Norsk forening for Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, internasjonalt betegnet Norwegian Parkinson and Movement Disorders Society, NORMODIS. Sammen med Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS), Danish Movement Disorder Society (DANMODIS) og the Iceland Society of Neurology utgjør samarbeidet Scandinavian Movement Disorder Society (SCANDMODIS). NORMODIS er assosiert medlem i International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

 

Norsk Epilepsiselskap er en faglig organisasjon som har til formål å fremme forskning og formidle informasjon om epilepsi, samt arrangere møter og være et kontaktorgan innen arbeidet med epilepsi.

Mer om emnene