Sjelden ovarialcancer (ikke epitelial)


Innledning/bakgrunn
ICD-10
 • C56 Ondartet svulst i eggstokk
Definisjon
 • Malign tumor utgått fra kimceller (germinalceller) eller støtteceller (stromaceller) i ovariet
Histopatologi
 • Tumorer utgått fra kimceller:
  • Dysgerminom
  • Endodermal sinus tumor
  • Embryonal carcinom
  • Polyembryom
  • Choriocarcinom
  • Teratomer:
   • Modne (benigne)
   • Umodne
   • Monodermale (struma ovarii/carcinoid/plateepitelcarcinomer)
 • Blandede former
 • Gonandoblastomer
 • Tumorer utgått fra støtteceller:
  • Granulosacelletumorer
  • Thecomer
  • Sertoli-Leydig celle tumorer (også kalt androblastomer/arrhenoblastomer)
  • Gynandroblastomer
  • Uklassifiserbare tumorer
 • Lipid celle tumorer
 • Forekomst
  • Ca. 45 tilfeller per år i Norge
  • Germinalcelletumorer rammer fortrinnsvis yngre kvinner
  • Granulosacelletumorer forekommer i alle aldre
  Etiologi
  • Ukjent
  Risikofaktorer
  • Økt forekomst av dysgerminom ved:
   • Testikulær feminisering
   • Turners syndrom
  Diagnostikk
  Symptomer
  • Bekkensmerter
   • Germinalcelletumorer vokser hurtig og forårsaker ofte bekkensmerter på grunn av kapseldistensjon, blødning, nekrose eller ruptur
  • Trykksymptomer fra blære eller tarm
  • Økende bukomfang (ung kvinne)
   • OBS: differentialdiagnose til graviditet ved hCG-produserende tumor
  • Blødningsuregelmessigheter
   • Granulosacelletumorer produserer ofte østrogen
  • Pubertas precox
   • Forekomst av granulosacelletumor må overveies
  • Virilisering
   • Sertoli-Leydig celle tumorer produserer ofte androgen
  • Bekkentumor før menarche
   • OBS: germinalcelletumor
  • Ovarial tumor hos en gravid kvinne kan være en ikke-epitelial tumor
  Preoperative undersøkelser
  • Gynekologisk undersøkelse
  • Ultralyd (vaginal og ev. abdominal)
  • Ev. CT bekken/abdomen
  • Tumormarkører: s-AFP, hCG, CA 125. Ev. s-østradiol og s-testosteron
  • Karyotypebestemmelse anbefales tatt preoperativt ved mistanke om germinalcelletumor
  Differensialdiagnoser Behandling
  Kirurgi
  • Unge kvinner som vil bevare fertiliteten anbefales henvist til primærkirurgi ved gyn. onkologisk regionsenter:
   • Det gjøres unilateral oophorektomi. Ved tumoraffeksjon av det andre ovariet anbefales tumorreseksjon med bevaring av ovariet. Resttumor i et ovarium kan tillates hvis nødvendig for å bevare fertiliteten1 (IIb) (disse tumorer er ekstremt kjemosensitive)
   • Ved dysgerminomer foretas kilebiopsi av det andre ovariet hvis ovariet er makroskopisk normalt1,2 (IIb, IIb)
   • Ved intraabdominal spredning fjernes så mye tumorvev som mulig1,2 (IIb, IIb)
   • Bekken - samt paraaortal lymfeknute staging anbefales. Ved unilateral tumor foretas ipsilateral staging. Som minimum gjøres palpasjon med biopsi av forstørrete lymfeknuter1,2 (IIb, IIb)
 • Kvinner som ikke har fertilitetsønske1,2 (IIb):
  • Det gjøres unilateral adnexekstirpasjon samt nøye staging inklusive lymfeknute staging
  • Ved dysgerminomer gjøres kilebiopsi av det andre ovarium
  • Ved avansert sykdom gjøres debulking kirurgi inklusive fjerning av begge ovarier
 • Kvinner med Y kromosom:
  • Begge ovarier fjernes alltid på grunn av høy risiko for residiv i ev. gjenværende ovarium
 • Ved granulosacelletumor, der uterus ikke fjernes, gjøres abrasio for å utelukke endometriecancer
 • Second look laparotomi anbefales ikke1,2 (IIb)
 • Kjemoterapi
  • Ikke-epitelial ovarialcancer er generelt mer kjemosensitiv enn epitelial ovarialcancer
  Tumor stadium IA

