Palliativ cancerbehandling


Bakgrunn
Generelt
 • Et godt behandlingsklima forutsetter:
  • Åpen og ærlig kommunikasjon
  • Klargjort behandlingsintensjon
  • Fortløpende evaluering av alle tiltak, vurdere om behandlingstiltaket skal fortsette eller stoppe
 • Avklart ansvarsfordeling i forhold til:
  • pasienten
  • pårørende
  • primærhelsetjenesten
  • lokalsykehuset
  • regionsykehuset
 • Multidisiplinær kontakt ved behov: tarmkirurg, urolog, lungelege, smerteteam, onkolog, fysioterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, psykiater og sykehusprest/sjelesørger
 • Kompetanse ved Regionalt Senter for Lindrende Behandling bør utnyttes
 • Definisjon
  • Palliasjon omfatter tiltak for å oppnå:
   • symptomlindring
   • symptomforebygging
   • eventuelt livsforlengelse
 • Palliativ behandling bør gi
  • symptomlindring hos > 20% av pasientene, eller
  • livsforlengelse på minst 3 måneder og/eller 20% mer enn uten behandling1 (IV)
 • Forekomst av plager
  • 45% av sykehusopphold for cancer gjelder palliasjon2 (III)
  • Moderat-alvorlig smerte forekommer hos 80% av cancerpasientene3 (IV), og 48 % av terminale gyn. cancerpasienter trenger analgetika parenteralt4 (III)
  • Behandlingstrengende depresjon forekommer hos 15% av cancerpasienter5 (III) (mot 5% i den generelle befolkningen)
  • Andre symptomer i palliasjonsfasen4 (III):
   • Tarmplager (kvalme/brekninger) hos 30%, ses hyppigst ved ovarialcancer (41%)
   • Kakeksi hos 27%, ses hyppigst ved ovarialcancer (33%)
   • Respirasjonsvansker hos 15%, ses hyppigst ved ovarialcancer (20%)
   • Lokal-gynekologiske hos 12%, ses hyppigst ved vulvacancer (91%)
   • Urologiske hos 9%, ses hyppigst ved cervixcancer (24%)
  Etiologi (epidemiologi)
  • Smerte kan ut frå sykdommens lokalisasjon være
   • nociceptiv
   • nevrogen
   • visceral
 • Økende smerter er som regel uttrykk for sykdomsprogresjon
 • Forhold som kan forsterke smerter
  • psykisk art (angst, depresjon, vanskelige sosiale forhold)
  • fysisk art (andre sykdommer og plager)
  • åndelige/eksistensielle behov/problem
 • Risikofaktorer
  • Grunnsykdommen disponerer for de ulike symptomkompleksene (se Forekomst)
  Diagnostikk
  • Palliativ behandlingsintensjon forutsetter adekvat diagnostikk:
   • Residiv bør være histologisk/cytologisk verifisert
   • Sykdommens utbredelse bør være mest mulig kjent
   • Progresjon bør være dokumentert klinisk, bildediagnostisk eller biokjemisk (tumormarkør).
 • Smertediagnostikk:
  • Lokalisasjon
  • Variasjon
  • Kvalitet
  • Intensitet, ev. bruk av visuell analog skår (VAS) 0-10
 • Compliance, effekt og bivirkninger av hittil brukte analgetika
 • Annen medikasjon og eventuelle bivirkninger av disse
 • Hvilke andre symptom er plagsomme for pasienten: tretthet, tørste, anoreksi, dyspné, kvalme/brekninger, obstipasjon?
 • Ved betydelige smerter må pasienten innlegges for utredning og behandling
 • Differensialdiagnoser
  • Ikke-maligne sykdommer (forekommer også hos cancerpasienter!)
  • Paramaligne syndromer
  • Bivirkninger/komplikasjoner til tidligere cancerbehandling (f. eks. neuropati og/eller strålereaksjon)
  Ventetidsgaranti - kriterier
  • "Åpen reinnleggelse" bør praktiseres (ø.hj.)
