Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

27 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi

Generalforsamlingen vedtok 25.10.18 en revidert utgave av Regler for utøvelse av estetisk plastikkirurgi. Vi gjør særlig oppmerksom på at gratis konsultasjoner, kampanjetilbud på konsultasjoner og kirurgi, eller tilbud om fratrekk av konsultasjonstakst gitt at man gjennomfører et inngrep ikke skal forekomme. Norsk Plastikkirurgisk Forening forventer at våre medlemmer driver sin praksis i tråd med disse reglene og kommer til å følge opp at reglene etterleves.

EURAPS 2019

EURAPS 2019 arrangeres i Helsinki, Finland 23-25 mai 2019. 

BIA-ALCL

En studie om brystimplant-assosiert anaplastisk storcellet karsinom (BIA-ALCL) har fått stor oppmerksomhet i norske og internasjonale aviser. I artiklene refereres til en studie publisert i 2017 og til en nyhetssak på nettsiden til American society of plastic surgeons som estimerer antall tilfeller av BIA-ALCL til 615. En nylig publisert artikkel tar for seg diagnostikk og behandling av BIA-ALCL. Et flytskjema for utredning ved mistanke om BIA-ALCL er publisert på våre nettsider. 

Stønad til EBOPRAS eksamen

Norsk plastikkirurgisk foreining ynskjer å bidra til fagutvikling og kompetanseheving innan norsk plastikkirurgi. 

Nye NPKF statutter og retningslinjer fra NBCG

Vi presenterte og fikk godkjent nye statutter i Plastikkirurgisk forening i forbindelse med seneste Generalforsamling. Takk til alle dere som bidro med støtte og innspill!!

De nye statuttene er å finne under Om Oss fanen oppe. 

ICOplast - mere informasjon

Den nye globale plastikkirurgiske foreningen ICOPLAST har nå sendt ut noe mere informasjon om kommende aktiviteter og planer for fremtiden.

De skandinaviske nasjonale plastikkirurgiske foreningen er alle representert. Det er ikke anledning å få individuelt medlemskap.

Se vedlagt informasjon.

 

Nytt styre i NPKF er konstituert!

Ved GF 2015 ble medlemmer til nytt styre valgt for perioden 2016-2017. 

Styret hadde konstituerende møte 27/2. 

ICOPLAST er født !

I oktober 2015 ble en ny internasjonal plastikkirurgisk forening stiftet. Denne er et alternativ til IPRAS som de seneste år har vært mer eller mindre nede for telling. Den nye foreningen heter ICOPLAST; International Confederation of Plastic Surgery Societies. 

Nye retningslinjer for offentlig plastikkirurgi

Kvalitetsutvalget har, for NPKF, arbeidet med nye retningslinjer for offentlig plastikkirurgi. 

Retningslinjene ble sendt ut til "høring" til medlemmene i NPKF og justert ihht inspillene. 

Retningslinjene ble deretter vedtatt ved Generalforsamlingen 2014. De nye retningslinjene finnes til gjennomlesing under fanen "Om oss" over. 

Plastikkirurgiske retningslinjer

Dette er de nye retningslinjene som foreslås brukt ved vurdering av indikasjon for aktuell prosedyre for offentlige pasienter. Disse er veiledende retningslinjer og ment som et grunnlag for vurderingen av pasienten. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å bruke andre kriterier.

Uansett etterstreber NPKF en mest mulig ensartet vurderingsgrunnlag for offentlige pasienter i Norge og vi anbefaler at disse retingslinjene brukes for en overveldende majoritet av pasientene. 

Nytt IQUAM dokument

IQUAM ( International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery) har nå kommet med ett nytt dokument der man gjennomgår aktuelt status for en rekke prosedyrer innen estetisk og rekonstruktiv plastikkirurgi.

Dette er det tiende i rekken. God lesing og gjennomarbeidet dokument !

 

Espras Fellowships

ESPRAS ( European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) har opprettet tre fellowships som kan søkes for LIS i slutten av sin utdanning eller nyutdannede spesialister i plastikkirurgi. 

Ad Vårmøtet i Tromsø

Takk til alle som møtte opp i Tromsø !

Internasjonal registrering av brystimplantat

Norsk plastikkirurgisk forening har mottatt en anmodning fra IPRAS om å delta i en internasjonal registrering av eksplantasjon av brystproteser. Dette er et ledd i det arbeidet som ble startet i fjor i forbindelse med problematikken knyttet til PIP-proteser. Man ønsker dog i denne registrering også ta med andre proteser som blir fjernet ( eller byttet ut).

 

Høstmøtet 2012

Takk for ett flott høstmøte og mange interessante presentasjoner! Imponerende mangfold og gledelig mye spennende forskningsaktivitet som pågår mange plasser i landet. 

Et spesielt takk og gratulere til våre prisvinnere:

Kim A. Tønseth ved OUS fikk prisen for beste vitenskapelige presentasjon med en studie som sammenligner to forskjellige metoder for behandling av hyperhidrosis. Resultatene viser at fjerning av svettekjertler med fettsugningskanyle var bedre enn subkutan curettage ved oppfølging inntil ett år etter behandlingen.

Louis de Weerd ved UNN fikk PULS prisen for sin presentasjon av behandling av fistler i perineogenitalområdet med transplatasjon av fritt autologt fettvev. Imponerende resultat med viabelt fettvev på etterfølgende MR undersøkelser. 

Rapport om helserisikoen ved PIP proteser

Europeakommissionen startet i januar et arbeid for å få evaluert helserisikoen forbundet med bruk av silikonimplantater produsert av PIP i Frankrike. Rapporten fra dette arbeidet utgitt av SCENIHR ( Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) ble offentliggjort i slutten av forrige uke.

Rapport om helserisikoen ved PIP proteser

Europeakommissionen startet i januar et arbeid for å få evaluert helserisikoen forbundet med bruk av silikonimplantater produsert av PIP i Frankrike. Rapporten fra dette arbeidet utgitt av SCENIHR ( Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) ble offentliggjort i slutten av forrige uke.

Brystimplantater og ALCL

Med bakgrunn i den seneste tidens korrespondanse fra IPRAS vedrørende mulig kobling mellom brystimplantater og anaplastisk lymfom, videreformidles informasjon til dere som kan ha brukt slike prosteser eller kommer i kontakt med pasienter som har fått slike proteser tidligere. Videre har jeg laget en mappe til venstre med samlede dokumenter på dette temaet.

Brystimplantater og ALCL

Med bakgrunn i den seneste tidens korrespondanse fra IPRAS vedrørende mulig kobling mellom brystimplantater og anaplastisk lymfom, videreformidles informasjon til dere som kan ha brukt slike prosteser eller kommer i kontakt med pasienter som har fått slike proteser tidligere. Videre har jeg laget en mappe til venstre med samlede dokumenter på dette temaet.

Brystimplantater og ALCL

Med bakgrunn i den seneste tidens korrespondanse fra IPRAS vedrørende mulig kobling mellom brystimplantater og anaplastisk lymfom, videreformidles informasjon til dere som kan ha brukt slike prosteser eller kommer i kontakt med pasienter som har fått slike proteser tidligere. Videre har jeg laget en mappe til venstre med samlede dokumenter på dette temaet.

27 sider. Side 1 av 2