Forord Dnlf

Jeg vil få gratulere med en flott revisjon av veileder i gynekologisk onkologi.

Legeforeningen har som en av sine hovedmålsettinger å levere et godt medisinsk faglig grunnlag for gode helsetjenester. De fagmedisinske foreningene yter viktige bidrag for å få dette til. Norsk gynekologisk forening har med denne veilederen nok en gang vist bred omfattende kompetanse og stor innsatsvilje for å frem en veileder av høy kvalitet.

Den første veilederen i gynekologisk onkologi kom i 1997 og ble første gang revidert i 2002. Det medisinske fag utvikles stadig raskere og det er derfor svært betydningsfullt at veiledere revideres for å sikre god og oppdatert kunnskap til helsetjenesten. Nye tema er også tatt inn - som Allmennpraktikerens rolle i gynekologisk onkologi. Dette gir et viktig bidrag til en helhetlig helsetjeneste til denne pasientgruppen.

I revisjonsarbeidet er det lagt stor vekt på at de anbefalte prosedyrer og retningslinjer er godt dokumentert. Med den store informasjonstilgangen vi opplever i dag, er det viktig at dyktige fagfolk med stor kompetanse innen et fagfelt gir råd ut fra en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap slik man her har gjort. Det utvikler kvaliteten i helsetjenesten og sikrer den enkelte pasient best mulige behandling.

Arbeidet med veilederen ble etter invitasjon fra Helsedirektoratet utvidet med utarbeidelse av nasjonalt handlingsprogram for gynekologisk kreft. Godt samarbeid mellom fagmiljøer og helsemyndigheter bidrar til god faglig kvalitet på nasjonale handlingsplaner – takk også for denne innsatsen.

Legeforeningen vil herved få takke alle bidragsyterne til denne veilederen.
Resultatet er også en inspirasjon til andre fagmedisinske foreninger.

Veilederen er et viktig verktøy i behandlingen av kreftsyke.

Med vennlig hilsen

Torunn Janbu
President
Den norske legeforening

© Norsk gynekologisk forening 2009