Støtteordninger ved gynekologisk cancer


Sykemelding/sykepenger

Vanlige sykemeldingsperioder
 • Konisering: 0-4 dager
 • Laparotomi/hysterektomi: 4-6 uker
 • Laparoskopisk hysterektomi: 2-3 uker
 • Utvidet hysterektomi/Wertheim operasjon: 6 uker
 • Vulvektomi med glandeltoilette: 4-6 uker
 • Strålebehandling/kjemoterapi, under pågående behandling: 4-6 uker
 • Om mulig, aktiv sykemelding eller delvis sykemelding i perioder mellom kurene
  • Denne formen for sykemelding kan lette rehabiliteringen etter behandling
 • Sykemelding II etter 8 uker
 • Sykepenger, vanligvis full lønn, gis inntil 52 uker. Grunnlag for ny sykepengeperiode opparbeides etter 6 måneders sammenhengende arbeid
 • Ved behov for sykemelding av pårørende, kan diagnosen F43.2 Tilpasningsforstyrrelse brukes
Rehabiliteringspenger
 • Ved fortsatt minst 50% arbeidsuførhet etter 52 uker, og fortsatt medisinsk behandling hvor målet er å komme tilbake i arbeid
Yrkesmessig attføring
 • Ved varig nedsatt mulighet til arbeid/yrkesvalg. Det gis støtte til livsopphold, undervisningsmateriell, hjelpemidler, reise til opplæringssted, boligtilskudd
Uførepensjon
 • Medisinsk behandling/rehabilitering forsøkt eller inntektsevnen funnet varig nedsatt pga sykdom
 • Minimum 50% arbeidsuførhet
 • Hjemmearbeidende har også rett til uførepensjon
Grunnstønad
 • Gjentatte/varige merutgifter, av minst 2-3 års varighet (må dokumenteres i søknad)
 • Vanlige ekstrautgifter: transport (<70 år), vask/slitasje på klær, sengetøy, elastiske strømper
Hjelpestønad til tilsyn og pleie
 • Ved særskilt pleie- og tilsynsbehov. Også for personer >70 år
 • Minst 2-3 års varighet av behov
Andre økonomiske ytelser
 • Skattemessig: Særfradrag for merutgifter ved sykdom/uførhet
 • Støtte fra Sosialkontor, Den Norske Kreftforening og andre private legater kan søkes
Blå resept - egenandel/frikort
 • Cytostatika, hormoner, antihormoner: §9 pkt 9
 • Infusjonsvæsker, parenteral ernæring: § 10,2 kfr § 9 pkt 9. Det må søkes forhåndsgaranti fra trygdekontoret
 • Forbruksmateriell ved fistler, stomier, inkontinens: §3 pkt 1 og 3
 • Spesielle legemidler: Erytropoitin, hematopoietisk vekstfaktor, Miacalcic®, Sandostatin®: § 10,2 kfr § 9 pkt 9
Vanlig resept - § 5-22 - dekning ved alvorlig cancersykdom
 • Smertestillende, beroligende, søvnfremkallende, hostestillende, avførende, og kvalmedempende midler
 • Ingen betaling på apoteket. Anfør på resepten § 5-22, kfr § 9 pkt 9
 • OBS: Sykdommen må være i langtkommen, uhelbredelig fase
Rikstrygdeverket yter etter søknad ´bidrag til spesielle forhold´
 • 2/3 av utgifter overstigende kr 1000.- per år til:
  • Hormonsubstitusjon ved behandlingsindusert klimakterium
  • Jern- og vitaminpreparater
  • Dietetiske næringsmidler og sonder
  • Forbruksmateriell ved cancersår, liggesår og lignende
Fysikalsk behandling
 • Fri behandling ytes ved:
  • lymfødem
  • stråleskader
  • alvorlige nevrologiske plager
 • OBS: Ikke alle fysioterapeuter har kommunal driftsavtale
 • Tannbehandling
  • Trygdekontoret kan dekke nødvendig tannbehandling dersom dårlig tannhelse antas å skyldes cancerbehandlingen
  Kilder Referanser
  1. Hjelp til Kreftpasienter. Trygderettigheter, offentlige og andre tilbud. Oslo. Den Norske Kreftforening, 2000.

  Fagmedarbeidere

  • Mathias Onsrud, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Lars Jul Hansen, Det Norske Radiumhospital, Oslo

  Dato sist oppdatert

  • 27. nov 2002