LEIF 2004: Formalisert, dokumenterbar etterutdanning av spesialister


Tone Skeie Jensen
Leder
Spesialitetskomiteen for fødselshjelp og kvinnesykdommer


Informasjon om det utvidede prøveprosjektet, LEIF 2004, er sendt ut til alle spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer samt patologi med en oppfordring om å delta.

For noen vil nok den umiddelbare reaksjonen være at dette innebærer et merarbeid man ikke ønsker å påta seg. Før denne innstillingen får feste og papirene legges bort, vil jeg gjerne trekke frem et par momenter:

  • Prøveprosjektet innebærer lite ekstraarbeid
  • Deltakelse vil tjene oss som enkeltpersoner og som gruppe

De fleste driver allerede etterutdanning, så merarbeidet består i å planlegge, allerede ved årets begynnelse, hva etterutdanningen skal bestå i. Dernest å spørre en kollega om vedkommende vil gå igjennom planen nå, og ved årets slutt. Etter hvert som kursene osv. er gjennomført skal dette merkes av i planen, og de faktiske omkostningene skrives ned. Verre er det ikke!

Når det gjelder gode argumenter for å delta er flere forhold av betydning. Formalisert etterutdanning er ønsket ikke bare av Legeforeningen, men også av myndighetene. Det er et spørsmål om tid før det vil bli innført, og det er åpenbart en fordel at vi ved en slik innføring har prøvet ut en egnet modell slik at vi kan være premissleverandør.

Samtidig er det svært viktig at det dokumenteres hva etterutdanning faktisk koster, slik at de nødvendige midler bevilges ved innføring av formalisert etterutdanning. Arbeidsgiver er etter loven pålagt å "..sørge for at ansatt helsepersonell får slik ... etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal få utføre sitt arbeid forsvarlig".

Det er viktig å fokusere på etterutdanning overfor arbeidsgiver/bevilgende myndigheter, og stor oppslutning om prosjektet sikrer best mulig dokumentasjon.