  Tiltak/behandling
  Hyppigste palliative tiltak ved gyn. cancer4 (III)
  • Parenteral smertelindring hos 48%, hyppigst brukt ved vulvacancer (73 %)
  • Hormonbehandling hos 36%, hyppigst brukt ved corpuscancer (74%)
  • Kjemoterapi hos 36%, hyppigst brukt ved ovarialcancer (43%)
  • Avlastende tarmkirurgi hos 27%, hyppigst brukt ved ovarialcancer (38%)
  • Strålebehandling hos 21%, hyppigst brukt ved corpuscancer (37%)
  • Antikoagulasjon hos 14%
  • Oksygen hos 9%
  Oversikt over tiltak
  • Analgetika
  • Antikonvulsiva (ved nevrogen smerte)
  • Kortikosteroid
  • Bisfosfonat (ved osteolytiske skjelettmetastaser)
  • Nerveblokader (for eksempel epidural, coeliacusblokade)
  • Psykofarmaka/antidepressiver
  Smertebehandling
  Analgetika
  • Smertetrapp (WHO):
   • Trinn 1 - Perifert virkende: Paracetamol, NSAID
   • Trinn 2 - Perifert virkende + Svake opioider: Codein
   • Trinn 3 - Sterke opioider: Morfin, Ketogan, Fentanyl + perifert virkende
  Ekvivalente morfindoser etter administrasjonsform:
  peroraltsubcutantintravenøstepiduraltintrathekalt
  1,00,30,30,1*0,01*

  * Stor individuell variasjon
  Opioider, doser og doseøkning
  • Start med hurtigvirkende (tabl. eller mikstur) hver 4. time og titrer opp til tilfredstillende effekt
   • Gå deretter over til depotpreparat (Dolcontin®, Oxycontin®)
   • Ved sterke smerter startes det med opioid intravenøst i repeterte doser til smertefrihet
 • Ved betydelig smerteøkning (VAS > 6): 50-100% doseøkning. Ved nesten fullgod smertelindring/gjennombruddsmerter: 10-30% doseøkning
 • Ketobemidon (Ketorax®, Ketodur®) kan være nyttig hvis antikolinerg tilleggseffekt ønskes
 • Ved utilfredsstillende smertelindring: Kontakt smerteteam/anestesiolog
 • Kontinuerlig subkutan infusjon med smertepumpe
  • Aktuelt ved:
   • utilfredstillende absorpsjon (tarmproblemer)
   • høye perorale doser (>300mg morfin/døgn)
   • der bivirkninger er relatert til peroral administrering
  Epiduralt/spinalt opioid
  • Med lokalanestesi kan døgndosen med opioid reduseres
  • Dosering er oppgave for anestesilege
  Fentanyl depotplaster
  • Et alternativ til peroral medikasjon ved tvilsom resorpsjon
  • Fettløselig, syntetisk opioid, cirka 100 ganger mer potent enn morfin (135 mg morfin p.o. i døgnet tilsvarer 25 µg fentanyl i plaster) (Durogesic®)
   • Dosering - se tabeller
  • Effekt oppnås først etter 12 timer, max effekt etter 24-72 t, halveringstid 12-24 t. Hurtigvirkende, bukkalt fentanyl (Actic®) kan brukes ved gjennombruddssmerter
  Bivirkninger av opioid
  • Perifere:
   • Obstipasjon. Obs: Gi alltid laksantia profylaktisk (f.eks. Laktulose 15 ml x 3, + Pursennid® 2 tabl. vesp. eller Laxoberal® 10 dr. x 1-2)
   • Gallesmerter
 • Sentrale
  • Respirasjonshemming - sjelden dersom gradvis opptrapping
  • Eufori/dysfori - sjelden ved sterk smerte, oftest forbigående
  • Kvalme - oftest forbigående, men kan være uttrykk for inadekvat smertelindring
