Dokumentasjonsnivå

I veilederen har vi brukt følgende anerkjente definisjoner av kvalitative krav til dokumentasjon. Alle referansene er vurdert etter dokumentasjonsnivå fra Ia til IV i henhold til tabellen og er angitt direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger på dokumentasjonsnivå. I denne rapporten bruker vi kun dokumentasjonsnivå som vurdering av kildematerialet.

NivåKrav til dokumentasjon
IaDokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk
IbDokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk
IIaDokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodiskkvalitet uten randomisering
IIbDokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapeligforsøk med god metodisk kvalitet
IIIDokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik somkomparative studier, korrelasjonsstudier og case-control studier
IVDokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte autoriteter

Gradering av anbefaling av behandling

GraderingNivå av dokumentasjonAnbefaling på basis
A. Sterk anbefalingIa, Ib
Krever metaanalyse eller minst en kontrollert studie av god kvalitet
meget god dokumentasjon
B. Moderat anbefalingIIa, IIb, III
Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke randomiserte forsøk
god dokumentasjon
C. Svak anbefalingIV
Gjenspeiler mangel på studier som grunnlag for den aktuelle behandling (manglende dokumentasjon)
enighet i:
  • ekspertgrupper, eller blant
  • faglige autoriteter

Etter forslag fra US Agency for Health Care Policy and Research og anbefalt av Statens Helsetilsyn.