Provosert abort

Line Bjørge
Mette Løkeland
Kevin Sunde Oppegaard

(oppdatert 13.11.2017, tidligere versioner i arkivet).

Anbefalinger

 • Anbefaler:
  • Medikamentell og kirurgisk abort bør være tilgjengelig ved alle avdelinger opp til 12. Svangerskapsuke
  • Medikamentell abort til alle etter utgangen av 12. svangerskapsuke
  • Anti-D profylakse til alle RhD-negative kvinner ved aborter som gjennomføres etter 9 svangerskapsuke (> 63 dager) og ved alle aborter som gjennomføres med kirurgisk metode
 • Foreslår:
  • Administrasjon av anti-D profylakse kan vurderes gitt til RhD-negative kvinner ved medikamentelle aborter som gjennomføres før 9. svangerskapsuke (< 62 dager)
 • Anbefaler ikke:
  • Rutinemessig ultralydundersøkelse ved oppfølgning etter medikamentell abort

 

ICD 10 og NCMP/NCPS koder
Kodebruk anbefalt av Helsedirektoratet ved Norsk Pasientregister og Abortregistert1

 

 

Kontakt

Kodebruk

ICD-10

NCMP/NCSP/ATC

1

Primær konsultasjon med anamnese, men ikke inntak av mifepristone.

Z64.0

 

2

Primær konsultasjon med anamnese og samtidig inntak av mifepristone hvis kvinnen skal avslutte aborten hjemme.

O04.9

MAGM00
WBGM15

G03XB01

3

Sekundær konsultasjon med inntak av mifepristone hvis kvinnen skal avslutte aborten hjemme.

O04.9

MAGM00
WBGM15

G03XB01

4

Sekundær konsultasjon med inntak av mifepristone, men kvinnen skal tilbake for å avslutte aborten i sykehus.

Z64.0

WBGM15

G03XB01

5

Sekundær konsultasjon der hun avslutter aborten medikamentelt i sykehus. Mifepristone er i det tilfellet tatt 1-2 dager tidligere.

O04.9

MAGM00

G02AD06

6

Kirurgisk abort den dagen inngrepet blir utført.

O04.9

LCH00
WBGM55
(Hvis samtidig vaginal administrasjon av misoprostol)

G02AD06

7

Ekstra konsultasjon uten kirurgisk inngrep

Relevant komplikasjons-diagnose (O04, O07 eller O08)

WBGM55
(Hvis misoprostol blir gitt)

G02AD06

8

Ekstra konsultasjon med kirurgisk inngrep grunnet komplikasjon

Relevant komplikasjons-diagnose (O04, O07 eller O08)

MBA00

 

Søkestrategi

 • Litteratursøk:  Ikke systematiske søk i PubMed, Up to date og Cochrane Database og oppdatering av forrige veileder.
 • Andre kilder:  Retningslinjer fra Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, data fra Abortregisteret
 • Andre forhold som er vektlagt: Klinisk erfaring, egen forskning, alminnelig akseptert praksis og styrevedtak fra Norsk Gynekologisk Forening

 Definisjon

Svangerskap som velges avbrutt i henhold til norsk lov

Legale aspekter

 • Regulert i "Lov av 13. juni 1975, nr. 50 om svangerskapsavbrudd med endring i lov av 16. juni 1978 nr. 66" med virkning fra 1. januar 19792
 • Selvbestemt abort inntil utgangen av 12. uke / 84 dager, beregnet fra siste menstruasjons første dag gir kvinnen rett til selv å bestemme valget om å avbryte eller fullføre et svangerskap. ”Lov av 2. juli 1999, nr 63 om pasientrettigheter” gir kvinnen rett til å bestemme valget av sykehus og metode3
 • Ved varighet over 12 fullgåtte uker/ 84 dager, må søknaden behandles i nemnd.
 • Kvinnen kan søke sykehuset direkte
 • Legen som signerer begjæringen, har ansvar for å gi informasjon om inngrepets art, mulige komplikasjoner og råd om prevensjon
 • De regional helseforetakene er ansvarlige for å organisere sykehustjenesten i regionen slik at alle sider ved abortloven blir ivaretatt
 • Helsepersonell i sykehus kan reservere seg mot å assistere ved- eller å utføre behandlingen. Fritaket omfatter ikke journalskrivning, pleie, stell eller håndtering av komplikasjoner
 • Alle aborter skal meldes elektronisk til Abortregisteret. Regulert i Helseregisterloven LOV-2001-05-18-24-§84 og Abortregisterforskriften av 20075

