Lovbestemte meldinger

Jacob Nakling
Sissel Moe lichtenberg
Helga Arianson
Kristin Cordt Hansen


Lovbestemte meldinger
Aktuelle lover og forskrifter
1. januar 2001 trådte den nye helsepersonelloven1 i kraft. Den erstatter 9 tidligere lover som regulerte helsepersonell. Leger har ikke lenger den samme særstilling som tidligere. Det er nå 27 grupper helsepersonell som dekkes av lovene.

Lov om spesialisthelsetjenester2

Pasientrettighetsloven er den første pasientrettighetslov i Norge. Denne loven bygger på prinsippet at pasienten er utgangspunktet og kjernen for all helsehjelp som tilbys.

Melding om fødsler
Helsepersonelloven1 §35)

Meldeskjema A

 • Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregisteret (RF-1420)
 • Det skal gies fødselsmelding selv om barnet er dødfødt
 • Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter 12. uke til Medisinsk fødselsregister (IK-1002)

Melding om dødsfall
Helsepersonelloven1 §36

Meldeskjema D og C

 • Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Dødsmelding (IK-1025 B) skal fylles ut og sendes kommunelegen, som har ansvar for videre melding til dødsårsaksregisteret (Statistisk sentralbyrå)
 • Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig skal legen melde fra til politiet personlig eller telefonisk. (Egen forskrift fra jan. 2001)
  • På sykehus skal vakthavende lege varsle politiet umiddelbart telefonisk ved slik mistanke
  • NB! Pasienten og evt. utstyr skal ikke fjernes eller flyttes før politiet gir tillatelse til dette!
  • Vakthavende lege sender
   • kopi av (dødsmelding) erklæring om dødsfall (IK-1025B) til politi
   • melding (blankett IK-2448) til institusjonens kvalitetsutvalg, som sørger for videreforsendelse til helsetilsynet i fylket

Melding om betydelig personskade
Helsepersonelloven1 §38 Spesialisthelseloven2 §3-3 (nytt rundskriv og skjema for meldinger er under utarbeidelse i Sosial- og helsedirektoratet)
Helsetilsynet

Meldeskjema C

 • Ved helseinstitusjoner som har meldeplikt, ligger meldeansvaret hos institusjonen
 • Hendelser som kunne ført til betydelig personskade, skal også meldes
 • På institusjon fyller helsepersonell ut skjema, som sendes avdelingsledelsen for påtegning. Skjema sendes deretter snarest til kvalitetsutvalget ( IK-2448)
 • Kvalitetsutvalget behandler meldingen og sender denne til helsetilsynet i fylket snarest mulig

Melding om svikt i medisinsk utstyr
Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner5, Spesialisthelseloven2 §3-3 )
Lov om medisinsk utstyr
Lov om spesialisthelsetjenesten

Meldeskjema C

 • All svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner skal meldes helsetilsynet i fylket via kvalitetsutvalget ved pasientskade (skjema IK-2448), og Sosial og Helsedirektoratet uavhengig om pasientskade (skjema IS-1126)
 • Ved svikt i elektromedisinsk utstyr varsles i tillegg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap straks på tlf. 48 21 20 00
  • NB! Det er ikke tillatt å flytte, kaste eller forandre noe utstyr før Direktoratet har gitt tillatelse til dette!
 • Ved svikt i strålegivende utstyr varsles i tillegg: Statens strålevern straks på tlf. 67 16 26 00

Melding om bivirkninger
Meldeskjema E

 • Ved betydelig personskade eller dødsfall gjelder meldeplikt som beskrevet over
 • Ved bivirkning av legemiddel skal legen som har ansvar for behandling av pasienten sende melding på eget skjema til Relis i egen region

Sterilisering
Lov om sterilisering §13, §14 med forskrifter4

Meldeskjema F

 • Lege og sykehus som foretar steriliseringsinngrep skal sende innberetning til det lokale helsetilsynet hvert kvartal (IK-1133)

Svangerskapsavbrudd
Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter3

Meldeskjema B

 • Sykehus og institusjoner som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal hvert år underrette eier om det antall personer innen hver gruppe av helsepersonell som er gitt fritak av samvittighetsgrunner. Underretningen skal videre angi antall personer innen hver gruppe som til en hver tid står til rådighet ved utførelsen av svangerskapsbrudd, samt ubesatte stillinger innen hver gruppe
 • Samtykke fra fylkesmannen er nødvendig for å avbryte svangerskap når
 • Kvinnen er under 16 år, og innehaver av foreldremyndigheten eller vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt
 • Kvinnen er psykisk utviklingshemmet og vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt
 • Kvinnens samtykke ikke er innhentet (jf §4: Kvinnens samtykke skal innhentes såfremt det kan antas at hun har evne til å forstå betydningen av inngrepet)
 • Senest innen utløpet av hvert kvartal skal alle sykehus, sykehusavdelinger og godkjente institusjoner hvor det foretaes svangerskapsavbrudd sende fylkesmannen avidentifisert gjenpart av "journalen" (IK-1143 A). Meldingen skal inneholde nærmere bestemte data fra protokollene og om utførelsen av det enkelte inngrep

