Ventetidsgaranti

Ventetid for utredning ved berettiget mistanke om cancer (gynekologisk cancer) må ikke overstige 15 virkedager, og ventetid for innleggelse og behandling må ikke overstige 10 virkedager etter at diagnosen eller behandlingsindikasjon er stilt.

De samme retningslinjene gjelder for utredning ved mistanke om residiv og innleggelse/behandling av residiv.

For palliativ behandling bør åpen innleggelse praktiseres.

Ventetid for utredning og iverksettelse av behandling av precancrøse lidelser i livmorhals og livmor må ikke overstige 60 virkedager (12 uker).

Disse anbefalingene er i tråd med Norsk Kreftplan.

Kilde
Omsorg og kunnskap! Norsk Kreftplan. Oslo. NOU 1997:20 (side 194)

© Norsk gynekologisk forening 2009