Veileder i onkologisk gynekologi 2002

Forord fra Norsk gynekologisk forening (NGF)

Fra de første tankene om retningslinjer for god medisinsk praksis startet i Norsk gynekologisk forening i 1992, er dette den første reviderte utgaven av Veileder i gynekologisk onkologi. Fra å være en god veileder basert på godt medisinsk skjønn med god faglig forankring, har veilederen blitt videreutviklet med basis i «evidence based medicine» med fyldige referanser. Felles retningslinjer og enighet om behandlingsprinsipper er ikke bare viktig, men helt essensielt. Enighet og konsistens gir styrke, og publikum vil få større tillit når hovedprinsippene for diagnostikk og behandling er ensartede.

Finn Egil Skjeldestad og hans medarbeidere har med denne utgaven løftet Veilederen enda et hakk. Sammen med NGF er det inngått en avtale med Norsk Helse-Informatikk AS. NHI er et firma med utspring fra NTNU og SINTEF med spesialkompetanse innenfor helse og IT. Firmaets hovedprodukt er Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), et elektronisk, medisinsk oppslagsverk laget i web-format. Formålet med NEL er å tilby helsearbeideren et kontinuerlig oppdatert og lett tilgjengelig oppslagsverk. Avtalen forplikter NHI å lage en elektronisk versjon av «Veileder i gynekologisk onkologi» (VIG) med samme brukervennlighet og funksjonalitet som NEL. VIG skal legges tilgjengelig på nett på NGFs hjemmeside eller distribueres på CD-rom integrert med NEL. Som elektronisk versjon kan man dermed oppdatere enkelte kapitler kontinuerlig og legge disse ut på nettet. Dette vil redusere kostnadene og forenkle arbeidet med kvalitetssikring av vårt arbeid og fortsatt være det faglige fundament for hver enkelt avdeling.

Både styret og Kvalitetsutvalget i NGF ønsker at kvalitetsarbeidet rundt veilederene skal fortsette. Vi vil derfor takke alle som har deltatt i videreutviklingen av enda en veileder, og håper på et videre engasjement fra hver og en av våre medlemmer.

Ålesund januar 2002
Oddvar Sviggum
Leder i Norsk gynekologisk forening

 

Forord fra Legeforeningen

I snart ti år har Norsk gynekologisk forening drevet et systematisk, kontinuerlig fagutviklingsarbeid med veiledere i fødselshjelp, generell gynekologi og gynekologisk onkologi. Den faglig utviklingen går raskt, noe som påkrever en jevnlig oppdatering. Norsk gynekologisk forening ved kvalitetsutvalget har gjort forpliktende kontinuerlig oppdatering til en hjertesak, og dette arbeidet synes. Revidert veileder i fødselshjelp forelå allerede i 1998, men arbeidet med revisjon av veilederen i generell gynekologi pågår for fullt og ventes fullført i 2002.

Veileder i gynekologisk onkologi kom første gang i 1997 og representerte den gang en milepæl innen dette fagområdet. Det er derfor imponerende å se hvordan foreningen gjennom denne revisjonsprosessen har greidd å lage et godt produkt enda bedre. Veilederen i gynekologisk onkologi er et vesentlig bidrag i sikringen av kvaliteten i dette viktige fagområdet.

Som tidligere er det grunn til å berømme Norsk gynekologisk forening for deres evne til å engasjere medlemmene på bred front i et fruktbart fagutviklingsarbeid. Den profesjonalitet og faglighet som Norsk gynekologisk forening og Legeforeningens andre spesialforeninger utviser, blant annet gjennom sitt arbeide med kliniske veiledere, er av uvurderlig betydning for norsk medisin. Dette er et arbeid som i stor grad er resultat av ren dugnadsinnsats med minimale kostnader. For Legeforeningen er den faglige innsatsen som utøves i spesialforeningene en bærebjelke i forenings virksomhet. Denne virksomheten styrker Legeforeningen legitimitet og bidrar på den måten til at foreningen kan være en viktig aktør i utvikling av helespolitikken og helsetjenesten. En stor utfordring framover blir å legge til rette for at spesialforeningen kan fortsette dette gode arbeidet, bl. a. ved å bedre rammevilkårene for spesialforeningenes arbeid.

Gratulerer med nok et gjennombrudd i fagutviklingsarbeidet!

Hans Kristian Bakke
president

Veilederen

Lenker til alle kapitlene er tilgjengelig via venstremenyen.

Via ikonet oppe til høyre i hvert kapittel finner du utskriftsvennlig versjon av det aktuelle kapittelet.