  • Adjuvant kjemoterapi er aktuelt3,4 (IIb, IIb) og vanligvis gis 3 kurer med BEP ved:
   • Endodermal sinus tumor
   • Embryonal carcinom
   • Polyembryom
   • Choriocarcinom
   • Umodent teratom
   • Blandede typer
 • Det gis vanligvis ikke adjuvant behandling ved:
  • Dysgerminom
  • Umodent teratom grad 1
  • Granulosacelletumor
  • Sertoli-Leydig celle tumor
  • Thecom
 • Tumor > stadium IA, uten resttumor

  • Det gis 3 kurer med BEP (cisplatin-etoposid-bleomycin)2 (IIb)
  Resttumor etter operasjon

  • Det gis 3 kurer med BEP (cisplatin-etoposid-bleomycin) samt 1-3 kurer med EP2 (IIb)
  Behandling av residiv2
  • Kirurgi med fjerning av alt tumorvev anbefales hvis mulig
  • Pasienter som ikke har fått kjemoterapi behandles med BEP
  • Ved resistens mot BEP, kan behandles med POMB-ACE
  • Høydose behandling kan være aktuell i enkelte tilfeller
  • Stråleterapi kan overveies ettersom disse tumorer er strålefølsomme
  Oppfølging
  • De fleste residiv diagnostiseres innen 1-2 år, men granulosacelletumor kan residivere sent
  • Det anbefales kontroll:
   • Hver 3. måned de 2 første årene
   • Hver 6. måned fra 3.-5. år
   • Én gang årlig fra 6. år
 • Det gjøres GU og måling av tumormarkører (s-AFP, hCG, CA 125)
 • Ved viriliserende tumor er s-testosteron tumormarkør
 • Komplikasjoner
  • Cisplatin behandling: risiko for neuropati og nefropati kan reduseres ved å gi BEP over 5 dager i steden for 3 dager
  • Behandling med etoposid kan forårsake leukemi
  • Behandling med bleomycin kan gi lungefibrose. Liten risiko ved totaldose < 270.000 IE (3 kurer)
  Prognose
  • Det rapporteres 95-98% 5 års overlevelse ved både stadium I og ved avansert sykdom1,4 (IIb, IIb)
  • Etter fertilitetsbevarende operasjon og 3 kurer med BEP er det rapportert 96% 5-års overlevelse og etterfølgende bevart fertilitet5 (IIb)
  • Fertiliteten kan nesten alltid bevares hos unge kvinner
  Kilder Referanser
  1. Peccatori F, Bonazzi C, Chiari S, Landoni F, Colombo N, Mangioni C. Surgical management of malignant ovarian germ-cell tumors: 10 years´s experience of 129 patients. Obstet Gynecol 1996; 86: 367-72. PubMed
  2. Abu-Rustum NR, Aghajanian C. Management of malignant germ cell tumors of the ovary. Semin Oncol 1998; 25: 135-42. PubMed
  3. Williams S. Management of ovarian germ cell tumors. I: Gershenson DM, McGuire WP (eds). Ovarian Cancer. New York: Churchil Livingstone, 1998: 403-4.
  4. Gershenson DM. Update on malignant ovarian germ cell tumors. Cancer 1993; 71: 1581-90. PubMed
  5. Brewer M, Gershenson DM, Herzog CE, Mitchell MF, Silva EG, Taylor Wharton J. Outcome and reproductive function after chemotherapy for ovarian dysgerminoma. J Clin Oncol 1999; 17: 2670-5. PubMed

  Fagmedarbeidere

  • Gunnar B. Kristensen, Det Norske Radiumhospital, Oslo
  • Roar Sandvei, Haukeland sykehus, Bergen
  • Per Anders Gulowsen, Haukeland Sykehus, Bergen
  Dato sist oppdatert
  • 15. mar 2002