   • Haloperidol (Haldol®) 0,5 mg x 2-3 kan være effektivt mot vedvarende opioidindusert kvalme
  • Sedasjon - forbigående
  • Avhengighet - et lite problem når pasienten har kort tid igjen å leve
  • Toleranseutvikling - krever doseøkning
 • Overdosering:
  • Pasienten er trøtt, kvalm, blek, men smertefri (obs. nedsatt nyrefunksjon)
 • Abstinens
  • Vurdér compliance (selv seponering). Føler seg elendig, skjelven, urolig
  • Eventuell nedtrapping av morfin, reduser døgndosen med 10 % hvert 2.-3. døgn
 • Antikonvulsiva
  • Stabiliserende effekt på nervemembraner (ukjent virkningsmekanisme)
  • Brukes ved neuralgi av typen ´elektrisk støt´, ev. ledsaget av muskelkramper
  • Aktuelle preparat:
   • gabapentin (Neurontin®), valproat (Deprakine®, obs. leverfunksjon!) og karbamezepin (Tegretol®)
   • Start med lave doser
  Kortikosteroid
  • Antiinflammatorisk effekt, reduserer ødem. Nyttig ved nevropatiske smertetilstander, økt hjernetrykk og levermetastaser. Sentralstimulerende, kvalmestillende, kan gi økt matlyst
  • For å oppnå rask effekt - start med relativt høye doser, deretter nedtrapping (eks: dexametason 4 mg x 4, nedtrapping til 1 mg x 4 over et par uker)
  • Mest aktuell i terminalfasen (2-3 mnd). Langvarig bruk - obs. bivirkninger
  Bisfosfonater
  • Smertelindring ved skjelettmetastaser og ved hyperkalsemi (tretthet/CNS-symptom). Inhiberende effekt på osteoklaster
  • Preparater og dosering: se spesiallitteratur
  Nerveblokade
  • Anestesilegeoppgave
  • Krever god nevrologisk kartlegging av smerten
  Psykofarmaka/antidepressiver
  Søvnløshet og angst
  • Benzodiazepin. Eks: Sobril® (har lenger virkningstid enn Imovane®)
  Lett-moderat depresjon
  • MADRS-skår 15-25, se spesiallitteratur
  • SSRI-preparat
   • Eks: Cipramil® 20 mg x 1 (10 mg x 1 de første dagene for å unngå startbivirkninger)
  Mer uttalt depresjon
  • MADRS-skår 25-34
  • Tetracyklisk antidepressivum. Eks: Tolvon® 30 mg vesp
   • Bieffekt: god søvn og angstdempning
   • Start med lave doser, titrer opp til bra effekt. Virker innen 2 - 3 dager
 • Tricykliske antidepressiver er sjeldnere aktuelle
  • Sarotex® 25 mg vesp. synes å ha selvstendig analgetisk effekt
  • Særlig aktuelt ved fibromyalgi-lignende neuropatiske smertetilstander med dysestesi
 • Alvorlig depresjon
  • MADRS-skår >35
   • Konsulter psykiater
  Sterke smerter/angst/uro i terminalfasen
  • Diazepam eller midazolam (Dormicum®) i små doser
  • Ev. haloperidol (Haldol®) 2-4 mg/døgn (bivirkninger: ekstrapyramidale og uro ved lengre tids bruk)
  • Legeforeningen har gitt anbefalinger vedrørende bruk av doser som medfører vedvarende søvn (´lindrende sedering´)
  Tumorrettede tiltak
  Palliativ kjemoterapi
  • Kjemoterapi må ikke være inngangsbilletten for legekontakt! Legen må ikke bruke kjemoterapi for å unngå den ubehagelige samtalen!
  • Det er usikkert om palliativ kjemoterapi forlenger pasientens liv!
