Stadieinndeling


Generelt
Formål
 • Å kartlegge sykdomsutbredelsen ved behandlingens start
Bakgrunn
 • Internasjonal stadieinndeling for cervix cancer ble innført allerede i 1929. Senere er det kommet regler for de andre gynekologiske cancer formene
 • For gynekologisk cancer - med unntak av cervix cancer og trofoblastsvulster - skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon i narkose, biopsier, fraksjonert abrasio, konisering, cystoskopi, rektoskopi, rtg. thorax, rtg. skjelettet og urografi
 • Hvis det er tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges
 • Funn ved MRI, CT og ultralyd kan påvirke valg av terapiform, men skal ikke endre stadium
 • Ved cervix cancer skal den primære stadieinndelingen ikke endres selv om man finner metastaser ved operasjon
Cervixcancer
 • Stadieinndeling etter FIGO (1994)
Stadium 0
 • Carcinoma in situ (CIN III, adenocarcinoma in situ)
Stadium I
 • Tumor begrenset til cervix
Stadium IA
 • Tumor kun mikroskopisk påvisbar
 • Stadium IA1
  • Infiltrasjonsdybde =< 3 mm, horisontal utbredelse =< 7 mm
 • Stadium IA2
  • Infiltrasjonsdybde > 3 mm og =< 5 mm, horisontal utbredelse =< 7 mm
Stadium IB
 • Tumor makroskopisk påvisbar eller mikroskopisk større enn kriteriene for IA
 • Stadium IB1
  • Største tumordiameter =< 4 cm
 • Stadium IB2
  • Største tumordiameter > 4 cm
Stadium II
 • Tumor utenfor cervix, men når ikke bekkenveggen eller ytre 1/3 av vagina
Stadium IIA
 • Ikke infiltrasjon i parametriene, men i vagina
Stadium IIB
 • Infiltrasjon i parametriene
Stadium III
 • Tumor ut til ytre 1/3 av vagina eller ut til bekkenveggen. Tilfeller med hydronefrose eller ikke-fungerende nyre skal inkluderes i stadium IIIB
Stadium IIIA
 • Ikke infiltrasjon til bekkenvegg, men til ytre 1/3 av vagina
Stadium IIIB
 • Infiltrasjon til bekkenvegg og/eller hydronefrose/ikke-fungerende nyre
Stadium IV
 • Infiltrasjon i blære- eller rectum-mucosa (histologiverifisert) eller direkte tumorvekst utenfor bekkenet eller fjernmetastaser
Stadium IVA
 • Infiltrasjon i nabo-organer
Stadium IVB
 • Fjernmetastaser
 • I tilfeller hvor det er gjort hysterektomi uten at cervix cancer var erkjent preoperativt skal sykdommen klassifiseres som cervix cancer uten stadieinndeling
Corpuscancer
 • Stadieinndeling etter FIGO (1988)
Stadium I
 • Tumor begrenset til corpus uteri
Stadium IA
 • Intramucosal tumor uten myometrieinfiltrasjon
Stadium IB
 • Infiltrasjon < halve myometriets tykkelse
Stadium IC
 • Infiltrasjon > halve myometriets tykkelse, men uten gjennombrudd av serosa
Stadium II
 • Tumornedvekst i cervix
Stadium IIA
 • Infiltrasjon begrenset til cervix-mucosa
Stadium IIB
 • Infiltrasjon i cervix-stroma
Stadium III
Stadium IIIA
 • Infiltrasjon i uterus serosa og/eller adnex og/eller positiv peritoneal cytologi
Stadium IIIB
 • Metastaser til vagina
Stadium IIIC
 • Metastaser til retroperitoneale lymfeknuter i bekken og/eller paraaortalt
Stadium IV
Stadium IVA
 • Infiltrasjon i blære- eller rektum-mucosa
Stadium IVB
 • Fjernmetastaser (inkl. metastaser til lymfeknuter i lyskene)
 • Pasienter som ikke blir operert eller som får preoperativ strålebehandling, stadieinndeles etter FIGOs kliniske stadieinndeling (1971)
 • Offisiell stadieinndeling for uterus sarkomer mangler, vanlig å bruke ovenstående
Ovarialcancer
 • Stadieinndeling etter FIGO (1988)
Stadium I
 • Tumor begrenset til ovariene
Stadium IA
 • Tumor i ett ovarium, intakt kapsel, negativ peritoneal cytologi
Stadium IB
 • Tumor i begge ovarier, intakt kapsel, negativ peritoneal cytologi
Stadium IC
