Dokumentasjonsnivå

Veilederen nytter følgende definisjoner av kvalitative krav til dokumentasjon etter nivå fra Ia til IV i henhold til tabellen og er angitt direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger på dokumentasjonsnivå.

Nivå Krav til dokumentasjon
Ia Dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk
Ib Dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk
IIa Dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodisk kvalitet uten randomisering
IIb Dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapelig forsøk med god metodisk kvalitet
III Dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik som komparative studier, korrelasjonsstudier og case-control studier
IV Dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra faglige autoriteter

Gradering av anbefaling av behandling

Gradering Nivå av dokumentasjon Anbefaling på basis
A. Sterk anbefaling Ia, Ib
Krever metaanalyse eller minst en kontrollert studie av god kvalitet
Meget god dokumentasjon
B. Moderat anbefaling IIa, IIb, III
Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke randomiserte forsøk
God dokumentasjon
C. Svak anbefaling IV
Gjenspeiler mangel på studier som grunnlag for den aktuelle behandling (manglende dokumentasjon)
Enighet i ekspertgrupper eller blant faglige autoriteter

Etter forslag fra USA Agency for Health care Policy and Research. Gjengitt i Statens Helsetilsyn: ”Retningslinjer for retningslinjer”

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no