  • Ved palliativ kjemoterapi skal en bruke cytostatika med få bivirkninger
  • Etter behandlingssvikt av to tidligere regimer er ytterligere kjemoterapi sjeldent indisert
  • Det finnes ingen dokumentasjon på forlenget overlevelse ved å starte behandling med kjemoterapi før et residiv har gitt symptomer
  • Ved langsomt voksende, ikke symptomgivende recidiv (for eks. kun stigende tumormarkør CA125) - bør en drøfte med pasienten om det er riktig å vente med behandling til symptomer oppstår (avveies mot bivirkninger av behandlingen)
  • Når palliativ kjemoterapi vurderes, bør følgende vektlegges6 (IV):
   • Pasientens eget ønske - etter å ha mottatt realistisk informasjon
   • Allmentilstand (f.eks. angitt ved WHOs funksjonsskala) og alder. Jo dårligere funksjon, desto mindre sjanse for effekt av palliativ kjemoterapi7 (IV)
   • Hvor stor er sjansen for livsforlengelse, og hvor lang kan den bli?
   • Hvor stor er sjansen for tumorrespons, og vil denne gi symptomlindring?
   • Hvilke bivirkninger kan forventes, vurdér livskvaliteten med/uten behandling1 (IV)
    • OBS: I noen tilfeller gir kjemoterapi symptomlindring uten påvisbar objektiv respons
 • Indikasjoner og medikamentvalg: Se aktuelle kapitler og Cytostatikaboken fra Radiumhospitalet
 • Hormonterapi
  • Ved metastaserende endometriecancer gir høydose gestagenbehandling objektiv respons av ulik varighet hos 20-40% av pasientene, og hos enkelte symptomlindring
   • Ex: medroksyprogesteron (Farlutal®/Depo-Provera®) 1000 mg i.m. ukentlig, eller 200 mg per os daglig)
   • Tamoxifen (30-40 mg daglig per os) har også effekt, men har noe lavere responsrate enn gestagener8 (IV). Tamoxifen kan også ha tumorstabiliserende effekt ved ikke kjemoresponsiv ovarialcancer. Behandlingen tåles godt
 • Megestrol (Megace®, 160 mg per os daglig) har vist seg å ha gunstig effekt på dårlig allmenntilstand/kakeksi ved flere cancerformer9 (III)
 • Det er i de senere år utviklet en rekke non-steroide antiøstrogener (SERM-preparater). Uklart indikasjonsområde - effekt avhenger av tumors reseptorstatus
 • Kortikosteroid, f. eks. Prednisolon® 10 mg daglig, kan gi økt matlyst og velvære hos preterminale pasienter
 • Erythropoietin kan være et alternativ til transfusjon ved anemi
 • Palliativ kirurgi
  Kirurgia minor
  • Ascitestapping
  • Pleuratapping ev. pleurodese
  • Suprapubisk blærekateter
  • Perkutan pyelostomi eller pyelovesikal stent
  Avlastende tarmkirurgi
  • Aktuelt ved10 (III):
   • Tumorindusert tarmokklusjon
   • Enterovaginal fistel
 • Forutsetning: forventet levetid > 2 mnd., vurdér operasjonsrisiko
 • Type inngrep: Stomi, entero-entero anastomose, tarmreseksjon. Samtidig tumorreduksjon kan overveies
 • Palliativ strålebehandling
  Indikasjoner11 (IV)
  • Symptomgivende residiv utenfor tidligere bestrålt område
  • Lokalavansert primærsykdom med minimal (<5%) sjanse for kurasjon
  • Alvorlig komorbiditet og høy alder ved ellers kurabel sykdom
  Behandlingsområder
  • Bekken (hvis ikke bestrålt tidligere)
  • Lymfeknutemetastaser (lyske, paraaortalt, supraklavikulært)
  • Skjelettmetastaser
  • Hjernemetastaser
  Dosering/fraksjonering
  • Færre og større enkeltfraksjoner enn ved kurativ behandling (se kap. Strålebehandling)
  • På grunn av risiko for alvorlige senskader bør bruk av store enkeltfraksjoner fortrinnsvis anvendes ved kort forventet levetid12 (III)
  Typer strålebehandling
  • Gjennomgående fotonbestråling
  • Elektronbestråling (overflatiske tumorer, særlig vulvacancer)
  • Brachyterapi (vagina, urethra)
