Veileder i gynekologisk onkologi 2009

 

Forord til Veileder i gynekologisk onkologi 2009

Arbeidet med utarbeidelse av veiledere innen fagområdet obstetrikk og gynekologi ble startet i regi av Norsk gynekologisk forening i 1992. I 1997 ble den første Veileder i gynekologisk onkologi utgitt i Legeforeningens skriftserie for leger. I 2000 startet prosessen med første revisjon som ble sluttført med publisering av bok- og nettversjon av Veileder i gynekologisk onkologi 2002. Nåværende revisjon startet høsten 2006 ved at Kvalitetsutvalget ved redaktør Bjørn Hagen for fagområdet gynekologisk onkologi oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av Harald Helland, Anne Beate Vereide og Mark Baekelandt,  som reviderte inklusjon av underkapitler samt utnevnte forfattergrupper med hovedforfatter og opp til fire medforfattere for hvert kapittel. Arbeidet har som ved foregående revisjon vært basert på frivillig ulønnet innsats fra personer i fagmiljøet. Kort etter igangsettelsen av revisjonsprosessen ble fagmiljøet anmodet av Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) om å samordne revisjonsarbeidet med utarbeidelse av nasjonale handlingsprogram for ulike kreftområder, herunder gynekologisk kreft. Shdir har stilt verdifulle ressurser til disposisjon i revisjonsarbeidet, både faglig gjennom tilgang til litteratursøk i Kunnskapssenteret og administrativt/økonomisk for gjennomføring av plenumssamlinger og møter innen enkelte forfattergrupper. Strategien for arbeidet har vært først å utarbeide revidert Veileder etter NGF/Kvalitetsutvalgets gjeldende prinsipper og maler. Deretter å bidra til å utarbeide nasjonale handlingsprogram innen gynekologisk kreft på basis av den reviderte Veileder. I det nåværende revisjonsarbeidet er det lagt spesiell vekt på styrking av dokumentasjonsgrunnlaget for utsagn om prosedyrer og anbefalinger. Denne prioriteringen ble vektlagt i forordet til foregående revisjon og er i samsvar med sentrale føringer som er lagt for utarbeidelsen av nasjonale handlingsprogram.

Ved revisjonen har følgende underkapitler i 2002-versjonen blitt tatt ut: Bildediagnostikk ved gynekologisk cancer, Adjuvant cancerbehandling og Støtteordninger ved gynekologisk cancer. Innholdet i disse kapitlene er nå forsøkt integrert i de ulike sykdomkapitlene. Følgende nye kapitler er tatt inn: Ovarial borderlinetumor og Allmennpraktikerens rolle i gynekologisk onkologi. Reviderte versjoner av kapitlene Strålebehandling ved gynekologisk cancer og Palliativ cancerbehandling er ikke mottatt av Kvalitetsutvalget. For disse kapitlene henvises derfor til 2002-versjonen og annen relevant litteratur. Veileder i gynekologisk onkologi 2009 vil ikke bli trykket i bokformat.

På vegne av NGF/Kvalitetsutvalget takker vi bidragsyterne for stor og verdifull innsats.

Trondheim/Bergen/Oslo april 2009

Bjørn Hagen   Kåre Augensen   Rolf Kirschner
Redaktør gyn. onkologi Leder Kvalitetsutvalget NGF Leder NGF Kvalitetsutvalget NGF

 

© Norsk gynekologisk forening 2009