Bildediagnostikk ved gynekologisk cancer

Generelt

 • Rutinene ved både primærutredning og oppfølging er i dag svært varierende
 • De skisserte retningslinjene reflekterer dagens diagnostiske muligheter i Norge
 • I enkelte tilfeller er anbefalingene entydige, i andre tilfeller vil valg av metode være avhengig av lokal tilgjengelighet, utstyr og kompetanse

Abdominal ultralyd

 • Metode med svært varierende sensitivitet (til dels meget lav)
  • Ikke egnet til nøyaktig kartlegging av sykdomsutbredelse
  • Kan være en god metode ved avgrenset problemstilling:
   • ascites
   • lever/milt metastaser
   • forstørrete lymfeknuter
   • hydronefrose
 • Rask og komplikasjonsfri metode, men betydelig dårligere enn transvaginal ultralyd for diagnostikk og evaluering av patologiske tilstander i genitalia interna
 • Rtg. thorax

  • Rutinemetode:
   • preoperativt
   • etterkontroll for påvisning og evaluering av lunge og pleurametastaser
 • Ved tvil eller hvis nøyaktig kartlegging er nødvendig, bør CT thorax utføres
 • Skjelettscintigrafi

  • Sensitiv metode for påvisning av skjelettpatologi, men gir ingen nøyaktig kartlegging av forandringer
  • Hvis dette er nødvendig, og spesielt hvis det er fare for komplikasjoner som fraktur eller medullakompresjon, trengs supplement som rtg. skjelett og/eller MR

  Andre undersøkelser

  • Aktuelle undersøkelsesmetoder må tilpasses den aktuelle problemstilling og den enkelte pasient
  • Aktuelle diff.diagnoser må ofte avklares ved bruk av ikke-radiologiske metoder som gastroskopi, koloskopi eller bronkoskopi

  Intervensjonsprosedyrer

  • Ultralyd eller CT-veiledet:
   • biopsi
   • pleurapunksjon
   • ascitestapping
   • gastrostomi
   • pyelostomi
   • galledrenasje
   • abscessdrenasje

   

  Ovarialcancer

  • Bildediagnostikk er nyttig for1,2,3,4,5,6:
   • påvisning og karakterisering av ovarial tumor
   • preoperativ kartlegging av tumorutbredelse
   • postoperativ kartlegging av resttumor
   • vurdering av behandlingsrespons
   • påvisning av recidiv

  Transvaginal ultralyd (TVUL)

  • Referanser7,8
  • Sensitiv metode for påvisning av ovariale masser
  • Beste metode for påvisning av små tumorer postmenopausalt
  • Metoden kan karakterisere tumor ut fra malignitetskriterier
  • Farge doppler kan være et supplement i tumorkarakteristikk

  Computer tomografi (CT)

  • God metode for påvisning av ovariale masser (sensitivitet 95%)9
  • Stor nøyaktighet for påvisning av malignitet (>90%)10
  • Metoden gir informasjon om en rekke strukturer:
   • lokal utbredelse i bekkenet
   • lymfeknuter
   • peritoneum, krøs, lever og milt
   • urinveier
   • tarmtractus
 • Klart bedre metode enn UL for påvisning av ekstra-ovarial sykdom
 • Mest brukte metode for kartlegging av sykdomsutbredelse både pre- og postoperativt, og for påvisning av recidiv11
 • Prosedyre

  • Valg av prosedyreprotokoll er viktig for undersøkelsens kvalitet
  • Viktige poeng for optimal framstilling:
   • kontrastmarkering av tarm både peroralt og rectalt
   • ev. tampong i vagina
   • urinblære bør være moderat fylt
 • Intravenøs kontrast er viktig for markering av normale strukturer som kar og tarmvegger, men også for karakterisering av og markering av patologisk vev:
  • primærtumor (solide knuter, septae etc)
  • metastaser (lever, peritoneum, oment osv)
  • Kontrastmengden må være stor nok: ca 120 ml non-ionisk kontrast
  • Kontrastflow bør være ca 3 ml/sek
 • Det er viktig at snittene er tynne nok, særlig i bekkenet, for å oppnå god spatiell oppløsning
  • Det anbefales 5 mm snitt i bekken, 7-8 mm i resten av abdomen
 • Snittføring og rekonstruksjon av bilder vil avhenge av apparatur. Spiral-CT er en betydelig fordel. Spiralen kan trekkes litt ut (pitch opp til 1,5), men det bør være overlapp ved rekonstruksjon
 • Praktisk eksempel for singel-slice spiral-CT
  • Bekken
   • 5mm(snitt) - 5mm(bord) - 3mm(increment). Delay 40 sek
  • Abdomen
   • 8mm(snitt) - 12mm(bord) - 6mm(increment). Delay 70 sek
   • Bekkenspiralen tas ca 40 sek etter start av kontrastinfusjon, deretter opptak av resten av abdomen (delay ca 70 sek)
   • Caudocranial snittretning, ev. ny bekkenserie etter 5 min for framstilling av urinveier
   • Snittene fotograferes i craniocaudal retning. Hele abdomen fotograferes på bløtdelsvindu: 380-400 HU og level ca 50. Det er svært viktig at fettvevet kommer godt fram
 • Lever
  • Fotograferes på levervindu ca 150 HU, basale lunger på luftvindu ca 1500 HU
  • Patologiske strukturer kan i tillegg med fordel også evalueres på et litt smalere bløtdelsvindu, f.eks ca 250 HU
 • Magnetisk resonans (MR)

