Seteleie

Susanne Albrechtsen
Pål Øian
Britt-Ingjerd Nesheim
Elisabeth Magnussen


ICD-10

O80.1     Spontan setefødsel (vanlig fremhjelp)
O83.0 Seteekstraksjon (total uttrekning)
O83.2 Vending av foster (hodeleie) og ekstraksjon


Definisjon seteleie
Lengdeleie med hodet i fundus uteri og sete/fot som ledende del.

Forekomst
Forekommer hos ca 3 % til termin, men øker med fallende svangerskapsvarighet. Seteleie er forbundet med økt mortalitet og morbiditet, men ikke nødvendigvis på grunn av forløsningsmåten. Det er viktig å selektere kvinnene til den optimale forløsningsmåte og redusere risikoen for komplikasjoner ved seteforløsning.

Undersøkelser før fødsel
Diagnosen seteleie verifiseres ved ultralydundersøkelse.
Pelvimetri (rtg) rekvireres som hovedregel >36 uker, på følgende indikasjoner:

 1. Para 0 (IV)
 2. Para 1 + med tidligere vanskelig vaginalforløsning eller fødsel av barn <3000 g (IV)

Ultralydundersøkelse med vektestimering gjøres ved fødselens start, med mindre det er utført de siste 14 dager (IV).

Betingelser for vaginalforløsning

 1. Svangerskapsvarighet ≥34 uker (II).
  Ved svangerskapsvarighet ≤ 33 uker individuell vurdering (III).
 2. Estimert fødselsvekt ≥2000 g (III) og ≤4000 g (III). Individuell vurdering 4000-4500 g (III).
 3. Pelvimetri: (ingen betingelse for vaginalforløsning). Det foreligger ingen dokumentasjon for bekkenmål vurdert ut fra CT
  Sagittal inngang (conjugata vera) 11,5 cm. Individuell vurdering 11,0-11,5 cm (III).
  Sum utgangsmål 32,5 cm (sum av interspina vidde, intertubaravstand og nedre sagittaldiameter) (III). Individuel vurdering sum utgang 31,5-32,5 cm (III).
 4. Rent seteleie eller sete-fotleie (enkelt/dobbelt) (OBS ikke mistolke sete-fotleie som fotleie) (II).
 5. Ingen alvorlige obstetriske komplikasjoner eller alvorlige maternelle sykdommer (III).

Krav til fødeinstitusjon (vaginal forløsning bør skje på kvinneklinikk eller fødeavdeling)

 1. Vurdering og forløsning av eller under supervisjon av spesialist
 2. Adekvat anestesi/analgesi:
  1. Epidural
  2. Pudendalblokkade
  3. Beredskap for umiddelbar narkose ved forløsning av skuldre og hode hvis a eller b ikke foreligger

Åpningstiden/utdrivningstiden

 1. Setefødselen skal overvåkes med CTG (intermitterende/ kontinuerlig etter vurdering) (IV), eventuelt med STAN.
 2. Oksytocinstimulering ved behov (IV).

Forløsningen
Det legges episiotomi etter vurdering (IV).

Vanlig fremhjelp er hovedmetoden. Barnet fødes spontant til navlestedet er synlig deretter aktiv forløsning av skuldre og hode.

Total uttrekning kan i sjeldne tilfelle vurderes hvis mormunnen er utslettet.

Keisersnitt
De som ikke oppfyller betingelsene for vaginalforløsning anbefales forløsning med keisersnitt.

Seteleietyper
Rent seteleie: fosteret ligger med ekstensjon i begge kne og fleksjon i begge hofteledd.
Enkelt/dobbelt sete-fotleie: fosteret ligger med fleksjon i et eller begge kneledd og fleksjon i begge hofteledd.
Enkelt/dobbelt fotleie: Fosteret ligger med ekstensjon i et eller begge kneledd og ekstensjon i et eller begge hofteledd.
Enkelt/dobbelt kneleie: Fosteret ligger med fleksjon i et eller begge kneledd og ekstensjon i begge hofteledd.
Når setet står i bekkeninngangen eller høyere er det ofte ved enkelt/dobbelt sete-fotleie vanskeligt å palpere føtter og sete samtidig. Det er her vigtig å være oppmerksom på at dette palpasjonfunn skal ikke tolkes som et fotleie.

Definisjon ytre vending
En prosedyre hvor barnets leie ved utvendige håndgrepp korrigeres til hodeleie.

Indikasjon
Kan vurderes ved ultralydsverifisert seteleie hos en gravid kvinne med svangerskapslengde >36 uker.

Kontraindikasjoner
Flerlingegraviditet, placenta previa og der det er indikasjon for umiddelbar forløsning med keisersnitt (eks alvorlig preeklampsi, IUGR og oligohydramnion) (II).