 

Forekomst6 

 • Ca 15.000 aborter årlig, relativt stabile tall i perioden 2008-2013 med fallende abortrater i alle aldersgrupper
 • Aldersgruppen 20-29 år har høyest abortrate
 • 95% av abortene blir utført i første trimester
 • Livstidsrisiko nær 40%
 • Kvinner av fremmedkulturell bakgrunn har hyppigere forekomst av abort7

 

Oppfølging/behandling

Diagnostikk, begjæring og utredning

 • Amenoré og positiv graviditetstest
 • Rhesus-typing og chlamydiaprøve anbefales, HIV- og hepatittstatus etter samtykke hos risikopasienter
 • Begjæring: Kvinnen kan fremsette denne hos fastlege eller ved direkte kontakt med gynekologisk avdeling
 • Kvinnen får time ved behandlende avdeling for informasjon og undersøkelse
 • "Journal ved begjæring av svangerskapsavbrudd" utfylles
 • Sykehuset har ansvar for tilbud om rådgivning
 • Svangerskapets varighet tar utgangspunkt i siste menstruasjons første dag og skal i tillegg vurderes ved klinisk undersøkelse. Ved behov kan vaginal ultralyd brukes som et supplement.
  • Dersom svangerskapets varighet bedømmes med ultralyd, vil følgende mål være veiledende for å bestemme når fosteret er 12 fullgåtte uker:8
   • BPD (biparietal diameter) ytre/ytre 26 mm
   • BPD ytre/indre 23 mm
   • CRL (isse-sete lengde) 66 mm (dette svarer til 95 percentilen for foster ved 12uker/84 dager).
    • Presisering: Verktøy som ultralyd/snurra/terminhjulet viser 50 percentilen. Ved bruk av disse vil 66mm korrelere med 90 dager, men skal registreres i abortjournalen som sendes Abortregisteret som 12 uker)
    • FL (femurlengde) 12 mm
 • Prevensjonsveiledning kan gis
  • Ved medikamentell abort kan spiral legges inn ved eller p-pille kan starte fra samme dag eller dagen etter aborten9, 10
  • Ved kirurgisk abort kan p-pille tas fra operasjonsdagen eller dagen etter eller spiral kan legges inn ved avslutningen av inngrepet9, 10

Behandling

Før utgangen av 12. svangerskapsuke (< 84 dager)

Medikamentell abort

 • Kan anvendes i hele 1. trimester
 • Kontraindikasjoner:   
  • Manglende språkforståelse
  • Hjemmeabort bør ikke gjennomføres om kvinne ikke har mulighet til å ha noen hos seg
 • Amming: Ingen restriksjoner11
 • Reiseavstand fra sykehus: Ingen restriksjoner12

