Veileder i generell gynekologi 2004


Forord - NGF - veileder i gynekologi

I over ti år har NGF drevet et systematisk og kontinuerlig fagutviklingsarbeid med Veilederne. En ny Veileder i gynekologi er revidert og ferdig. Veilederen har blitt videreutviklet med basis i "evidence based medicine" med fyldige referanser. Felles retningslinjer og enighet om behandlingsprinsipper er ikke bare viktig, men helt essensielt. Enighet og konsistens gir styrke, og publikum vil få større tillit når hovedprinsippene for diagnostikk og behandling er ensartede.

Mette Moen og Finn Egil Skjeldestad sammen med medarbeidere for de forskjellige kapitlene, har med denne utgaven løftet Veilederen enda et hakk. Slike "løft" er kostnadskrevende og enormt arbeidskrevende. Arbeidsmetodene vi hittil har brukt vil fremover ikke være gjennomførbare. Vi har nå gått over til en elektronisk versjon lagt ut på våre nettsider. Denne kan nå koples opp mot sykehusets egne prosedyrer og være lett tilgjengelig. Dermed håper vi på engasjement fra hver og en av dere til å oppdatere og vedlikeholde vår felles Veileder kontinuerlig. Tilskriv lederen i Kvalitetsutvalget og kom med forslag og kommentarer når dere mener at kapitler bør revideres! Dette vil redusere kostnadene og forenkle arbeidet med kvalitetssikring av vårt arbeid, og slik kan vi fortsatt bevare Veilederen som et faglig fundament for hver enkelt avdeling.

I det videre arbeidet med Veilederne har NGF inngått et samarbeid med Dnlf og SMM. Ved revisjon av kapitler vil SMM være behjelpelig med å vurdere validiteten av ny litteratur. Dette vil ytterligere redusere arbeidsmengden og sikre en fortsatt høy faglig standard på våre Veiledere.

Ålesund desember 2003
Oddvar Sviggum
Leder i Norsk gynekologisk forening


Forord - presidenten i Legeforeningen

I over 10 år har Norsk gynekologisk forening drevet et systematisk, kontinuerlig fagutviklingsarbeid med veiledere i fødselshjelp, generell gynekologi og gynekologisk onkologi. Den faglige utviklingen går raskt, noe som påkrever en jevnlig oppdatering. Norsk gynekologisk forening ved kvalitetsutvalget har gjort forpliktende kontinuerlig oppdatering til en hjertesak, og dette arbeidet synes. Revidert veileder i fødselshjelp forelå allerede i 1998, revidert veileder i gynekologisk onkologi forelå i 2002 og nå foreligger revidert veileder i generell gynekologi.

Veileder i generell gynekologi kom første gang i 1996 og representerte den gang en milepæl innen dette fagområdet. Det er derfor imponerende å se hvordan foreningen gjennom denne revisjonsprosessen har greid å lage et godt produkt enda bedre. Veilederen i generell gynekologi er et vesentlig bidrag i sikringen av kvaliteten i dette viktige fagområdet.

Som tidligere er det grunn til å berømme Norsk gynekologisk forening for deres evne til å engasjere medlemmene på bred front i et fruktbart fagutviklingsarbeid. Den profesjonalitet og faglighet som Norsk gynekologisk forening og Legeforeningens andre spesialforeninger utviser, blant annet gjennom arbeidet med kliniske veiledere, er av uvurderlig betydning for norsk medisin. Dette er et arbeid som i stor grad er resultat av ren dugnadsinnsats med minimale kostnader. For Legeforeningen er den faglige innsatsen som utøves i spesialforeningene en bærebjelke i foreningens virksomhet. Denne virksomheten styrker Legeforeningen legitimitet og bidrar på den måten til at foreningen kan være en viktig aktør i utvikling av helsepolitikken og helsetjenesten. Norsk gynekologisk forening fortjener stor takk for at de har organisert dette omfattende og viktige arbeidet samtidig som de har forpliktet seg til å følge opp veilederen etter hvert som nytt lovverk og ny kunnskap kommer på plass.

Gratulerer med nok et gjennombrudd i fagutviklingsarbeidet!

Hans Kristian Bakke, president
Den norske lægeforening

Veilederen

Du finner alle kapitlene via venstremenyen under «Diverse», «Kapitler», «Operasjon, prosedyrer» og «Pasient­informasjoner».

Via ikonet oppe til høyre på hver side finner du utskriftsvennlig versjon av kapittelet du er inne på.