Trofoblasttumorer


Innledning/bakgrunn ICD-10
 • O01 Blæremola
  • O01.0 Komplett blæremola
  • O01.1 Inkomplett blæremola
  • O01.9 630X Blæremola, uspesifisert om komplett eller inkomplett
 • D39.2 Invasiv mola
 • D39.2 Mistenkt ondartet tumor i morkaken
  • neoplasma malignum placentae suspecta
  • choriocarcinoma suspecta
 • C58.9 Ondartet tumor i morkaken
  • Neoplasma malignum placentae
  • Choriocarcinom
 • C58.9 Placenta site trophoblastic tumor
 • Definisjon
  • Trofoblasttumor utgår fra føtalt trofoblastvev
  • Kan opptre etter alle former for graviditet
  Blæremola
  • Blæremola består av hydropt degenererte chorionvilli
  • Komplett mola kjennetegnes ved fravær av embryonalt/føtalt vev (karyotype 46XX/46XY paternell)
  • Partiel mola kjennetegnes ved tilstedeværelse av embryonalt/føtalt vev (karyotype 69XXY/69XYY, triploid, ekstra haploid kromosomsett fra far)
  • Mola oppfattes som en premalign tilstand
   • Ca 5 % av partielle og 8 % av komplette mola utvikler seg til invasiv mola (persisterende trofoblast sykdom) eller choriocarcinom
  Choriocarcinom
  • Choriocarcinom skiller seg fra invasiv mola ved å mangle choriontotter
  • Malign differensiering av cyto- og syncytiotrofoblastcellene
  • Vokser raskt og metastaserer tidligt
  Placenta-site-trofoblast-tumor
  • Er meget sjelden
  • Oppstår fra trofoblast ved placentas implantasjonssted
  • Malign differensiering særlig av cytotrofoblast og i mindre grad av syncytiotrofoblaster, derfor lav hCG
  Forekomst
  • Insidens i Norge1:
   • Blæremola: 0.9/1 000 fødsler
    • Ca 50 tilfeller per år
    • 7-10 tilfeller til kjemoterapi
  • Choriocarcinom: 0.2/1 000 fødsler
  • Placenta-site-trofoblast tumor: ca 1/500 000 fødsler
   • 1 tilfelle/10 år
 • Høyere forekomst i Kina og Sørøst Asia (3/1000 fødsler)2
 • Risikofaktorer
  • Tidligere blæremola
   • Risiko for gjentatt mola er 0.6 - 2 %
  Diagnostikk Symptomer
  • Vaginalblødning3,4
  • Smerter (torkvert ovariecyste)
  • Hyperemesis gravidarum
  • Tidlig preeklampsi
  • Hyperthyreose, ev. thyreotoksisk krise (høy hCG)
  • Symptomer fra fjernmetastaser kan være debutsymptom (choriocarcinom)
   • Hemoptyse fra lungemetastase
   • Blødning i hjernemetastase
  Undersøkelser / funn
  • Uterus større enn svarende til amenoré
  • Bilateralt forstørrede ovarier (thecalutein cyster)
  • Ovarial hyperstimulering kan medføre:
   • ascites
   • pleuravæske
 • Ultralydundersøkelse (blæredannelser i uterus)
 • Forhøyet serum hCG
 • Makroskopiske blærer i abortmateriale
 • Differensialdiagnoser
  • Normal graviditet
  • Ektopisk graviditet
  • Germinalcelletumor i ovariet
  • Lungecancer
  • Hjernetumor
  Henvisning
  • Pasienter med blæremola som har vedvarende høy eller stigende hCG-verdi innlegges
  • Choriocarcinom innlegges DNR som øyeblikkelig hjelp etter telefonisk konferanse
  • DNR har landsfunksjon i behandlingen av invasiv/persisterende trofoblast sykdom
  Behandling Behandling av mola
  • Evacuatio uteri
   • Tøm caviteten helt og send alt materiale til histologi
  • Serum hCG følges hver annen uke i 8 uker
   • Plot hCG-verdier på semi-logaritmisk papir! (lineært fall)
   • Ved normal serum hCG (<5 IE) etter 8 uker kontrolleres hCG månedlig i 6 måneder
 • Prevensjon: P-piller i minst 6 måneder - deretter kan kvinnen bli gravid
 • Re-evacuatio bør ikke foretas (vurderes for kjemoterapi)
 • Unngå profylaktisk kjemoterapi
 • Aldri biopsi av metastasesuspekte lesjoner på grunn av blødningsfare!
 • DNR kontaktes når:
  • Stigende serum hCG etter evacuatio (kontrollprøve etter 1 uke)
  • Serum hCG-platå i <= 4 uker eller persisterende høy hCG i <= 4 måneder etter evacuatio
  • Histologisk diagnose: choriocarcinom eller placenta-site-trofoblast tumor
  • Påvisning av metastase (vagina, lunge, etc.)
  Tiltak og behandling ved DNR
  • Avgjørende for kjemoterapi5,6 (IIb):
   • Forløpet av serum hCG verdiene over tid, og ikke den histologiske diagnosen
   • Unntak: Placenta-site tumor som alltid behandles
  Valg av terapi avhenger av:
  • Sykdomsutbredelse (non-metastatisk/metastatisk sykdom)
  • Risiko vurderes etter WHO scorings-system i kombinasjon med FIGO stage
  • 80-90% av trofoblast sydommer som trenger kjemoterapi vil score som lav-risikopasienter og behandles med "single" metotrexate eller dactinomycin
  • Pasienter med høy risikoscore behandles med kombinasjonskjemoterapi
  • Placenta-site-trofoblast tumor behandles primært med hysterectomi (mindre kjemosensitiv)
  • Metastaser behandles med kirurgisk exstirpasjon hvis mulig, ev. i kombinasjon med cisplatin-basert kombinasjonskjemoterapi
  Behandlingstid
  • Lavrisiko pasienter
   • hospitaliseres en uke (første innleggelse)
   • behandlingsvarighet ca. 3 måneder
 • Høyrisiko pasienter:
  • hospitaliseres 2 - 3 uker (første innleggelse)
  • behandlingsvarighet inntil et halvt år
 • WHO Score
  Faktorer0123
  Alder<= 39> 39  
  SvangerskapMolaAbortFullgått 
  Intervall*< 44-67 - 12> 12
  Serum hCG (IU/L)< 103103-104104-105> 105
  Største tumor** (cm) 3 - 5> 5 
  Metastasens lokalisasjon Milt/nyreTarmHjerne/lever
  Antall metastaser 1 - 44 - 8> 8
  Tidligere kjemoterapi  Ett stoffMultiple stoffer

