Habituell abort

Bakgrunn

ICD-10

 • N96 Habituell abort (ikke gravid)
 • O26.2 Habituell abort (for tiden gravid)
 • O03-O06 Habituell abort (med aktuell abort)

Definisjon

 • Tre eller flere påfølgende spontanaborter i klinisk erkjente svangerskap med samme partner

Forekomst

 • Ca 1% blant gravide kvinner
  • NB! Av disse kvinner/par er mer enn 1/3 "friske", fordi risikoen for 3 påfølgende spontanaborter er 0,34% (15% x 15% x 15%)
 • Omtrent 2/3 av kvinner med habituell abort har (overveiende) hatt I. trimester-aborter, 1/3 II. trimester-aborter
 • Ca 2/3 har primær habituell abort, dvs. ingen tidligere fødsler (inkl. dødfødsler), 1/3 har sekundær habituell abort

Etiologi

 • I ca halvparten av tilfellene kan det ikke påvises noen "sikker" årsak hos paret
 • Årsaksforholdene er svært omdiskuterte
 • Følgende etiologiske faktorer er påvist, men ingen må oppfattes som absolutte, dvs. at de gir 100 % risiko for spontan abort i neste svangerskap
  • Genetiske, f.eks. translokasjonsbærertilstand hos mannen og/eller kvinnen (3-5%)
  • Anatomiske, f.eks. uterine misdannelser, synekier eller submucøse myomer (5-25%)
  • Cervixinsufficiens (1-2%)
  • Immunologiske: Autoimmune, f.eks. antifosfolipid-syndrom (5-15%)
  • Hormonelle, f.eks. dårlig regulert diabetes mellitus
  • (corpus luteum-insufficiens er ikke erkjent som årsak til hab. abort)

Risikofaktorer

 • Økende alder

 

Diagnostikk

 • Sjansen for å påvise en etiologisk faktor hos paret kan maksimalt utgjøre 60-70%
 • Under utredningen kan ev. paret anvende prevensjon (kondom)
 • Følgende undersøkelser er aktuelle:
  • Obstetrisk anamnese ("smertefrie" II. trimesteraborter, PrePROM)
  • Karyotyping av paret1 (IV)
  • Vaginal ultralydundersøkelse av uterus og ovarier1 (IV), ev. ultralydmålinger av cervikalkanalen
  • Blodprøver av kvinnen
  • Hysteroskopi
  • Anticardiolipin IgG og IgM1 (Ia)
  • Lupus anticoagulant1 (Ia)
  • Andre immunologiske undersøkelser har liten praktisk betydning
  • HLA-typing og antipaternelle antistoffer anbefales ikke2 (Ia)
  • TSH, fritt T4, anti TPO1 (IV)

 

Ventetidsgaranti

 • Ingen

 

Behandling

 • Genetisk veiledning
  • Prekonsepsjonell genetisk veiledning og evt. tilbud om prenatal diagnostikk i neste svangerskap, hvis man har påvist genetiske defekter
 • Kirurgisk korreksjon
  • Hysteroskopisk septumreseksjon3 (III). Hysteroskopisk myomreseksjon
 • Cerclage
  • I neste svangerskap, usikker effekt (12.-14. uke)4 (Ib)
 • Hormonell behandling
  • Progesteron eller HCG har generelt tvilsom effekt, anbefales ikke5,6 (Ib, Ia)
  • Ved oligomenorre/PCOS har HCG-support muligens noe effekt1 (IIb)

Antifosfolipid-syndrom

 • Lavdose salicyl (75 mg) og ufraksjonert heparin 5000 IE sc. x 2 daglig hele svangerskapet7 (Ia)
 • De fleste vil i dag velge LMVH dosert x 1
 • Behandling med corticosteroider kan være aktuelt - behandlingen bør skje i samarbeid med reumatolog
 • Immuniseringsbehandling med gammaglobulin, blodtransfusjon, leukocytt- eller lymfocytt-injeksjoner anbefales ikke2 (Ia)

Trygghet, omsorg og gjensidig tillit

 • Ettersom psykogene faktorer/placeboeffekter synes å være av en viss betydning for utfallet i neste svangerskap, bør det legges vekt på å etablere et godt lege-pasientforhold for å skape trygghet, omsorg og gjensidig tillit ("TLC, tender loving care")8 (III)
 • Hyppige svangerskapskontroller
 • Liberal med ultralydundersøkelse til "abortfaren" er over9,8 (III)
 • Liberal med sykmelding

 

Oppfølging

 • Individuell

 

Komplikasjoner

 • Det er ingen studier som viser at habituell abort har psykososiale konsekvenser for parene

 

Prognose

 • Uten behandling: 30-50 % risiko for ny spontanabort, aldersavhengig9 (III)
 • Med behandling: Generelt lavere risiko (25%)9 (III)

 

Råd

 • Ikke begynne utredning før 3 kliniske spontanaborter

 

Pasientinformasjon

 • Man kan søke på recurrent/repeated miscarriage/early pregnancy loss
 • Brosjyrer vedr. habituell abort er ikke tilgjengelig i Norge (mars 2004)

 

Kilder

Referanser

 1. RCOG´s Clinical Green Top Guidelines No. 17, June 2001: "The management of recurrent miscarriage".
 2. Scott JR. Immunotherapy for recurrent miscarriage (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Cochrane
 3. ACOG Practice Bulletin, No 24,Feb, 2001: "Management of recurrent early pregnancy loss". I. J Gynecol Obstet 2002, 78: 179-90.
 4. MAC/MRCOG Working party on cervical cerclage. Final report of the Medical Research Council/Royal College of Obstetricians and Gynecologists multicentre randomised trial of cervical cerclage. Br J Obstet Gynaecol 1993; 100: 516-23. PubMed
 5. Goldstein, P, Berrier J, Rosen, S, Sachs, HS, Chalmers TC.A meta-analysis of randomised control trials of progestational agents in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1989; 96: 265-74. PubMed
 6. Scott JR, Pattison N. Human chorionic gonadotrophin for recurrent miscarriage (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Cochrane
 7. Backos M, Rai R, Chilcott, I, Cohen H, Regan, L. Pregnancy complications in women with recurrent miscarriage associated with antiphospholipid syndrome treated with low dose aspirin and heparin. Br J Obstet Gynaecol 1999; 106: 102-7. PubMed
 8. Stray-Pedersen B, Stray-Pedersen S. Etiologic factors and subsequent reproductive performance in 195 couples with a prior history of habitual abortion. Am J Obstet Gynecol 1984; 148: 140-6. PubMed
 9. Clifford K, Rai R, Regan L. Future pregnancy outcome in unexplained recurrent first trimester miscarriage. Hum Reprod 1997; 12: 387-9. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Anne Flem Jacobsen, Ullevål Universitetssykehus, Oslo
 • Sverre Stray-Pedersen, Ullevål Sykehus, Oslo (Død 27. mai 2001)
 • Terhi Vainio, St. Olavs Hospital, Trondheim (flyttet til Finland)
 • Nicolai Holst, privatpraktiserende spesialist, Oslo

Dato sist oppdatert

 • 11. aug. 2004