Ovarialcyster

Gunvor Eikeland
Solveig Tingulstad
Anne Veddeng

ICD-10
D27 Godartet svulst i ovarium (dermoidcyste)
N80.1 Endometriose i ovarium
N83.0 Follikkelcyste i ovarium
N83.1 Corpus luteumcyste
N83.2 Andre og uspesifiserte ovarialcyster

Definisjon

 • Cyste på ovarium

Histologi
Funksjonelle tilstander

 • Follikkelcyster
 • Corpus luteumcyster

Neoplasmer, benigne

 • Epiteliale tumores (cystadenom, cystadenofibrom, Brenner)
 • Stromalcelletumores (fibrom, hormonproduserende tumor)
 • Germinalcelletumores (teratom/dermoid)
 • Endometriomer, se ”Endometriose”

Forekomst

 • Varierer med alder og etiologi
  • 5-20 % av postmenopausale (IIa, IIa)
  • Malignitet påvises hos 10-40 % der diagnosen tumor pelvis er stilt preoperativt (III)

Etiologi

 • Oftest ukjent

Risikofaktorer

 • Simple cyster; gestagen prevensjon (mini-pille, p-sprøyte)

Diagnostikk

 • Anamnese - fokus på naturlige funksjoner
 • Gynekologisk undersøkelse
 • Ultralydundersøkelse
  • Doppler, begrenset verdi (IIb)
 • Supplerende
  • CA 125
  • Risikoindeks (RMI*)
  • Laparoskopi
  • CT/MR - sjeldent indisert

*RMI: (Risk of malignancy index) Risikoindeks for malign tilstand

 • Basert på ultralydfunn (U), serumnivå av CA 125, menopausestatus (M)
 • Metode for preoperativ identifisering av avansert ovarialcancer ved tumor pelvis
 • Mistanke om malign tilstand, henvisning spesialavdeling overveies (IIa)
 • Ved operasjonsindikasjon, RMI bør anvendes (IIa)
 • RMI > 200: bør henvises til spesialavdeling for gynekologisk onkologi

Utregning RMI

U: Ultralydkriterium   M: Menopausal status   CA 125
Multiokulær cyste 1 Premenopausal M=1  
Solide områder 1 Postmenopausal M=3  
Bilaterale lesjoner 1      
Ascites 1      
Intraabdominale metastaser 1      
Score 0-1: U=1

Score 2-5: U=3
       

RMI = U x M x CA 125

Differensialdiagnoser

 • Myoma uteri
 • Bekkeninfeksjoner
 • Ekstragenitale tumores
 • Maligne ovarialtumores

Ventetidsgarantier

 • Ingen - hvis malignitet kan utelukkes

Behandling
Cyster hos premenopausale
Simple

 • Enkamret/tokamret, glattvegget (IIb)
  • < 4 cm: Ingen videre oppfølging
  • 4-8 cm: Ingen symptomer
   • ultralydkontroll etter tre mnd (90 % vil regrediere)
   • uforandret cyste etter tre mnd: videre kontroll seks mnd, et år evt. to år
   • ved uendrede funn kan kontroller avsluttes og kirurgi er ikke nødvendig
  • 4-8 cm: Symptomgivende
   • vurdere kirurgi
  • > 8 cm: Kirurgi (laparoskopi/laparotomi)
  • CA 125 måles ved simple cyster > 4 cm
   • CA 125 = > 35 U/ml: Ny måling etter tre mnd
   • ved betydelige forhøyede CA 125-verdier bør kirurgi vurderes
   • dersom CA 125 normaliseres (< 35 U/ml) ingen videre kontroll hvis ultralyd er normal

Dermoid/teratom

 • Kan observeres med kontroll etter tre mnd, ni mnd, deretter årlig, spesielt ved barneønske (III) hvis:
  • Ingen symptomer
  • Normal CA 125
  • Cyste < 6 cm
  • Årlig vekstrate < 2 cm

Kirurgi ved antatt benigne neoplasmer

 • Generell kirurgi (laparoskopi/laparotomi)
 • Ved cystisk tumor, endometriom eller dermoid: Tilstrebe cystektomi
 • Ved solid eller cystisk-solid tumor: salpingooforektmi

Cyster hos postmenopausale
Simple

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no