Dokumentasjonsnivå

I veilederen har vi brukt følgende anerkjente definisjoner av kvalitative krav til dokumentasjon. Alle referansene er vurdert etter dokumentasjonsnivå fra Ia til IV i henhold til tabellen og er angitt direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger på dokumentasjonsnivå. I denne rapporten bruker vi kun dokumentasjonsnivå som vurdering av kildematerialet.

Nivå   Krav til dokumentasjon
Ia Dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk
Ib Dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk
IIa Dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodiskkvalitet uten randomisering
IIb Dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapeligforsøk med god metodisk kvalitet
III Dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik somkomparative studier, korrelasjonsstudier og case-control studier
IV Dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte autoriteter


Gradering av anbefaling av behandling

Gradering   Nivå av dokumentasjon   Anbefaling på basis
A. Sterk anbefaling Ia, Ib
Krever metaanalyse eller minst en kontrollert studie av god kvalitet
meget god dokumentasjon
B. Moderat anbefaling IIa, IIb, III
Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke randomiserte forsøk
god dokumentasjon
C. Svak anbefaling IV
Gjenspeiler mangel på studier som grunnlag for den aktuelle behandling (manglende dokumentasjon)
enighet i:
  • ekspertgrupper, eller blant
  • faglige autoriteter

Etter forslag fra US Agency for Health Care Policy and Research og anbefalt av Statens Helsetilsyn.

© Norsk gynekologisk forening 2009