Stimulering av rier

Eli Smedvig
Anne-Sofie Letting
Rune Rolland
Terje Hals

Oppdatert 24. februar 2010

Forrige versjon finner du i vårt arkiv.

ICD-10

O62.2   Rier - uregelmessige
O62.4 Rier - dyskoordinerte

Definisjoner
Når kvinnen er i etablert fødsel, og riene er uregelmessige, kortvarige eller sjeldne, kan disse stimuleres med amniotomi (hvis ikke vannet er gått) etterfulgt av oksytocin.

Forekomst/epidemiologi
En undersøkelse fra et norsk sykehus viste at så mange som 51 % av førstegangsfødende og 20 % av flergangsfødende fikk oksytocin som ristimulering.

Etiologi/patogenese
I en rekke situasjoner kan den fødende få risvekkelse. Oftest ser en det hvis den fødende er sliten.

Risikofaktorer
Stimulering av rier kan føre til for langvarige og/eller for hyppige sammentrekninger. Dette kan igjen gi en nedsatt placentaperfusjon med påfølgende alvorlig føtal asfyksi.
Kraftige rier kan gi uterusruptur. Spesielt gjelder dette kvinner som har arrvev i uterus etter tidligere inngrep; både keisersnitt, men også gynekologiske operasjoner som myomenukleasjon.

På den andre siden kan for dårlige rier gi et langvarig fødselsforløp med fare for utslitt mor, økt behov for smertelindring, negativ fødselsopplevelse og økt fare for operativ intervensjon. En langvarig fødsel kan også føre til intrauterin infeksjon og føtal asfyksi.

Indikasjon/metode/diagnostikk
Stimulering av rier er aktuelt når kvinnen er i etablert fødsel og det oppstår risvekkelse.
Amniotomi er den enkleste måten å stimulere rier på. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt og/eller fostervannet er gått, kan en stimulere rier med oksytocin. Det er et polypeptidhormon og må gis som intravenøs infusjon. Det har kort halveringstid, 3-6 minutter. Steady state oppnås etter 20-40 minutter.
Før stimulering må leie avklares. Ved feilinnstilling som høy likestand, panneinnstilling osv, er bruk av oksytocin kontraindisert.

Oksytocininfusjon
Oksytocindrypp; 10 IE (=10.000mU), som finnes i ampuller på 1 ml, fortynnes i 1 liter 0,9 % NaCl eller Ringer-acetat. Bruk infusjonspumpe for nøyaktig dosering.

Dosering
Start med en lav dose og øk gradvis til tilfredsstillende respons. Når denne er oppnådd, skal ikke dryppet økes ytterligere. Responsen på oksytocin er svært individuell.

Startdose er 30ml/time = 300 mU/time = 0,5 ml/min. = 5 mU/min.
Deretter økes dosen hvert 30. minutt med 30ml/time = 300 mU/time = 0,5 ml/min = 5 mU/min.
Maksimaldose er 180 ml/time = 1800 mU/time = 3 ml/min = 30 mU/min.

Dette er en rettesnor, og den må kun fravikes etter nøye vurdering og i sjeldne tilfeller.

Overvåkning
Fosteret skal overvåkes kontinuerlig med CTG (evt. STAN) når den fødende får oksytocin. Rienes varighet, stryke og frekvens vurderes kontinuerlig. Vær nøye med dokumentasjonen. En må hele tiden være observant på overstimulering. Dette har en når det er 5 rier eller flere på 10 minutt, kontraksjonene varer lenger enn 2 minutt, eller kontraksjoner med normal varighet, men med kortere intervall enn 1 minutt. Faren for overstimulering er stor og kan føre til asfyksi hos fosteret, utslitt mor, unødvendige instrumentelle forløsninger og uterusruptur.

Differensialdiagnostikk

 • Risvekkelse på grunn av feilinnstilling
 • Mekaniske misforhold

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Ved tegn på føtal asfyksi og /eller for hyppige rier må en umiddelbart redusere oksytocininfusjonen. Det er aktuelt å seponere dryppet helt der hvor en mener at fødselen progredierer raskt. Det kan i noen tilfeller også være aktuelt å gi tokolyse.

Komplikasjoner (til tilstanden)

 • Intrauterin asfyksi
 • Uterusruptur
 • Utslitt mor

Pasientinformasjon
Før oksytocin gis, må den fødende informeres om hva hun skal få og hvorfor.

Emneord

 • Amniotomi
 • Oksytocin
 • Risvekkelse
 • Hyperstimulering

Kilder

 1. Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Induction of labour. London: RCOG Press; 2001. Evidence-based clinical Guideline No 9
 2. Blix E, Pettersen S-H, Eriksen H, Røyset B, Pedersen EH, Øian P. Bruk av oksytocin som ristimulerende medikament etter spontan fødselsstart. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1359-62
 3. ACOG Practice Bulletin Number 49, December 2003: Dystocia and augmentation of labor. Obstet Gynecol 2003; 102: 1445
 4. Fraser WD, Turcot L, Krauss I, Brisson-Carol G. Amniotomy for shortening sponataneous labour. Cochrane Database Syst Rev 25 June 1999
 5. Botha DJ, Howarth GR. Oksytocin and amniotomy for induction of labour. Cochrane Database Syst Rev 2001; Issue 2
 6. Guise JM, McDonagh MS, Osterweil P, Nygren P, Chan I, Helfand M. Systematic review of the incidence and consequences of uterine rupture in women with previous caesarean. BMJ 2004; 329: 19-25
 7. Windrim R. Vaginal delivery in birth centre after previous caesarean keisersnitt. Lancet 2005; 65: 06-7
 8. Martindale - The complete Drug Reference: Oksytocin. MICROMEDEX® Healthcare Series
 9. William Obstetrics/F. Gary Cunningham et al, 21.edition, chapter 21, pp 469-481, McGraw-Hill, Medical Publishing division, New York, 2001

Oppdatert 24. februar 2010

Forrige versjon finner du i vårt arkiv.