Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Sverre Sand
Pål Øian
Tore Henriksen

REVIDERT 24.06.08


Definisjoner
Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk og omfattes derfor ikke av "Lov om human medisinsk bruk av bioteknologi" av 5. desember 2003 1. Rutineundersøkelsen i andre trimester og undersøkelser på medisinsk indikasjon regnes med i den alminnelige svangerskapsomsorgen1. Bruk av ultralydundersøkelse i den alminnelig svangerskapsomsorgen utover dette er ikke å regne som god klinisk praksis2.

Indikasjoner for ultralydundersøkelse
Undersøkelse på medisinsk indikasjon
Formålet med ultralydundersøkelse på medisinsk indikasjon er å avklare en klinisk situasjon. Ultralydkompetent helsepersonell som utfører undersøkelsen kan vurdere hvor langt det er indisert å undersøke i samsvar med egen kompetanse2.

Medisinske indikasjoner for ultralydundersøkelser kan være:

 • Smerter
 • Blødning
 • For stor eller for liten uterus
 • Usikkert leie
 • Mistanke om vekstavvik hos fosteret
 • Lite liv eller andre mistanker om eller bekymringer for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt.
 • Beregning av svangerskapsvarighet før henvisning til fosterdiagnostikk regnes også som en indikasjon2

Retningslinjene til bioteknologiloven understreker at den gravide skal få informasjon om det som blir funnet2. Mindre anatomiske eller funksjonelle endringer hos fosteret kan ha usikker klinisk betydning. Slike observasjoner kan følges opp ved gjentatte undersøkelser lokalt før eventuell henvisning til fosterdiagnostikk. Dett gjelder for eksempel manglende framstilling av magesekk og urinblære, og lett avvikende nyrebekken. Funn av bare framstilling av to blodkar i navlesnor og ellers normal anatomi, kan også følges opp lokalt. Likeledes andre mer generelle funn, som avvikende plassering av morkake, lett avvikende fostervannsmengde, og vekstavvik i 3. trimester av graviditeten. Ved usikre funn eller funn av utviklingsavvik skal hun henvises videre til senter med spesialkompetanse for å få genetisk veiledning, utvidet undersøkelse og eventuelt behandling2.
Rutineundersøkelsen i andre trimester
Formålet med rutineundersøkelsen i uke 17-19 er2:

 • Fastsette termin
 • Bestemme antall fostre
 • Bestemme placentas beliggenhet
 • Gjøre en orienterende undersøkelse av fosterets utvikling og anatomi

Svangerskapets alder kan i andre trimester beregnes ut i fra målinger av:

 • Hodeomkrets, HC4
 • Femurlengde, FL4
 • Biparietal diameter, BPD3,4

I Norge har man tradisjonelt gjort aldersbestemmelse etter en metode angitt av Eik-Nes og medarbeidere i 19833. Nyere norske studier er bedre og bør brukes4,5. Nøyaktig kjennskap til svangerskapets alder er spesielt viktig ved vekstvurderinger, i situasjoner med truende prematur fødsel og ved vurdering av overtidighet.

Før ultralydundersøkelse i uke 17-19 skal kvinnen ha informasjon om ultralyd-undersøkelsens formål og innhold. Det må gjøres klart at undersøkelsen er frivillig. Videre bør kvinnen orienteres om at undersøkelsen kan avdekke informasjon om fosterets tilstand, for eksempel at det er mulig å avdekke misdannelser. Ved mistanke om utviklingsavvik må undersøkeren konferere med ultralydkompetent lege (gynekolog) på avdelingen, og dersom konklusjonen er normale funn er videre henvisning ikke nødvendig. Hvis undersøkelsen påviser eller gir mistanke om utviklingsavvik hos fosteret, skal den gravide, dersom hun ønsker det, henvises til videre utredning ved en virksomhet som er godkjent for fosterdiagnostikk2.

Komplikasjoner
Diagnostisk ultralyd i svangerskapet har vært i bruk i mer enn 20 år uten at det har vært påvist skadelig effekter hos fosteret6,7. Intensiteten og eksponeringstiden bør likevel begrenses til det aller mest nødvendige.

Ultralyddiagnostikk gir de fleste gravide en trygghet for at svangerskapet utvikler seg normalt. Ultralydundersøkelser kan imidlertid i noen tilfeller gi en falsk trygghet, mens det i andre tilfeller hvor det er mistanke om patologi kan skape en unødvendig frykt hos de gravide. Det er derfor viktig at parene informeres nøye før rutineundersøkelsen. I følge bioteknologiloven skal den gravide få tilbud om videre utredning ved institusjon godkjent for fosterdiagnostikk ved mistanke om alvorlige utviklingsavvik hos fosteret.

Pasientinformasjon
Kvinnene skal få tilsendt skriftlig informasjon om hva rutineundersøkelsen omfatter, og det skal presiseres at undersøkelsen er frivillig. Sosial- og helsedirektoratet har en ny og oppdatert informasjonsbrosjyre fra 20058.
Emneord

 • Medisinsk ultralyd
 • Rutineundersøkelsen
 • Bioteknologiloven
 • Terminbestemmelse
 • Svangerskapsalder

Kilder

 1. LOV 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven). Besl.O.nr.10 (2003-2004)

 2. Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet. Rundskriv IS-23/2004, Sosial og Helsedirektoratet

 3. Eik-Nes, S, Grøttum P, Jørgensen NP Løkvik B. Normalkurver for BPD og MAD, Scan-Med Drammen, 1983

 4. Johnsen SL, Rasmussen S, Sollien R, Kiserud T. Fetal age assessment based on ultrasound head biometry and the effect of maternal and fetal factors. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 716-23.

 5. Gjessing HK, Grøttum P, Eik-Nes SH. A direct method for ultrasound prediction of day of delivery: a new, population-based approach. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: 19-27.

 6. ECMUS, European committee of medical ultrasound safety. Clinical safety statement for diagnostic ultrasound. EFSUMB Newsletter 2003; 17: 15

 7. ISUOG. Safety Statement. Ultrasound Obstet Gynecol 2003, 21:100

Informasjon om ultralyd i svangerskapet. Brosjyre. Sosial- og helsedirektoratet (2005)