Forord fra lederen i NGF

NGF er svært stolt over at vi var den første fagmedisinske forening som laget nasjonale veileder allerede i 1996. Våre veiledere har blitt jevnlig oppdatert og intensjonen er at hovedrevisjon skal skje hvert fjerde år. Forrige Veileder i generell gynekologi ble utgitt 2009. Revisjon av Veileder i fødselshjelp var noe forsinket avsluttet først 2014 og revisjon av gynekologiveilederen startet umiddelbart vår 2014 med å utpeke kapittelforfattere og avholde oppstartsseminar.

Redaktører som så stødig har fordelt oppgaver, overvåket prosess/progresjon og loset i havn denne veilederen har vært: Ingeborg Bøe Engelsen, Pernille Schjønsby med Anny Spydslaug som hovedredaktør og medlem av Kvalitetsutvalget. Stor takk til dem!

At arbeidet så er avsluttet høst 2015 skyldes blant annet god oppfølgning fra leder av NGFs kvalitetsutvalg, Rolf Kirschner, foreningen er veldig takknemlig for det.

Mange takk også til alle bidragende medforfattere! Dette er et stort dugnadsarbeid der mange timer er nedlagt. Vi vet at veilederne brukes aktivt; både i direkte pasientarbeid og som grunnlag for egne rutiner på sykehusavdelinger rundt i landet. Uten alt dette uegennyttige arbeidet hadde vi ikke fått dette til.

Takk også til Legeforeningen som har bidratt med midler gjennom "Kvalitetsfondet".

Nye kapitler i denne revisjonen er endometriepolypper, fertilitetsbevarende behandling og kapittelet tidligere omtalt som vulvovaginal infeksjon, som nå er omarbeidet/utvidet til å innbefatte mer generell vulvovaginal patologi og hudsykdommer.

Også nytt i denne versjonen er at de reviderte kapitler har vært sendt ut på allmenn høring til alle foreningens medlemmer. Vi ønsket med dette at de som har spesiell interesse/kunnskap om enkeltfelt, skulle kunne uttale seg og komme med kommentarer/forslag til endringer, også om de ikke hadde vært formelle kapittelforfattere. Vi håper at dette vil være med på å ytterligere styrke veilederens legitimitet blant norske gynekologer.

Veileder i fødselshjelp foreligger som App, Veileder i generell gynekologi skal også komme i slikt format. Vi håper at det gir ytterligere økt tilgjengelighet og brukervennlighet.

Bergen 27.09.15

Jone Trovik
Leder NGF