Tiltak før prosedyren
Kvinnen møter fastende og prosedyren utføres med keisersnittberedskap (IV).
Det skal foreligge en normal reaktiv non stress test (varighet ca 30 min) (III).
Diagnosen seteleie skal verifiseres med ultralyd (II).
Rhesus status skal være kjent (II).

Tiltak ved vendingsforsøk
Vendingsforsøk skal bare gjøres på sykehus (III).
Kvinnen legges til sengs, evt. med hevet fotende (IV).
Fosterpolene identifiseres og en hånd "løfter" foster setet opp fra bekkeninngangen mens den andre hånd holdes rundt fosterhodet. Det forsøkes å vende fosteret forlengs ved samtidig mobilisering av setet og hodet. Ved mislykket forsøk kan det forsøkes å vende fosteret bakover (IV).
Det foretas hyppig kontroll av fosterhjertelyden under prosedyren (III).

Vendingsforsøket avbrytes
Etter tre mislykkede forsøk (IV)
Ved bradykardi hos fosteret (III)
Kvinnen får smerter (IV)
Uterus blir hyperton (III)
Ved vaginalblødning (III)

Etter vendingsforsøk
Det skal foreligge en normal reaktiv non stress test før kvinnen sendes hjem (minst 30 min) (III).
Rhesus negativ kvinner anbefales anti-D immunprofylakse (II).
Ukentlige kontroller etter vendingsforsøk inntil fødsel (IV).
Kvinnen skal informeres om å ta kontakt med avdelingen ved redusert/opphør av fosterbevegelser, smerter, eller episode med vaginal blødning (III).
Nytt vendingsforsøk kan tilbys 1 uke etter mislykket forsøk (IV).

Komplikasjoner ved vendingsforsøk
Selve prosedyren er kanskje forbundet med en økt perinatal dødelighet pga for tidlig løsning av morkaken. Føto-maternell blødning forekommer hos opptil 18 %. Påvirkning av fosterhjertelyden ses hos opptil 56 % og kan resultere i akutt keisersnittforløsning.

Emneord

 • Seteleie
 • Forløsningsmetode
 • Vaginal
 • Keisersnitt
 • Ytre vending
 • Prosedyre

Vurderinger
Anbefalingene for seleksjon av seteleie til vaginal eller keisersnitt forløsning bygger på grad II dokumentasjon. De enkelte kriterier og grensene for disse bygger på grad III og IV dokumentasjon. At ytre vending til termin kan redusere antall barn født i seteleie og antall keisersnitt utført på indikasjonen seteleie bygger på grad I dokumentasjon. Det er ikke vist at ytre vending fører til noen signifikant reduksjon i perinatal dødelighet (grad I). Metode for vending og seleksjon til vendingsforsøk bygger på grad III og IV dokumentasjon. Effekten av å anvende av epidural, spinal og tokolyse (mengde, type medikament, tidspunkt) ved vendingsforsøk er fortsatt uavklart.

Kilder
Dokumentasjonen er hentet fra Medline, Cochrane og SMM-rapport (Senter for medisinsk metodevurdering).

 1. Collea JV, Chein C, Quilligan EJ: The randomized management of term frank breech presentation: A study of 208 cases. Am J Obstet Gynecol 1980; 137: 235-242

 2. Gimovsky ML, Wallace RL, Schifrin BS, Paul RH: Randomized management of the nonfrank breech presentation at term: A preliminary report. Am J Obstet Gynecol 1983; 146: 34-40

 3. Cheng M, Hannah M: Breech delivery at term: A critical review of the literature. Obstet Gynecol 1993; 82: 605-618

 4. Albrechtsen S, Rasmussen S, Reigstad H, Markestad T, Irgens LM, Dalaker K: Evaluation of a protocol for selecting fetuses in breech presentation for vaginal delivery or cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 586-92

 5. Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA et al: Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Lancet 2000; 356: 1375-83

 6. Belfrage P, Gjessing L. The term breech presentation. A retrospective study with regard to the planned mode of delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 544-550

 7. Fødsel av barn i seteleie til termin. Assistert vaginal fødsel eller keisersnitt. SMM-rapport NR. 3/2003

 8. Reitberg CCTh, Elferink-Stinkens PM, Brand R, van Loon AJ, van Hemel OJS, Visser GHA: Term breech presentation in The Netherlands from 1995-1999: mortality and morbidity in relation to the mode of delivery of 33,824 infants. BJOG 2003; 110: 604-609

 9. Hofmeyr GJ, Kulier. External cephalic version for breech presentation at term. (Cochrane revies). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software

 10. Hofmeyr GJ. Interventions to help external cephalic version for breech presentation at term (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue2, 2002. Oxford: Update software

 11. Lau TK, Lo KW, Rogers M. Pregnancy outcome after successful external cephalic version for breech presentation at term. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: 218-223

 12. Lau TK, Lo KW, Leung TY, Fok WY, Rogers MS. Outcome of labour after successful external cephalic version at term complicated by isolated transient fetal bradycardia. Br J Obstet Gynaecol 2000; 107: 401-405