  • God metode for evaluering av bekkentumorer
  • Bedre enn CT for påvisning av tumorinfiltrasjon i naboorganer2,9
  • Foreløpig ikke så god som CT for vurdering av resten av abdomen
  • Tid- og kostnadskrevende, begrenset tilgjengelighet
  • Brukes mest som hjelpemiddel ved karakteristikk av uvanlige ovariale masser, og ikke som pre/postoperativ kartlegging. Spesifisitet opp mot 95%11

  Prosedyre, primærutredning og lokalt recidiv

  • Body coil:
   • Coronal SE T1
   • Axial SE T1 (fra symfyse til diaphragma)
 • Pelvic phased array coil
  • Sagittal FSE T2
  • Axial FSE T1 + T2
  • Axial gradient echo T1 - in phase + out of phase
  • Axial gradient echo T1 - out of phase + Fat Sat
  • Axial FSE T1 + Fat Sat + kontrast
 • Utredning for peritoneale metastaser

  • Body coil:
   • Axial SE T1
   • Axial FSE T2 + Fat Sat
   • Axial gradient echo T1 - out of phase + FatSat + kontrast etter glucagoninjeksjon og mens pasienten holder pusten. Totalt 3-4 serier som dekker hele buk/bekken
   • Coronal gradient echo T1 - out of phase + FatSat + kontrast
   • Sagittal gradient echo T1 - out of phase + FatSat + kontrast

  Immunoscintigrafi (ISc)

  • Metoden12 baserer seg på deteksjon av radioisotopmerkete monoklonale antistoffer som bindes til tumorassosierte antigener på celleoverflaten
  • Administreres intravenøst (vanligst), intraperitonealt- eller lymfatisk
  • Bildeopptak utføres med gamma-kamera eller ved singel foton emisjons tomografi (SPECT)
  • Metoden er spesielt god for deteksjon av små knuter i fettvev (2-5mm)
  • Generell sensitivitet for primær eller recidiverende ovarialcancer er angitt til 63-92%
  • Metoden krever andre modaliteter for presis lokalisasjonsangivelse (gir ingen anatomisk framstilling)
  • Dyr og lite tilgjengelig metode

  Anbefaling ovarialcancer

  • Utredning ved påvist ovarialtumor:
   • TVUL
  • Når malignitet ikke kan utelukkes
   • CT abdomen/bekken ev. MR bekken11
  • Pre og postoperativ kartlegging:
   • TVUL + CT abdomen/bekken + rtg. thorax
  • Evaluering av behandlingsrespons:
   • TVUL + CT abdomen/bekken + rtg. thorax
  • MR (evt. ISc) brukes i spesielle tilfeller

   

  Cervixcancer

  • Bildediagnostikk er nyttig for:
   • kartlegging av primærtumors utbredelse
   • påvisning og kartlegging av spredning i og utenfor bekkenet
   • påvisning av og kartlegging av recidiv
 • Alle metoder har problemer med å skille inflammatoriske tilstander fra cancer
 • Transvaginal (TVUL) / Transrektal ultralyd (TRUL)

  • Viktig metode for vurdering av tumorstørrelse og cervical infiltrasjonsdybde

  CT abdomen / bekken

  • God metode13 for kartlegging av:
   • avansert sykdom
   • infiltrasjon i naboorganer
   • tumorvekst i fettvev og bekkenvegg ( >90% nøyaktighet)
   • lymfeknutemetastaser (OBS lav sensitivitet ved normalt store knuter)
    • bekken, lysker
    • paraaortalt
  • fistulering til naboorganer
  • ureteraffeksjon / hydronefrose
 • Å definere infiltrasjon i urinblære og rectum kan være problematisk
 • God metode for påvisning og kartlegging av recidiv etter hysterektomi
 • Metoden kan ikke brukes i kartlegging av tidlig sykdom
 • Prosedyre