 • Tumor i stad. IA eller IB med kapselgjennombrudd eller positiv peritoneal cytologi (ascites eller bukskyllevann)
Stadium II
 • Utbredelse begrenset til bekkenet
Stadium IIA
 • Tumor overvekst til uterus eller tube
Stadium IIB
 • Tumor overvekst til andre bekkenorganer
Stadium IIC
 • Tumor i stadium IIA eller IIB med tumor i overflaten av ett eller begge ovarier, tumor kapselruptur eller positiv peritoneal cytologi (ascites eller bukskyllevann)
Stadium III
 • Spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller spredning til lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller paraaortalt) eller i lyskene
Stadium IIIA
 • Mikroskopiske metastaser utenfor bekkenet
Stadium IIIB
 • Makroskopiske metastaser < 2 cm utenfor bekkenet
Stadium IIIC
 • Metastaser > 2 cm utenfor bekkenet og/eller spredning til lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller paraaortalt) eller i lyskene
Stadium IV
 • Fjernmetastaser (utenfor abdomen)
 • Intrahepatiske (parenchym) metastaser klassifiseres som stadium IV
 • Pleuravæske må inneholde maligne celler for å kunne kvalifisere for stadium IV
Vulvacancer
 • Stadieinndeling etter FIGO (1994)
Stadium 0
 • Carcinoma in situ (VIN III)
Stadium I
 • Tumor begrenset til vulva og/eller perineum, største diameter =< 2 cm, ikke lymfeknutemetastaser i lyskene
Stadium IA
 • Infiltrasjonsdybde =< 1 mm
Stadium IB
 • Infiltrasjonsdybde > 1 mm
Stadium II
 • Tumor begrenset til vulva og/eller perineum, største diameter > 2 cm, ikke lymfeknutemetastaser i lyskene
Stadium III
 • Tumor uansett størrelse, med spredning til ytre urethra og/eller vagina eller anus og/eller lymfeknutemetastaser i én lyske (unilateralt)
Stadium IV
Stadium IVA
 • Tumor infiltrerer øvre del av urethra og/eller blæremucosa, rektummucosa, bekkenskjelett og/eller lymfeknutemetastaser i begge lysker (bilateralt)
Stadium IVB
 • Fjernmetastaser og/eller lymfeknutemetastaser i bekkenet
Vaginalcancer
 • Stadieinndeling etter FIGO
Stadium 0
 • Carcinoma in situ (VAIN III)
Stadium I
 • Tumor begrenset til vaginalveggen
Stadium II
 • Infiltrasjon av paracolpos, når ikke bekkenveggen
Stadium III
 • Infiltrasjon når ut til bekkenveggen (fiksert infiltrat)
Stadium IV
 • Infiltrasjon i blære- eller rectum-mucosa eller direkte tumorvekst utenfor bekkenet eller fjernmetastaser
Stadium IVA
 • Infiltrasjon i nabo-organer
Stadium IVB
 • Fjernmetastaser
Tubecancer
 • FIGO klassifikasjon (1991)
Stadium 0
 • Carcinoma in situ (begrenset til tubemucosa)
Stadium I
 • Tumor begrenset til tubene
Stadium IA
 • Tumor begrenset til én tube med utbredelse til submucosa og/eller muskularis, men ikke gjennomvekst av serosa, ikke ascites
Stadium IB
 • Begrensninger som IA, men affeksjon av begge tuber
Stadium IC
 • Tumor i én eller begge tuber, men affeksjon av serosa eller positiv peritoneal cytologi (ascites eller bukskyllevann)
Stadium II
 • Tumor i en eller begge tuber med spredning innenfor bekkenet
Stadium IIA
 • Spredning til uterus og/eller ovarier
Stadium IIB
 • Spredning til andre bekkenorganer
Stadium IIC
 • Tumor i stadium IIA eller IIB med positiv peritoneal cytologi (ascites eller bukskyllevann)
Stadium III og IV
 • som for cancer ovarii
Trofoblastsvulster (Gestational Trophoblastic Disease, GTD)
 • FIGO klassifikasjon (1991)
Stadium I
 • Begrenset til uterus
Stadium II
 • Utbredelse utenfor uterus, men begrenset til genitalia
Stadium III
 • Spredning til lungene, med eller uten kjent genital affeksjon
Stadium IV
 • Alle andre lokalisasjoner av metastaser

Fagmedarbeidere

 • Claes Tropé, Det Norske Radiumhospital, Oslo
Dato sist oppdatert
 • 27. feb 2002