Pelvimetri

Leif Svenningsen
Anders Drolsum
Elisabeth Heiberg


Definisjoner
Pelvimetri er en radiologisk metode for måling av bekkenstørrelse hos gravide. Den utføres med mange forskjellige teknikker.

Risikofaktorer
Avhengig av teknikk.

Metode
Røntgen pelvimetri benyttes ved de fleste røntgenavdelinger i Norge. Metoden har lang tradisjon, men bildetagningen er komplisert og det er flere feilkilder ved avstandsmålene. CT pelvimetri med lavdose oversiktbilder og aksiale snitt gir lik eller mindre fosterdose enn konvensjonell pelvimetri. MR pelvimetri er ikke strålebelastende. CT og MR kan erstatte konvensjonell røntgen dersom man sikrer at målene er de samme fordi vår kliniske håndtering av pasientene er basert på resultatene fra konvensjonell røntgen pelvimetri.

Indikasjon
Pelvimetri er ved bruk av moderne fødselsovervåkning (partogram, CTG og ultralyd) av liten praktisk nytteverdi når det foreligger hodeleie. Ved seteleie anbefales pelvimetri, men det er ingen betingelse for vaginal forløsning.

Vellykket vaginal fødsel er avhengig av mange andre faktorer enn bekkenets størrelse og form. Fosterets størrelse, fosterhodets presentasjon, utdrivningskreftene (riarbeidet) og bekkenmuskulaturens motstand er faktorer av vel så stor betydning for fødselsforløpet.

Ved hodeleie er det i dag bare indikasjon for pelvimetri der hvor det klinisk foreligger en meget sterk mistanke om mekanisk misforhold (trangt bekken).
Lav kroppshøyde og at "hodet ikke er festet i bekkeninngangen" og tidligere operativ forløsning, er ingen rutinemessige indikasjoner for rekvirering av pelvimetri.

I kapittel 32 er oppgitt veiledende "normalverdier" for bruk ved vaginalforløsning av sete.

For å redusere unødig rekvirering av pelvimetri bør denne undersøkelsen bare kunne bestilles av den avdelingen som har ansvaret for forløsningen.

Emneord

  • Trangt bekken
  • Mekanisk misforhold

Kilder

  1. Pattinson RC, Farrell E. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 Issue 1

  2. Maltau JM. Exit røntgen pelvimetri? Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 1289

  3. Martinsen ACT, Risdal M, Bay T, Drolsum A. CT pelvimetri. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2023-5