HPV-testing


Persisterende infeksjon med høyrisiko HPV type er etablert som etiologisk agens for utvikling av preinvasiv og invasiv cervixcancer1-3. Klinisk nytte av HPV-testing er imidlertid fortsatt et forskningstema med en rekke uavklarte spørsmål. Faggruppen vil anbefale følgende retningslinjer for bruk av HPV-testing som et prøveprosjekt i regi av Kreftregisteret, hvor:
 • kun kvinner som deltar i screeningprogrammet, 25 år og eldre, inngår
 • det foreligger informert samtykke fra kvinnen om at resultatene fra HPV-testingen kan registreres sammen med resultater av cytologiske og histologiske prøver
 • HPV-testen som brukes er validert for bruk i screening
 • utsending av svar på cytologisk prøve og HPV-test til legene samordnes
 • prosjektet evalueres etter 3-5 år
HPV-testing kan anbefales:
Sekundærscreening (på cytologisk indikasjon)

HPV-testing sekundært til cytologisk prøve kan tilrådes hvis den cytologiske prøven er besvart med en av følgende (Bethesda terminologi innført fra 010105):
 • ASC-US, irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning
 • Lav gradig skvamøs intraepitelial lesjon LSIL
 • Materialet uegnet for diagnostikk*
*Anbefaling i samsvar med råd fra Kreftregisteret/Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
HPV-testing frarådes:
Primærscreening
 • All bruk av HPV-testing i primærscreening, både alene og sammen med cytologisk prøve, frarådes
Etter conisering
 • Det finnes ingen dokumentasjon for at HPV-testing i oppfølgningen av behandlede pasienter medfører at flere blir oppdaget med residiv. Det er viktig å overholde cytologisk oppfølgning i henhold til tidligere retningslinjer: to normale cytologiske prøver innenfor de første 12 månedene etter behandling, deretter tilbake til screeningprogrammet med prøveintervall på tre år. Hvis unormale prøver, følges kvinnene opp i henhold til vedlagte flytskjema
Detaljer vedrørende grunnlag og tidspunkt for prøvetaking framgår av flytskjemaet.

Flytskjema

Klikk

Forfattere

 • Hovedforfatter:
  • Bjørn Hagen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Medforfattere:
  • Bent Fiane, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
  • Ole-Erik Iversen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
  • Mathias Onsrud, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Finn Egil Skjeldestad, SINTEF Helse, Trondheim
  • Steinar Thoresen, Kreftregisteret, Oslo
  • Agnes Kathrine Lie, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog, har deltatt i arbeidsgruppen, men reservert seg mot innholdet på grunn av faglig uenighet