  Arteriell embolisering
  • Kan være aktuelt ved intraktabel blødning
  Generelle tiltak
  • God kommunikasjon både internt i behandlingsteamet og med pasient og pårørende, er viktig
  • Behandlingsopplegget skal skrives klart i journalen, og skal ikke forandres av tilfeldige vakthavende
  • Vedrørende bruk av "R-", henvises til retningslinjer fra Statens Helsetilsyn
  Væske og ernæring
  • Intravenøs væsketilførsel brukes kritisk13 (III)
   • Er til liten hjelp mot tørste - godt munnstell er bedre mot munntørrhet
   • En viss grad av dehydrering kan være gunstig ved f. eks. subileustilstand
   • Andre fordeler ved dehydrering: mindre behov for bekken, blærekateter, sengeskift, mindre diare/oppkast14,15 (IV)
 • Blodtransfusjon ved symptomgivende anemi (ikke til terminale)
 • Elektrolyttforstyrrelser korrigeres, særlig hypokalemi (ofte ved diaré-tilstander) og hyperkalsemi (ofte ved benmetastaser)
  • Midler ved hyperkalsemisk krise: se spesial litteratur
 • Albumin i.v. er sjelden indisert
 • Parenteral ernæring (gjennom sentralt venekateter) er kun aktuelt når det er utsikter til gevinst av et nytt terapeutisk inngrep. I katabol fase gir i.v. ernæring ofte økt kvalme. Peroral næringsdrikk bør tilbys
 • Blodprøver og andre undersøkelser kun på indikasjon
 • Kvalme/brekninger
  • Utred årsakene og eliminer følgende:
   • Smerte
   • Medikament bivirkninger
   • Gastrointestinale (subileus, obstipasjon, ulcus etc)
   • Hydrering/metabolske (hyperkalsemi, nyresvikt)
   • Immobilisering
   • Strålebehandling
   • Hjerne-/levermetastaser
   • Ascites
 • Antiemetika:
  • Antihistamin, metoclopramid (øker tarmmotiliteten - obs. obstruksjon)
  • Neuroleptika (obs. bivirkninger)
  • Serotoninantagonister (cytostatika- og stråleterapiindusert kvalme)
  • Antikolinergika
  • Kortikosteroid
 • Subileus/ileus:
  • Ventrikkelsonde evt. gastrostomi (høy obstruksjon)
  • Ved laveresittende obstruksjon, vurdér avlastende tarmkirurgi
  • Konservativ behandling:
   • Buskopan® (80 mg i døgnet, ev. i pumpe)
   • Ketorax® i smertepumpe (lav dose)
   • Sandostatin® (octreotid), somatotropinanalog, se spesiallitteratur
   • Små og hyppige væskeinntak, godt munnstell
  Antibiotika
  • Illeluktende utflod:
   • Intermitterende metronidazol (Flagyl®) 400 mg x 3 i 5 dager p.o., ev. Dalacin® vaginalkrem
  • Ved candida i munnhule/svelg:
   • Flukonazol (Diflucan®) 150 mg ukentlig
  Respirasjonsvansker
  • Oksygentilførsel ved behov
  • Pleuratapping ved behov
  • Sekretreduksjon med antikolinergika, for eks. glycopyrron (Robinul® 0,2-0,4 mg x 4-6)
  • Ved respirasjonsbesvær terminalt kan en liten dose morfin eller diazepam være gunstig
  Komplikasjoner
  • Kjemoterapi
   • Akutte reaksjoner og toksisitet
   • Sekveler: Neuro-, nefro-
 • Strålebehandling
  • Obs. akutte og sene stråle-reaksjoner/skader
 • Kirurgi
  • Perioperativ morbiditet og mortalitet
 • Forløp
  • Median varighet av palliativ periode: 3 måneder4 (III)
  • Varighet av terminale sykehusopphold: median 13 dager, hos 30 % < 1 uke
  • 76% dør i sykehus, 12 % i hjemmet
  Pasientinformasjon
  • Muntlig løpende informasjon til pasient og omsorgspersoner
  • Kontaktperson i primærhelsetjenesten og på sykehus må være klarlagt
   • Telefonnummer og beste tid for kontakt
  • Kreftforeningens brosjyremateriell og annen skriftlig informasjon anbefales brukt
  Kilder Referanser
  1. Wist E. Palliativ kjemoterapi. I Kaasa S (red). Palliativ behandling og pleie. Nordisk lærebok. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998: 523-32.
