Veileder i generell gynekologi 2009

 

Innledning
Kvalitetsutvalget i NGF har i sine retningslinjer for de tre veilederne vedtatt hovedrevisjon hvert fjerde år. Fortløpende revisjon skal foretas ved eventuelle behov meldt fra et av NGFs medlemmer, fra kapittelredaktøren eller fra Kvalitetsutvalget.

Hovedredaktør for denne tredje og kun elektroniske utgaven av Veileder i generell gynekologi ble foreslått og oppnevnt fra årsskiftet 2006/7, og første planleggingsmøtet med medredaktører og leder for Kvalitetsutvalget var i januar 2007. På forespørsel fra redaksjonen til bl.a. kapittelredaktører, Kvalitetsutvalget og uformelt i miljøene er det ikke fremkommet ønsker om endring av kapitler eller forslag til nye sådanne. Heller ikke vi i redaksjonen har sett behov for å ta inn nye fagtema i denne utgaven.
Fordi siste revisjon ble utgitt i 2004 var vårt ønske å utgi ny versjon høsten 2008. Tidspunktet ble noe forsinket grunnet flere sent innkomne kapitler og fordi nettredaksjonen i Legeforeningen ønsker en mest mulig samlet og samtidig utgivelse. Av de 41 kapitlene mangler fortsatt fire. Disse vil bli forsøkt satt inn så snart de foreligger og er revidert.

Arbeidet med veilederne er et ulønnet dugnadsarbeid. Fordi kapitlenes form og struktur er gitt, må nye kapittelredaktør ta utgangspunkt i den allerede eksisterende tekst og vurdere behovet for faglige endringer og oppdateringer. Det er den til enhver tid oppførte kapittelredaktør som formelt står for det faglige innhold og denne rekrutterer også sine medredaktører.
I arbeidet med revisjon av kapitlene har vi lagt vekt på et innbyrdes harmoniserende oppsett, heri inkludert språk og terminologi. En veileder skal først og fremst tjene som en rask sjekkliste for legen i en travel hverdag. Vi har derfor kuttet noe i mer lærebokpreget tekst. Blant annet for et ens oppsett, og for å unngå ytterligere forsinkelser, er litteraturlistene ført alfabetisk.

Helsedirektoratet utga i mars 2009 Prioriteringsveileder for Kvinnesykdommer. Vi henviser til denne når det gjelder vurderinger og prioriteringer knyttet til flere av kapitlene.

Vi retter en stor takk til avgåtte kapittelredaktører for viktig, god og uegennyttig innsats:
Per Olav Dale
Ole Erik Iversen
Fridtjof Jerve
Sissel Moe Lichtenberg
Ottar Lunde (døde i 2008)
Bjarne Løkvik
Berit Schei

Turid Skjelstad Bakkevoll ved Kvinneklinikken, UNN, har hjulpet oss både i det administrative arbeidet, ved å gi kapitlene en gjennomarbeidet og konsekvent layout og i kvalitetssikring av de oppgitte lenker. Noen litteraturhenvisninger har det ikke vært mulig å hyperkoble. Fordi hun har deltatt i arbeidet med Veilederen i Obstetrikk er nå disse langt på vei også innbyrdes harmonisert. Språklig har vi lagt til grunn Tidsskriftes ordliste og B. Lindskog, Gyldendals store medisinske ordbok, 2003.

Arbeidet med NGFs veiledere er en kontinuerlig prosess som til enhver tid bør være à jour og speile den faglige utvikling. Til hjelp i dette arbeidet ønsker vi tilbakemeldinger, eventuelle rettinger og forslag til mulige nye fagtema.

Tromsø, Bergen, Lørenskog, mai 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no

 

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no