  • Som beskrevet under ovarialcancer
  • Viktig med tette snitt i bekkenet og tampong i vagina
  • Viktig å inkludere lyskeregionene

  MR abdomen / bekken

  • Beste metode13,14,15,16 for primærutredning
   • Parametrie infiltrasjon: sensitivitet 85-93%
   • Vaginal infiltrasjon: sensitivitet 72-93%
   • Infiltrasjon i blære og rectum (nøyaktighet 96%)
 • God metode for påvisning og kartlegging av lokalt recidiv, er bedre enn CT til å skille mellom fibrøst vev og cancervev
 • MR bekken kan ev. kombineres med CT abdomen for kartlegging utenfor bekkenet
 • Prosedyre

  • Body coil:
   • Coronal SE T1
   • Coronal URO
   • Axial SE T1 (fra symfyse til diaphragma)
 • Pelvic phased array coil:
  • Sagittal FSE T2
  • Axial FSE T1 + T2
  • Axial FSE T1 + ev. kontrast
 • Kontrast brukes ikke rutinemessig, men kan være nyttig ved store tumorer og ved mistenkt recidiv
 • Anbefaling cervixcancer

  • Ved histologisk påvist eller annen mistanke om cervixcancer:
   • TVUL + MR bekken
  • Ved avansert sykdom:
   • Ev. CT abdomen /bekken
  • Ved mistanke om recidiv:
   • TVUL + CT eller MR

  Endometriecancer

  • Bildediagnostikk er nyttig for:
   • Preoperativ kartlegging
    • infiltrasjonsdybde i myometriet
    • lymfeknutestatus i bekken og paraaortalt
  • Kartlegging av pasienter med avansert sykdom ved ikke-kirurgisk behandling

  Transvaginal ultralyd

  • Måling17 av endometrietykkelse hos kvinner med postmenopausal blødning
   • Ved endometrietykkelse < 4 mm er cancer lite sannsynlig
  • Sonohysterografi (TVUL med væske instillert i uterinkaviteten) kan gi tilleggsinformasjon om morfologiske forandringer

  CT abdomen / bekken

  • Kan påvise patologi både i uterinkaviteten, myometriet, og ev. infiltrasjon i cervix
  • Metoden18,19 er god for evaluering av avansert sykdom, både lokalt i bekkenet og i abdomen
  • Metoden har problem med å definere infiltrasjonsdybden i myometriet, spes. hos eldre kvinner med atrofisk uterus
  • Kan ikke skille mellom leiomyomer og uterussarkomer

  Prosedyre

  • Som beskrevet under ovarialcancer
  • Det er svært viktig å bruke intravenøs kontrast i stort nok volum

  MR abdomen / bekken

  • God metode19,20,21 for påvisning av intrauterin patologi
  • Bedre metode enn TVUL og CT for måling av myometrieinfiltrasjon
   • Sensitivitet 82-94%, nøyaktighet 68-85%

  Anbefaling endometriecancer

  • Ved utredning av postmenopausal blødning
   • TVUL
  • Hvis klinisk mistanke eller verifisert cancer
   • CT Abdomen (ev. MR bekken)
  • Ved mulig recidiv
   • TVUL + CT abdomen/bekken (ev. MR bekken)

  Uterussarkom

  • Bildediagnostikk spiller en begrenset rolle
  • MR mest pålitelig
  • Både CT og MR kan brukes for kartlegging av lokal tumorutbredelse og metastaser

  Vaginal-/vulvacancer

  • Bildediagnostikk spiller en begrenset rolle
  • MR mest pålitelig
  • Både CT og MR kan brukes for kartlegging av lokal tumorutbredelse og metastaser

  Trofoblasttumores

  • Bildediagnostikk ved spørsmål om metastaser
  • Rutinemessig undersøkelse av cerebrum og thorax
  • Både CT og MR kan brukes
  • Viktig at bildediagnostikken ikke medfører forsinkelse i overføring av pasienten til spesialavdeling

