Forord fra presidenten i Legeforeningen

I mer enn 20 år har Norsk gynekologisk forening drevet et systematisk, kontinuerlig fagutviklingsarbeid med veiledere i fødselshjelp, generell gynekologi og gynekologisk onkologi. Den faglige utviklingen går raskt, noe som krever en jevnlig oppdatering. Norsk gynekologisk forening ved kvalitetsutvalget har i alle disse årene gjort forpliktende kontinuerlig oppdatering til en hjertesak.

Foreningen har i tråd med utviklingen av elektroniske medier etter hvert tatt i bruk nye publiseringsmetoder. Dette har gitt nye muligheter til å spre ny og oppdatert kunnskap raskt til fagmiljøene.

Da Veileder i generell gynekologi kom første gang i 1996 representerte den en milepæl innen fagområdet. Det er derfor imponerende å se hvordan foreningen ved de senere revisjonsprosessene har greid å lage et godt produkt enda bedre. Veilederen i generell gynekologi er fortsatt et viktig bidrag i sikringen av kvaliteten på dette fagområdet.

Norsk gynekologisk forening har en imponerende evne til å engasjere medlemmene på bred front i et fruktbart fagutviklingsarbeid. Den profesjonalitet og faglighet som Norsk gynekologisk forening og Legeforeningens andre fagmedisinske foreninger utviser, blant annet gjennom arbeidet med kliniske veiledere, er av uvurderlig betydning for fagutviklingen i norsk medisin. Dette er et arbeid som i stor grad er resultat av ren dugnadsinnsats med minimale kostnader. For Legeforeningen er den faglige innsatsen som utøves i de fagmedisinske foreningene en bærebjelke i foreningens virksomhet. Denne virksomheten styrker Legeforeningen legitimitet og bidrar på den måten til at foreningen kan være en viktig aktør i utvikling av helsepolitikken og helsetjenesten. Norsk gynekologisk forening fortjener stor takk for at de har organisert dette omfattende og viktige arbeidet, samtidig som de har forpliktet seg til å følge opp veilederen etter hvert som nytt lovverk og ny kunnskap kommer på plass.

Gratulerer med godt gjennomført arbeid!

Marit Hermansen
president
Den norske legeforening