Opplysninger til barneverntjenesten
Helsepersonelloven1 §33

 • Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnevernet av eget tiltak og etter pålegg fra barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet, eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt
 • Helsepersonell som har plikt til å gi opplysninger av eget tiltak, må selv vurdere hvilke opplysninger som er relevante, og ha et sikkert grunnlag for sin antagelse før opplysninger gis. Opplysningsplikten går ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet
 • Når barnevernet gir pålegg til helsepersonell, må det angis og begrunnes hvilke opplysninger som anses relevante
 • Helsepersonell må altså alltid vurdere om vilkårene for å gi opplysning er tilstede
 • Pålegg om å gi opplyninger kan påklages til fylkesmannen
 • I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av slike opplysninger

Opplysninger til sosialtjenesten
Helsepersonelloven1 §32

 • Den som yter helsehjelp skal være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og av eget tiltak gi opplysninger etter samtykke fra pasienten, eller så langt opplyninger kan gies uten hinder av taushetsplikten
 • Av eget initiativ eller etter pålegg skal helsepersonell gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Her er en ikke underlagt taushetsplikt, men bør informere pasienten før opplysningene gies
 • Pålegg om å gi opplysninger kan innklages til fylkesmannen
 • I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av slike opplysninger

Melding og varsling av smittsomme sykdommer
Lov om vern mot smittsomme sykdommer6, MSIS og Tuberkuloseforskriften7
Sentrale forskrifter fra Lovdata - hjemmelsregister

Meldeskjema G
Hva skal varsles?

 • Utbrudd av sykdommer definert i MSIS
 • Næringsmiddelbårene (også utenom MSIS)
 • Utbrudd i helseinstitusjoner (også utenom MSIS)
 • Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (også utenom MSIS)
 • Særlig omfattende utbrudd (også utenom MSIS)
 • Leger er forpliktet til å varsle kommunelegen dersom de påviser eller får mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer. Dersom ikke mistanken avkreftes skal kommunelegen varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • I sykehus skal fylkesmannen, Folkehelseinstituttet og regionens kompetansesenter varsles umiddelbart
 • Varslene sendes samme dag på fastsatt skjema per faks (22 04 25 13), e-post (utbrudd@fhi.no) (eller telefon 22 04 26 43/22 04 23 48) til Folkehelseinstituttet, avd. for infeksjonsovervåkning. Skjemaet skal ikke inneholde personidentifiserbare opplysninger
 • Enkelttilfelle av enkelte meldepliktige sykdommer skal umiddelbart varsles til kommunelegen, som varsler fylkesmannen og Folkehelseinstituttet på telefon (22 04 26 43). Disse sykdommene er opplistet på varslingsskjemaet
 • I tilegg til varslingen sendes MSIS skjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen
  • Gruppe A: Sykdommer meldes enkeltvis, med full identitet
  • Gruppe B: Sykdommer meldes enkeltvis, men uten identitet: Gonore, hiv og syfilis
  • Gruppe C: Inneholder genital chlamydia, og meldes nå bare årlig fra laboratorier
 • Liste over sykdommer finnes i forskriften. I gruppe A er det over 50 sykdommer7. Skjemaet følger vanligvis prøvesvaret fra laboratoriet

Meldinger til Kreftregisteret
Kreftregisterforskriften8

Meldeskjema H

 • Klinikere, patologer og radiologer skal gi opplysninger til kreftregisteret som definert i forskrift
 • Meldingen skal gies på eget fastsatt skjema fortløpende og senest 2 måneder etter at opplysningene er journalført
 • Helseinstitusjoner og annen virksomhet som har registreringsansvar for nevnte opplysninger, har ansvar for at meldingen sendes, og skal ha rutiner som sikrer dette
 • Alle avdelinger som deltar i behandlingen, skal melde
 • I gynekologi er det tre skjemaer som benyttes
  • Meldeskjema for solide svulster
  • Meldeskjema for premaligne tilstander i cervix uteri (utenom forskriften)
  • Meldeskjema for ovarialkreft

Oversikt meldeskjemaer(og hvor de kan bestilles)

 1. RF-1420 Bjerch trykkeri AS
 2. IK-1143A Sem § Stenersen Prokom AS tlf. 22 98 31 00 bestillingsnr. 704566 (b)
 3. IK-2448 ogIS-1126 kan bestilles eller lastes ned på www.helsetilsynet.no
 4. IK-1025B Sem § Stenersen Prokom AS tlf.: 22 98 31 00
 5. Melding om bivirkninger: Skjemaet finnes i "Nytt om legemidler", bestilles fra Relis eller på www.legemiddelverket.no
 6. IK-1133 Sosial- og helsedirektoratet. Trykksakskontoret
 7. Folkehelseinstituttet, eller lastets ned fra www.fhi.no. MSIS-skjema hos alle med.mikrobiol.lab
 8. Kreftregisteret, eller lastes ned fra www.kreftregisteret.no (skjemaet er tilgjengelig i "Doculive")

Internettlinker
www.helsetilsynet.no: Oversikt over alle lover og forskrifter og linker til lovdata
www.fhi.no: folkehelseinstituttet - smittevern
www.kreftregisteret.no

Kilder

 1. LOV 1999-07-02 nr 64 Lov om helsepersonell m/forskrifter

 2. LOV 1999-07-02 nr.61 Lov om spesialisthelsetjenesten m/forskrifter

 3. LOV 1975-06-13 nr 50 Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter

 4. LOV-1977-06-03 nr.5757 Lov om sterilisering m/forskrifter

 5. LOV 1995-01-12 nr.6 Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr

 6. LOV 1994-08-05 nr.55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer m/forskrifter

 7. FOR 2003-06-20 nr.740 MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

 8. FOR 2001-05-18 nr.24 Kreftregisterforskriften