  2. Kaasa S, Klepp O, Hagen S, Wist E, Kvinnsland S. Treatment intention in hospitalied cancer patients in oncological wards in Norway: a national survey. Cancer Treat Rev 1996; 22: 33-9. PubMed
  3. Kaasa S. Smertediagnostikk. I Kaasa S (red). Palliativ behandling og pleie. Nordisk lærebok. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1998: 305-28.
  4. Onsrud M, Hagen B, Heimstad R. Palliativ behandling ved gynekologisk kreft. Et 10-års materiale fra et regionsykehus. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1896-901. Tidsskriftet
  5. Spiegel D. Cancer and depression. Br J Psychiatry 1996; 168: 109-16. BJP
  6. Klepp O, Kaasa S, Kvaløy S. Dokumentasjon av behandlingseffekt. Cytostatika. Medikamentell Kreftbehandling. 1999; 41-9.
  7. Tveit K.M, Dahl O, Kvaløy S, Kvinnsland S. Behandling med cytostatika. Cytostatika. Medikamentell kreftbehandling. 1999; 34-40.
  8. Lønning P.E, Lien E, Tveter K, Christoffersen T. Cytostatika. Medikamentell kreftbehandling. 1999; 226-40.
  9. Kaasa S, Nordøy T. Kakeksi hos kreftpasienter. I Kaasa S (red). Palliativ behandling og pleie, Nordisk lærebok. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998: 515-21.
  10. Feuer DJ, Broadley KE, Shepard JH, Barton DPJ. Systematic review of surgery in malignant bowel obstruction in advanced gynecological and gastrointestinal cancer. Gynecol Oncol 1999; 75: 313-22. PubMed
  11. Kagan AR. Radiation therapy in palliative cancer management. In: Perez CA, Brady LW (eds). Principles and practice of radiation oncology, Philadelphia: Lippincott, 1992: 1495-507.
  12. Onsrud M, Hagen B, Strickert T. 10-Gy single-fraction pelvic irradiation for palliation and life prolongation in patients with cancer of the cervix and corpus uteri. Gynecol Oncol 2001; 82: 167-71. PubMed
  13. McCann RM, Hall WJ, Groth-Junker A. Comfort care for terminally ill patients. The appropriate use of nutrition and hydration. JAMA 1994; 16: 1263-6. JAMA
  14. Kaasa S. Væskebehandling hos pasienter med langtkommet kreft. I Kaasa S (red.) Palliativ behandling og pleie. Nordisk lærebok. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1998: 477-84.
  15. Ottesen S, Kaasa S. Cancer og fordøyelsesplager. Oslo, Den Norske Kreftforening, 1997.

  Fagmedarbeidere

  • Mathias Onsrud, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Roar Sandvei, Haukeland sykehus, Bergen
  • Margaret Sævik Lode, Sentralsykehset i Møre og Romsdal, Ålesund
  Dato sist oppdatert
  • 22. mar 2002