< 9. Svangerskapsuke (< 63 dager)12, 13

 • Mifepristone 200 mg pr. os inntas på sykehuset
 • 24-48-timer senere innlegges pasienten som dagpasient, eller hun fullfører behandlingen hjemme. Det gis 800 mcg misoprostol vaginalt eller sublingualt.
  • Dersom kvinnen ikke har abortert etter 4-6 timer kan man gir man 400 mcg misoprostol peroralt eller sublingualt eller man kan avvente med avtale om å kontakt ved behov
 • 95-98 % aborterer i løpet av få timer
 • Kvalme behandles med metoklopramid tabletter eller stikkpiller.
 • Analgetika regimer
  • Profylakse: Samtidig med misoprostol administreres 1g paracetamol (po/sup) som stikkpille) og diclofenac 50-100 mg eller annen NSAID po/sup14
  • Moderate smerter: 1g paracetamol po/sup inntil 4 ganger og diclofenac 50 mg eller anna NSAID po/sup inntil 3 ganger
  • Ved hjemreise kan pasienten få med seg tabletter eller stikkpiller som inneholder paracetamol og/eller NSAID
 • For hjemmebehandling må avdelingen utarbeide egne rutiner for administrasjon av kvalmestillende og smertestillende samt hvordan pasienten kan komme i kontakt med avdelingen etter behov.
 • Administrasjon av 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten kan vurderes til gitt til Rhesus-(D)-negative kvinner15, 16, 17  

9. – 12. svangerskapsuke (63 – 83 dager)18

 • Mifepristone 200 mg pr. os inntas på sykehuset etter avtale
 • 42-48 timer senere innlegges pasienten i avdelingen. 800 mcg misoprostol (4 tabletter à 200 mcg) vaginalt eller 800 mcg misoprostol sublingualt.
 • Hvis ikke abort etter 4-6 timer gis misoprostol 400 mcg sublingual hver 3. time inntil abort. 
  • Maksimal dose 5/døgn
 • Hvis kvinnen ikke har abortert etter 5. dose misoprostol vurderes kirurgisk abort (eller gjentatt medikamentell prosedyre med misoprostol neste dag
 • Analgetikaregime
  • Profylakse: Samtidig med misoprostol administreres 1g paracetamol (po/sup) som stikkpille) og diclofenac 50-100 mg eller annen NSAID po/sup
  • Moderate smerter: 1g paracetamol po/sup inntil 4 ganger og diclofenac 50 mg eller anna NSAID po/sup inntil 3 ganger
  • Sterke smerter: Oksykodon 5 mg po, morfin 10 mg eller ketobemidon 5 mg im, inntil 3 ganger
  • Ved hjemreise kan pasienten få med seg tabletter eller stikkpiller som inneholder paracetamol og/eller NSAID
 • Rhesus-(D)-negative får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten14

 Kirurgisk abort19

 • Kan anvendes hele 1. trimester
 • Medikamentell modning av cervix før abortinngrep bør være rutine hos nullipara og de som ikke har født vaginalt.20 Dette kan tilbys alle kvinner uavhengig av paritet da bivirkningsfrekvensen er lav.
  • Misoprostol (3 tabletter 200 mcg) utleveres pasienten ved journalopptak. Disse settes vaginalt hjemme kl 5.30 etter vannlating dagen som inngrepet skal utføres. Alternativt 1 time sublingualt før inngrepet.
 • Vakuumaspirasjon utført i generell anestesi eller i paracervical blokade (PCB). Det dilateres med hegar stifter til 1 mm større enn planlagt diameter på vakuumsug. Revisjon av kaviteten med butt kyrettevurderes individuelt. Man har ikke vist sikker nytteeffekt ved bruk av oxytocin gitt i.v. i forbindelse med prosedyren.21
 • Amming: Ingen restriksjoner på grunn av prosedyren
 • Reiseavstand fra sykehus til hjemmet: Ingen restriksjoner på grunn av prosedyre
 • Rhesus-(D)-negative får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten14

 Avbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke (> 84 dager)