  Kilder

  Referanser

  1. Tempany CMC, Zou DH, Silverman SG, Brown DL, Kurtz AB, McNeil BJ. Staging of Advanced Ovarian Cancer: Comparison of Imaging Modalities-Report from the Radiological Diagnostic Oncology Group. Radiology 2000; 215: 761-7. Radiology
  2. Forstner R, Hricak H, Occhipinti KA, Powell CB, Frankel SD, Stern JL. Ovarian cancer: Staging with CT and MR imaging . Radiology 1995; 197: 619-26. Radiology
  3. Wagner B, Buck JL, Seidman JD, McCabe KMl. Ovarian Epithelial Neoplasms: Radiologic - Pathologic Correlation . Radiographics 1994; 1351-74.
  4. Prayer, L et al. CT and MR Accuracy in the Detection of Tumor Recurrence in Patients Treated for Ovarian Cancer . J Comput Assist Tomogr 1993; 17: 626-32. PubMed
  5. Ghossain M et al. Epithelial Tumors of the Ovary: Comparison of MR and CT Findings . Radiology 1991; 181: 863-70. Radiology
  6. Buy J-N et al. Epithelial Tumors of the Ovary: CT Findings and Corr. with US. Radiology 1991; 178: 811-8. Radiology
  7. Depriest PD et al. The efficiacy of a sonographic morphology index in identifying ovarian cancer: A multiinstitutional investigation . Gynecol Oncol 1994; 55: 174-8. PubMed
  8. Brown DL et al. Benign and malignant ovarian masses: Selection of the most discriminating grayscale and Doppler sonographic features . Radiology 1998; 208: 103-10. Radiology
  9. Tempany CMC. Diseases of the female pelvis. Syllabus. Diseases of the Abdomen and Pelvis. 31st International Diagnostic Course in Davos . 1999: 211-6.
  10. Kawamoto S, Urban BA, Fishman EK. CT of Epithelial Ovarian Tumors. Radiographics 1999; 19: 85-102. PubMed
  11. Loyer EM, Whitman GJ, Fenstermacher MJ. Imaging of Ovarian Carcinoma. Int J Gynecol Cancer 1999; 9: 351-61. PubMed
  12. Low RN, Carter WD, Saleh F, Sigeti JS. Ovarian Cancer: Comparison of Findings with Perfluorocarbon-enhanced MR imaging, In-111-CYT-103 Immunoscint. and CT . Radiology 1995; 195: 391-400 1995; 195: 391-400. Radiology
  13. Buy J-N et al. Epithelial Tumors of the Ovary: CT Findings and Corr. with US. Radiology 1991; 178: 811-8. Radiology
  14. Boss EA, Barentz JO, Massuger LFAG, Boonstra H. The role of MR imaging in invasive cervical carcinoma . Eur Radiology 2000; 10: 250-70. PubMed
  15. Yu KK, Forstner R, Hricak H. Cervical carcinoma: role of imaging. Abdom Imaging 1997; 22: 208-15. PubMed
  16. Lien HH, Blomlie V, Iversen T, Tropé C, Sundfør K, Abeler VM. Clinical stage I carcinoma of the cervix. Value of MR imaging in determining invasion into the parametrium . Acta Radiol 1993; 34: 130-2. PubMed
  17. Gordon AN, Fleischer AC, Reed GW. Depht of myometrial invasion in endometrial cancer: Preoperative assessment by transvaginal ultrasonography. Gynecol Oncol 1990; 39: 321-7. PubMed
  18. Connor J, Andrews JI, Anderson B, Buller RE. Computed Tomography in Endometrial Carcinoma . Obstet Gynecol 2000; 95: 692-6 2000; 95: 692-6. PubMed
  19. Hamm B. MRI and CT of the uterus. Syllabus. Diseases of the Abdomen and Pelvis. 31st International Diagnostic Course in Davos . 1999. 206-10.
  20. Gould, P. MRI boosts accuracy in staging uterine cancer. "Imaging News". Diagnostic Imaging Europe 2000; 9-10.
  21. Frei KA, Kinkel K, Bonél HM, Zaloudek C, Hricak H. Prediction of Deep Myometrial Invasion in Patients with Endometrial Cancer. Clinical Utility of Contrast-Enhanced MR . Radiology 2000; 216: 444-9. Radiology
  • Anbefalt litteratur: Husband JES and Reznek R: IMAGING in ONCOLOGY, Oxford; 1998.

  Fagmedarbeidere

  • Reidun Fougner, St. Olafs Hospital, Trondheim
  • Knut Gjelland, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Hans Henrik Lien, Det Norske Radiumhospital, Oslo

  Dato sist oppdatert

  • 10. mar 2004