Forord fra hovedredaktør

Revisjonen av veileder i generell gynekologi ble sluttført i slutten av september 2015. Arbeidet startet høsten 2013. Redaksjonskomiteen ble etablert og deretter rekrutterte man hovedforfattere og medforfattere.
Forfattere ble utvalgt etter faglig kompetanse, men det ble også tatt hensyn til geografisk spredning. Vi har førsøkt å rekruttere en lege i spesialisering til hvert kapittel.
Totalt 40 kapitler er revidert. Nye kapitler er: Endometriepolypper, Fertilitetsbevarende behandling, omarbeidet og utvidet kapittel Vulvovaginal patologi og hudsykdommer.

Det har vært stort engasjement og stor arbeidsinnsats hos kapittelforfattere. Spesielt imponerende var det at så mange leger i spesialisering ønsket å være med i dette arbeidet. Dette lover godt for fremtiden!

Våren 2014 ble det avholdt seminar på Soria Moria konferansehotell hvor alle hovedforfattere ble invitert, samt at styret i NGF, kvalitetsutvalget, representanter fra Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret og representant for redaksjonskomiteen for veileder i obstetrikk ble invitert med. Det ble holdt foredrag vedrørende utvikling av faglige retningslinjer ut fra kunnskapsbasert praksis samt gitt kunnskap om GRADE og AGREE. GRADE benyttes til å klassifisere kvaliteten på oppsummert forskning som er lagt til grunn for anbefalinger og angir styrken på anbefalinger. AGREE er et verktøy for vurdering av retningslinjers kvalitet ut fra kunnskapsgrunnlag og metode. Noen av kravene til disse metodene er benyttet, men det ble for ressurskrevende å benytte metodene fullt ut.
Som veileder i obstetrikk 2014 valgte vi å angi nivå for dokumentasjon fra I-IV, mens gradering av anbefalinger nå angis i sterke anbefalinger hvor man gir anbefalinger eller svake anbefalinger hvor man kommer med forslag.
Kapitlene starter med oppsummering med hensyn på de viktigste anbefalingene og eventuelle forslag dersom det er svake anbefalinger. Det blir redegjort for søkestrategi. Kapittelforfattere ble anbefalt å benytte pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-analyser og viktige primærartikler.

Kapitlene ble for første gang sendt ut på høring blant medlemmene i NGF. Det kom en rekke positive tilbakemeldinger. Noen gode og konstruktive tilbakemeldinger som førte til endringer i enkelte av kapitlene.
Vi håper at veilederen blir benyttet i den kliniske hverdag. Disse retningslinjene er også et godt grunnlag for å lage lokale prosedyrer da det ligger et stort arbeid bak hvert kapittel.
Hvis det skulle komme ny kunnskap eller at det oppdages eventuelle uriktige konklusjoner, ber vi om at man kontakter hovedforfatter for det aktuelle kapittel. Deretter vil hovedforfatter kontakte redaksjonskomiteen og Kvalitetsutvalget i NGF.

Redaksjonskomiteen har hatt 3 møter og for øvrig kommunikasjon per mail. Vi har hatt et utmerket samarbeid og alle har arbeidet hardt med fokus på gjennomføring.
Tusen takk til vår sekretær Lill Mailen Løvhaugen ved gynekologisk avdeling OUS, som har tatt hånd om formatering slik at alle kapitler får den samme utforming.
Takk til styret og kvalitetsutvalget i NGF for et godt samarbeid.
Veileder i generell gynekologi vil også i løpet av kort tid foreligge på App.

Oslo, 06.10.15

Anny Spydslaug   Ingeborg Bøe Engelsen   Pernille Schjønsby
Hovedredaktør   Medredaktør   Medredaktør