Årsmøte

Årsmøte med generalforsamling holdes etter vedtak på foregående årsmøte og kunngjøres med foreløpig program minst 4 - fire - uker før møtet.
Saker som av ett eller flere medlemmer ønskes forelagt Generalforsamlingen, skal være styret i hende 4 - fire - uker før møtet.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller hvis minst 1/5 av medlemmene krever det. Forslag om lovendringer og andre viktige saker må være kunngjort for medlemmene 14 - fjorten - dager før årsmøtet.

Mer om emnene