 • Forutsetter nemdsbehandling, og at begjæringen er innvilget2

Prosedyre21

 • Medikamentelt kombinasjonsregime med  mifepristone/misoprostol er rutine
 • I de tilfelle der dette anses som ønskelig kan man tilby føticid ved injeksjon av kaliumklorid intracardielt i fosteret ved graviditeter som er lengre kommet enn 20+6 uker23 før man starter det medikamentelle kombinasjonsregimet
 • Mifepristone  200 mg peroralt kl 09-21 1. dag
 • 36-40 timer senere blir pasienten innlagt og får misoprostol (Cytotec®) 800 mcg vaginalt, og som smerteprofylakse en stikkpille kodein i kombinasjon med paracetamol
 • Misoprostol (Cytotec®) 400 mcg per os hver 3. time inntil abort           
  •  Maksimal dose: 5/døgn. Analgetika etter behov
 • Hvis kvinnen ikke har abortert etter 5. dose misoprostol, gis misoprostol 200 mcg per os ved midnatt etter vaginal eksplorasjon. Neste morgen fortsettes misoprostol-medikasjonen som over. Alle dosene settes vaginalt av jordmor eller lege. Først 800 mcg misoprostol, deretter 400 mcg hver 3. time inntil abort 
  • Maksimal dose: 5/døgn
 • Dersom svangerskapet er langtkomment kan man når rier oppstår også starte oxytocininfusjon
 • Ved manglende respons bør ballongkateter og/ eller hinnerivning forsøkes.
 • I sjeldne tilfeller må det utføres sectio minor.
 • Ved sterk blødning etter komplett eller inkomplett abort utføres utskraping
 • Laktasjonshemning vurderes individuelt

 Generelle tiltak

 • Avdelingen må ha rutiner for håndtering av fosteret
 • Rhesus-(D)-negative får 1500 IE anti-D-immunoglobulin i.m. innen 72 timer etter aborten15

 Oppfølgning

Medikamentell metode 

< 9 uker ( < 63 dager)

 • Hver avdeling bør utarbeide egne rutiner
 • Alternativer14:
 1. Ingen kontroll, men informere kvinnen om å ta en svangerskapstest dersom hun føler seg gravid
 2. Lav sensitiv u-hCG-test (500 IU/L eller høyere) etter 1 uke
 3. Høy sensitiv h-hCG-test etter 4 uker. Ved positiv test tar kvinnen kontakt med lege for s-hCG
 4. s-hCG
 5. Klinisk kontroll. Vaginal ultralydundersøkelse bør ikke brukes rutinemessig, kun ved mistanke om komplikasjoner
 • Om man påbegynner medikamentell abort uten at man har sett plommesekk eller amnionhule, bør man kontrollere serum-hCG (s-hCG) dagen før mifepristone-inntak og kontrollere s-hCG igjen etter en uke for å se om serum-hCG faller i tilstrekkelig grad

 9-12 uker (63 -83 dager)

 • Rutinekontroll er ikke påkrevet dersom en har visualisert svangerskapsprodukter
 • Kvinne informeres om å ta en svangerskapstest dersom hun føler seg gravid

 Kirurgisk metode

Rutinekontroll ikke påkrevet

Avbrudd etter 12. svangerskapsuke (> 84 dager)

 • Ettersamtale er obligatorisk når indikasjonen var fosteravvik
 • Klinisk undersøkelse på indikasjon

Komplikasjoner

 • Ca. 5 %
 • Metodesvikt kan forekomme ved begge behandlingsformer
 • Akutte komplikasjoner like hyppig ved kirurgisk som medikamentell abort
 • Type komplikasjoner:
  • Medikamentell abort: Behandlingstrengende blødning (profuse eller forlenget), rester og infeksjon
  • Kirurgisk abort: Behandlingstrengende blødning, rester, infeksjon, perforasjon av uterinkaviteten, reaksjon på anestesimidler.
   • Ved erkjent eller mistenkt perforasjon bør pasienten observeres i avdelingen noen timer, evt. over natten

Chlamydia24

 • Medikamentell abort: Ved positiv prøve gis tabletter med doksyklin 100 mg x 2 i 7 dager, blå resept § 4, pkt.1,
 • Kirurgisk abort: Ved positiv prøve gis doxycyclin tabletter 100 mg x 2 per os i 14 dager
 • Partner henvises for undersøkelse, smitteoppsporing og behandling hos egen lege eller ved venerisk poliklinikk

Forløp og prognose

 • Oftest ukomplisert
 • Psykiske reaksjoner kan forekomme, spesielt hos sårbare personer
 • Et ukomplisert svangerskapsavbrudd  påvirker ikke fremtidig fertilitet

Referanser

 1. Løkeland M, Akerkar R, Ebbing M. Samanlikning av data om svangerskapsavbrot i Abortregisteret og Norsk pasientregister. Health Registries for Research report. 2018. https://hrr.w.uib.no/files/2018/02/HRR.Abortregisteret.vs_.NPR_.pdf
 2. Lov om svangerskapsavbrudd.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-13-502.

