Lovbestemte meldinger

Petter Schou
Christian Bjelke

Aktuelle lover og forskrifter

Lov om helsepersonell
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html

 • Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge. Det er nå 29 grupper autorisert helsepersonell som dekkes av lovene. Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.

Lov om spesialisthelsetjenesten
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html

 • Loven gjelder for offentlige og private spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i Norge
 • Lovens formål er å
  • fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming
  • bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet
  • bidra til et likeverdig tjenestetilbud
  • bidra til at ressursene utnyttes best mulig
  • bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov
  • bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene

Lov om pasientrettigheter
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html

 • Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.

Melding om bruk av tvang hos somatiske pasienter uten samtykkekompetanse
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-005.html

Melding om fødsler (Helsepersonelloven § 35)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#35
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1483.html

 • Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregisteret. (RF-1420)
 • Det skal gies fødselsmelding selv om barnet er dødfødt
 • Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter 12. uke til Medisinsk fødselsregister

Melding om dødsfall (Helsepersonelloven § 36)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19990702-064.html&36
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011221-1476.html

 • Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Dødsmelding (IK-1025 B) skal fylles ut og sendes kommunelegen, som har ansvar for videre melding til dødsårsaksregisteret (Statistisk sentralbyrå)
 • Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig skal legen melde fra til politiet personlig eller telefonisk

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1378.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20001221-1378.html

 • På sykehus skal vakthavende lege varsle politiet umiddelbart telefonisk ved slik mistanke.
 • NB! Pasienten og evt. utstyr skal ikke fjernes eller flyttes før politiet gir tillatelse til dette!
 • Vakthavende lege sender
  • Kopi av (dødsmelding) erklæring om dødsfall (IK-1025B) til politi
  • Melding (blankett IK-2448) til institusjonens kvalitetsutvalg, som sørger for videreforsendelse til helsetilsynet i fylket

Melding om betydelig personskade
(Helsepersonelloven § 38 (ikke i bruk!). (Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html#3-3
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/meldesentralen/veiledning_ik-2448_bokmaal.doc
http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks9443.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/lover_regler/reglement/2001/I-592000.html?id=278566

 • Helsepersonell med autorisasjon eller lisens skal snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet i fylket om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsehjelp eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade
 • Ved helseinstitusjoner som har meldeplikt ligger meldeansvaret hos institusjonen
 • På institusjon fyller helsepersonell ut skjema, som sendes avdelingsledelsen for påtegning. Skjema sendes deretter snarest til kvalitetsutvalget (IK-2448)
 • Kvalitetsutvalget behandler meldingen og sender denne til Helsetilsynet i fylket snarest mulig

Melding om svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner (c) (Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr (Spesialisthelseloven § 3-3 )
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19950112-006.html&dep=alle&titt=medisinsk+utsyr&
http://www.shdir.no/medisinskutstyr/melding_om_svikt/melding_om_svikt_for_helsepersonell__brukere_14401
http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00007/IS-1126_7731a.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19950112-006.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051215-1690.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-20051215-1690-008.html#2-11
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-19950112-0025.html

 • All svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner skal meldes helsetilsynet i fylket via kvalitetsutvalget ved pasientskade (skjema IK-2448), og Sosial og Helsedirektoratet uavhengig om pasientskade (skjema IS-1126)
 • Ved svikt i elektromedisinsk utstyr varsles i tilegg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap straks på tlf. 48 21 20 00. NB!
  • Det er ikke tillatt å flytte, kaste eller forandre noe utstyr før Direktoratet har gitt tillatelse til dette!
 • Ved svikt i strålegivende utstyr varsles straks også:
  • Statens strålevern tlf. 67 16 26 00

Melding om bivirkninger
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage15969.aspx?filterBy=CopyToMedecs

 • Ved betydelig personskade eller dødsfall gjelder meldeplikt som beskrevet over
 • Ved bivirkning av legemiddel skal legen som har ansvar for behandling av pasienten sende melding på eget skjema til Relis i egen region

Sterilisering (Lov om sterilisering § 13, § 14 med forskrifter)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19770603-057.html&dep=alle&titt=sterilisering&

 • Lege og sykehus som foretar steriliseringsinngrep skal sende innberetning til det lokale helsetilsynet hvert kvartal (IK-1133)

Svangerskapsavbrudd (Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19750613-050.html&dep=alle&titt=svangerskapsavbrudd&

 • Sykehus og institusjoner som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd skal hvert år underrette eier om det antall personer innen hver gruppe av helsepersonell som er gitt fritak av samvittighetsgrunner. Underretningen skal videre angi antall personer innen hver gruppe som til en hver tid står til rådighet ved utførelsen av svangerskapsbrudd, samt ubesatte stillinger innen hver gruppe
 • Samtykke fra fylkesmannen er nødvendig for å avbryte svangerskap når
  • kvinnen er under 16 år, og innehaver av foreldremyndigheten eller vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt
  • kvinnen er psykisk utviklingshemmet og vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt
  • kvinnens samtykke ikke er innhentet (jf § 4: Kvinnens samtykke skal innhentes såfremt det kan antas at hun har evne til å forstå betydningen av inngrepet)
 • Senest innen utløpet av hvert kvartal skal alle sykehus, sykehusavdelinger og godkjente institusjoner hvor det foretaes svangerskapsavbrudd sende fylkesmannen avidentifisert gjenpart av ”journalen” (IK-1143 A). Meldingen skal inneholde nærmere bestemte data fra protokollene og om utførelsen av det enkelte inngrep

Opplysninger til barneverntjenesten (Helsepersonelloven § 33)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html - 33

 • Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnevernet av eget tiltak og etter pålegg fra barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet, eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt
 • Helsepersonell som har plikt til å gi opplysninger av eget tiltak, må selv vurdere hvilke opplysninger som er relevante, og ha et sikkert grunnlag for sin antagelse før opplysninger gis. Opplysningsplikten går ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet
 • Når barnevernet gir pålegg til helsepersonell, må det angis og begrunnes hvilke opplysninger som anses relevante
 • Helsepersonell må altså alltid vurdere om vilkårene for å gi opplysning er til stede
 • Pålegg om å gi opplyninger kan påklages til fylkesmannen
 • I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av slike opplysninger

Opplysninger til sosialtjenesten (Helsepersonelloven § 32)
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html - 32

 • Den son yter helsehjelp skal være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og av eget tiltak gi opplysninger etter samtykke fra pasienten, eller så langt opplyninger kan gis uten hinder av taushetsplikten
 • Av eget initiativ eller etter pålegg skal helsepersonell gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Her er en ikke underlagt taushetsplikt, men bør informere pasienten før opplysningene gis
 • Pålegg om å gi opplysninger kan innklages til fylkesmannen
 • I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av slike opplysninger

Melding og varsling av smittsomme sykdommer (Lov om vern mot smittsomme sykdommer, MSIS og Tuberkuloseforskriften)
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&dep=alle&titt=smittsomme+sykd*&
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19940805-055.html

 • Hva skal varsles
  • Utbrudd av sykdommer definert i MSIS
  • Næringsmiddelbårene (også utenom MSIS)
  • Utbrudd i helseinstitusjoner (også utenom MSIS)
  • Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (også utenom MSIS)
  • Særlig omfattende utbrudd (også utenom MSIS)
 • Leger er forpliktet til å varsle kommunelegen dersom de påviser eller får mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer. Dersom ikke mistanken avkreftes skal kommunelegen varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • I sykehus skal fylkesmannen, Folkehelseinstituttet og regionens kompetansesenter varsles umiddelbart
 • Varslene sendes samme dag på fastsatt skjema per telefaks (22 04 25 13), e-post (utbrudd@fhi.no) eller telefon (22 04 26 43, 22 04 23 48) til Folkehelseinstituttet, avd. for infeksjonsovervåkning. Skjemaet skal ikke inneholde personidentifiserbare opplysninger
 • Enkelttilfelle av enkelte meldepliktige sykdommer skal umiddelbart varsles til kommunelegen, som varsler fylkesmannen og Folkehelseinstituttet per telefon (22 04 26 43). Disse sykdommene er opplistet på varslingsskjemaet
 • I tilegg til varslingen sendes MSIS skjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen
  • Gruppe A: Sykdommer meldes enkeltvis, med full identitet
  • Gruppe B: Sykdommer meldes enkeltvis, men uten identitet: gonoré, hiv og syfilis
  • Gruppe C: Inneholder genital Chlamydia, meldes nå bare årlig fra laboratorier
 • Liste over sykdommer finnes i forskriften. I gruppe A er det over 50 sykdommer. Skjemaet følger vanligvis prøvesvaret fra laboratoriet

Meldinger til Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften)
http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20011221-1477.html
http://www.kreftregisteret.no/ramme.htm?http://www.kreftregisteret.no/om_kreftregisteret/blanketter/blanketter.htm

 • Klinikere, patologer og radiologer skal gi opplysninger til Kreftregisteret som definert i forskrift
 • Meldingen skal gies på eget fastsatt skjema fortløpende og senest to måneder etter at opplysningene er journalført
 • Helseinstitusjoner og annen virksomhet som har registreringsansvar for nevnte opplysninger har ansvar for at meldingen sendes, og skal ha rutiner som sikrer dette
 • Alle avdelinger som deltar i behandlingen skal melde
 • I gynekologi er det tre skjemaer som benyttes
  • Meldeskjema for solide svulster
  • Meldeskjema for premaligne tilstander i cervix uteri.(utenom forskriften)
  • Meldeskjema for ovarialkreft

Oversikt meldeskjemaer og hvor kan de bestilles
RF-1420 Bjerch trykkeri AS

IK-1143A Sem § Stenersen Prokom AS tlf. 22 98 31 00, bestillingsnr. 704566 (b)

IK-2448 kan bestilles eller lastes ned på
http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks____9443.aspx

IS-1126 kan bestilles fra Helsedirektoratet eller lastes ned på: http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00007/IS-1126_7731a.pdf

IK-1025B Sem § Stenersen Prokom AS tlf.:22 98 31 00

Melding om bivirkninger: Skjemaet finnes på
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage16158.aspx?filterBy=CopyToMedecs

IK-1133 Helsedirektoratet. Tykksakskontoret

Folkehelseinstituttet, eller lastes ned fra www.fhi.no. MSIS-skjema hos alle med mikrobiologisk laboratorium

Kreftregisteret, eller lastes ned fra www.kreftregisteret.no

Internettlinker
www.helsetilsynet.no : Statens helsetilsyn.
www.lovdata.no Oversikt over alle lover og forskrifter og linker til lovdata.
www.fhi.no: Folkehelseinstituttet - smittevern
www.kreftregisteret.no
www.shdir.no – Helsedirektoratet

Referanser
LOV 1999-07-02 nr 64 Lov om helsepersonell m/forskifter
LOV 1999-07-02 nr.61 Lov om spesialisthelsetjenesten m/forskrifter
LOV 1975-06-13 nr 50 Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter
LOV-1977-06-03 nr.5757 Lov om sterilisering m/forskrifter
LOV 1995-01-12 nr.6 Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr
LOV 1994-08-05 nr.55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer m/forskrifter
FOR 2003-06-20 nr.740. MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften
FOR 2001-05-18 nr.24 Kreftregisterforskriften

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no