirkulasjon, økende metabolsk acidose. Tilstanden kan ikke skilles fra sjokk av annen årsak, bortsett fra høy feber
 • Blodkultur og bakteriologiske prøver fra urin, cervix/vagina/uterus, sår, hals, melk
 • Tidlig kontakt med vakthavende anestesilege/intensivlege

Tiltak/behandling ved sepsis

 1. Intensivavdeling med full hemodynamisk overvåking, bør vurderes sammen med vakthavende anestesilege
 2. Behandling med antibiotika, høye doser

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004 anbefaler
Ukjent etiologi
Benzylpenicillin 3-5 g i.v. i løpet av 20-30 minutter hver 6. time + aminoglykosider (gentamicin, netilmicin, tobramycin) 5-6 mg/kg kroppsvekt/døgn i.m eller i.v. fordelt på 1-3 doser. Andre sepsisregimer kan være aktuelt.

Kjent etiologi
Antibiotika styres etter resistensskjema, hyppigst spesifikk behandling med ett antibiotikum

 1. Drenasje av abscesser/fjerne alt nekrotisk vev så tidlig som mulig er essensielt
 2. Utskrapning ved mistanke om rester i uterus eller der intet annet fokus finnes
 3. Rask korreksjon av sjokk, elektrolyttforstyrrelser og acidose
  1. Intravenøs væsketilførsel - krystalloider 3-4 liter, evt. kolloider
  2. Glukokortikosteroider (hydrokortison 50 mg hver 6. time i 7 døgn)
  3. Vasoaktive legemidler - (anestesilege) - dersom ikke hemodynamisk stabil etter volumbehandling
 4. Behandling av DIC

Komplikasjoner

 • Multiorgansvikt (DIC, ARDS, nyresvikt og leversvikt)
 • Maternell død: 40-60 %

Emneord

 • Sepsis
 • Septisk sjokk