 1. Lov om pasientrettigheter.

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-pasientrettigheter/Publikasjoner/lov-om-pasientrettigheter.pdf

4.         Helseregisterloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-05-18-24

5.         Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-14-1418

6.           Folkehelseinstituttet. Register oversvangerskapsavbrudd.

http://www.fhi.no/dokumenter/34a94add79.pdf

7.         Eskild A, Helgadottir LB, Jerve F, et al. Provosert abort blant kvinner med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo. Tidsskr Nor Laegeforen 2002; 122:1355.

8.         Abortforskriften. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-06-15-635

9.           Gaffield ME, Kapp N, Ravi A. Use of combined oral contraceptives post abortion. Contraception 2009; 80: 355-7.

10.       Okusanya BO1, Oduwole O, Effa EE. Immediate postabortal insertion of intrauterine devices. Cochrane Database Syst Rev 2014; nr. 7: CD001777.

11.       Sääv I, Fiala C, Hämäläinen JM, et al. Medical abortion in lactating women--low levels of mifepristone in breast milk. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89: 618-22.

12.       Løkeland M, Iversen OE, Engeland A, et al. Medical abortion with mifepristone and home administration of misoprostol up to 63 days' gestation. Acta Obstet Gynecol Scand 2014; 93: 647-53.

13.       Kulier R, Kapp N, Gülmezoglu AM, et al. Medical methods for first trimester abortion. Cochrane Database Syst Rev 2011; nr. 11: CD002855.

14.       Oppegaard KS, Qvigstad E, Fiala C, et al. Clinical follow-up compared with self-assessment of outcome after medical abortion: a multicentre, non-inferiority, randomised, controlled trial. Lancet (akseptert for publikasjon) Publisert online 30. oktober 2014 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61054-0

15.       Qureshi H, Massey E, Kirwan D. et al. BCSH guideline for the use of anti-D immunoglobulin for the prevention of haemolytic disease of the fetus and newborn. Transfus Med 2014; 24: 8-20.

16.       Dansk nasjonal veileder om provosert abort. http://www.dsog.dk/hindsgavl/medicinsk_abort_guideline_2008.pdf

17.       Svensk nasjonal veilder om provosert abort. https://www.sfog.se/media/16105/Riktlinjer%20inducerad%20abort.pdf

18.         Løkeland M, Iversen OE, Dahle GS, et al. Medical abortion at 63 to 90 days of gestation. Obstet Gynecol 2010; 115:962-8.

19.       Yonke N, Leeman LM. First-trimester surgical abortion technique. Obstet Gynecol Clin North Am 2013; 40 :647-70.

20.       Oppegaard KS, Qvigstad E, Nesheim BI. Oral versus self-administered vaginal misoprostol at home before surgical termination of pregnancy: a randomised controlled trial. BJOG. 2006; 113: 58-64.

21.       Nygaard IH, Valbø A, Heide HC, et al. Is oxytocin given during surgical termination of first trimester pregnancy useful? A randomized controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2011; 90: 174-8.          

22.       Wildschut H, Both MI, Medema S, et al. Medical methods for mid-trimester termination of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2011; nr. 1: CD005216.

23.       Pasquini L, Pontello V, Kumar S. Intracardiac injection of potassium chloride as method for feticide: experience from a single UK tertiary centre. BJOG 2008; 115:528-31.

24.       Legemiddelhåndboken. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/1304?expand=1