  * Antall måneder fra siste avsluttet svangerskap til start av kjemoterapi
  ** Inklusive uterus

  • Sykdommen skal karakterisersies etter FIGO stadium og WHO score
  • Lav risikogruppe: <=6
   • Non-metastatisk: Stadium I
   • Metastatisk: > Stadium I
 • Høy risikogruppe: > 6
 • Mellom risikogruppe er utgått. PSTT er en spesiell sykdomsgruppe
 • Oppfølging Etter evacuatio for mola
  • Serum hCG annen hver uke, inntil <5 IE/L ved 3 gjentatte målinger
  • Deretter serum hCG månedlig i 6 måneder
  • Prevensjon:
   • P-piller i hele oppfølgingsperioden etter at hCG er normalisert (<5IE/L)
   • Spiral kan anvendes (obs. perforasjonsrisiko)
   • Barrieremetode kan anvendes
   • Sterilisering
 • Barneønske:
  • Pasient med normal hCG 8 innen uker etter evacuatio:
   • Graviditet frarådes i 6 måneder
  • Pasient med forhøyet hCG i 8 uker etter evacuatio:
   • Graviditet frarådes i 12 måneder
 • Graviditet i kontrollperioden forløper oftest normalt
  • Viktig med gjentatte hCG målinger og tidlig UL for å utelukke ny mola
  • Husk nøye inspeksjon av placenta etter fødselen (persisterende trofoblast sykdom - placenta til histologisk undersøkelse)
 • Etter kjemoterapi av trofoblastsykdom
  • Serum hCG kontroller
   • hCG før start og etter slutt ved hver kur
   • hCG ukentlig de 3 første måneder etter behandling
   • hCG månedlig fra 4 - 12 måneder
 • Lavrisikopasienter: avslutter kontroller etter 1 år
 • Høyrisikopasienter + placenta-site tumor pasienter: hCG hver 3. måned i 2 år
 • Placenta-site tumor fortsetter hCG hver 6. måned i min. 5 år, obs: sent residiv
 • Lavrisikopasienter: sikker prevensjon i 12 mnd. etter første normale hCG (<5IE/L)
 • Høyrisikopasienter: sikker prevensjon i 24 mnd. etter første normale hCG
 • Komplikasjoner
  • Til sykdom
   • Tumorblødning
   • Uterinblødning
   • Hjerneblødning
   • Hemoptyse
 • Til behandling:
  • Perforasjon av uterus ved evacuatio/biopsi
  • Respirasjonsinsuffisens ved behandlingsstart hos pasient med uttalte lungemetastaser
  • Hjerneblødning ved behandlingsstart hos pasient med hjernemetastaser
  • Metotrexate
   • Nyre-, lever-, neuro-toksisitet
  • Annen kjemotoksisitet
 • Prognose
  • Lavrisikopasienter:
   • Uten metastaser: 100 % helbredelse med bevart fertilitet
   • Med metastaser: 100 % helbredelse, fertilitet avhenger av behandling
 • Høy-risikopasienter: 60 - 80 % helbredelse3,4 (IIb)
  • Sykdomsspesifikk død blant høyrisiko pasienter ikke registrert etter 1980 i Norge
 • Ved gjentatt mola: flere pasienter trenger kjemoterapi
 • Kilder Referanser
  1. Cancer in Norway 1998. Oslo: Institute of population-based cancer research,1998.
  2. Kenemans P. Gestational trophoblastic disease: management, the European way. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994; 55: 49-50. PubMed
  3. Berkowitz RS, Goldstein DP. Gestational Trophoblastic Neoplasia. I: Berek JS, Hacker NF, eds. Practical Gynecologic OncoloGy. Baltimore: Williams & Wilkins, 1994: 457-78.
  4. Hancock BW, Newlands ES, Berkowitz RS, eds. Gestational trophoblasic disease. London: Chapman & Hall; Medical, 1997: 1-258.
  5. Kohorn EI. Evaluation of the Criteria Used to Make the Diagnoses of Nonmetastatic Gestational Trophoblastic Neoplasia. Gynecol Oncol 1993; 48: 139-47. PubMed
  6. Kohorn EI. Clinical Opinion. The Trophoblastic Tower of Babel: Classification Systems of Metastatic Gestational Trophoblastic Neoplasia. Gynecol Oncol 1995; 56: 280-8. PubMed

  Fagmedarbeidere

  • Janne Kærn, Det Norske Radiumhospital, Oslo
  • Gunnar B. Kristensen, Det Norske Radiumhospital, Oslo
  • Claes Tropé, Det Norske Radiumhospital, Oslo

  Dato sist oppdatert

  • 20. mar 2002