Valgfrihet og påvirkningsmuligheter - å være hovedperson i sin egen behandling

Høsten 2014 har vært preget av diskusjoner under overskriften ”medisinfrie tilbud.” Norsk psykiatrisk forening har deltatt både på Toppmøtet i regi av Erfaringskompetanse.no og på den årlige Hamarkonferansen.

Av Anne Kristine Bergem

Fritt etter TOPPmøtet i regi av Erfaringskompetanse 09.10.14 (Oslo) og Nasjonal konferanse om menneskerettigheter, tvang og etikk 26. - 27.11.14 (Hamar).

Både mennesker med egen erfaring, politikere, pårørende og fagfolk har vært godt representert i begge de nevnte sammenhengene. Engasjementet har vært stort, og temaene mange. De mange ulike problemstillingene har gjort at diskusjonene ofte har foregått på flere plan samtidig, og det har ikke vært lett å komme fram til konklusjoner. Foreløpig har det nok også vært viktig med en bred tilnærming til tema, men det er også stor grad av utålmodighet, spesielt blant brukerne naturlig nok, til at tilbudene nå må etableres og igangsettes. Også politikere og sentrale helsemyndigheter etterlyser handling i helseforetakene.

På Toppmøtet på Hotell Opera den 09.10.14 bidro flere  personer og organisasjoner med innledninger under overskriften ”Med rett til å velge.” Helsedirektoratet var representert ved Kristin Cordt-Hansen.  Norsk psykiatrisk forening var representert ved psykiater Anne Kristine Bergem, Norsk Psykologforening ved tidligere fagsjef Anders Skuterud, Norsk Sykepleierforbund ved psyk. sykepleier Kurt Lyngved. Kommunenes interesseorganisasjon KS var representert ved prosjektleder Pernille Næss.

Helse Sør- Øst v/ leder regionalt fagråd psykisk helsevern var representert ved psykiater Ewa Ness. Etter innledningene var det ulike bidrag, både faglige og kulturelle, samt erfaringsdeling. Dagen ble avsluttet med debatt, hvor også Mette Ellingsdalen fra WSO, Dagfinn Bjørgen fra Mental Helse og Kari Kjønnaas Kjos fra Helse- og Omsorgskomiteen deltok sammen med Eva Svendsen fra Erfaringskompetanse og de innlederne som fremdeles var tilstede.

Etter Toppmøtet ble det fra arrangørenes side utarbeidet et dokument inneholdende anbefalinger fra møtet. Dokumentet er gjengitt i i sin helhet under:

Anbefalinger fra Toppmøte innen psykisk helse og rus 2014

Avgjørende for god behandling er en trygg relasjon mellom pasient og behandler. Pasientens og pårørendes møte med psykisk helsevern bør være en opplevelse av respekt, åpenhet og reelle valgmuligheter. I oppdragsdokumentet for 2014 til helseforetakene er det et mål at pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet. Hva som trengs for å fremme en bedre psykisk helse i befolkningen, kan etter Toppmøte oppsummeres i følgende punkter:

1.         Arbeidet med å legge til rette for legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det må intensiveres. Dette er en del av Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykisk helsetjenester (2012-15).

2.         Vi anbefaler at det blir iverksatt et pilotprosjekt i hvert helseforetak der pasienten har reelle valg når det gjelder medikamentell behandling, slik at man kan få satt den Nasjonale strategien ut i livet. Direktoratet bør invitere til leverandørkonferanse.

3.         Psykofarmaka er ikke alltid veien til tilfriskning, og skal ikke nødvendigvis være førstevalget ved innleggelse på sykehus eller i poliklinisk behandling. Brukere og pårørende skal ha rett til å velge et medisinfritt behandlingstilbud. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser bør revurderes med tanke på at medisin blir anbefalt som førstevalg.

4.         Det bør etableres en nasjonal overvåkning og registrering over bruken av psykofarmaka ved norske sykehus. I den forbindelse bør det utarbeides en kvalitetsindikator på hvor mye psykofarmaka som brukes ved de ulike sykehus.

5.         Det bør utarbeides en retningslinje for nedtrapping av psykofarmaka. På bakgrunn av kunnskapen vi har om bivirkninger tenker vi dette er et langsiktig helsefremmende tiltak.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse oppfordrer våre helsemyndigheter til å ta disse anbefalingene til følge, basert på innspill fra Toppmøte 2014.

Målet er å følge opp arbeidet med et nytt Toppmøte i 2015.” 

På Hamarkonferansen var medisinfrie behandlingtilbud og relaterte emner blant hovedsakene i programmet. Bagrunnen for at temaet ble tatt opp, er beskrevet i programmet av administrerende direktør på sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree og leder i Norsk psykiatrisk forening, Ketil Ødegaard. ”Medisinfrie enheter har kommet opp som et legitimt krav, oppstått hos de som har kjent tvang og kanskje også tvungen medisinering tungt på kroppen. Mange har gitt vitnesbyrd om store følelsesmessige belastninger, og tvangsmedisinering har for mange vært både besværlig og krenkende erfaring. Sterke brukere har stilt krav om endring i praksis med et frivillig reelt alternativ til dagens vanlige behandlingtilbud ved psykotiske kriser. I dag er alle helseforetak pålagt av myndighetene å gi et slikt alternativ. Konferansen vier medisinfrie behabdlingsforløp særlig stor oppmerksomhet.”

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingforløp ved Mette Ellingsdalen, kollega Jan Olav Johannessen, Markus Haun fra Soteria, Bern var blant dem som belyste temaet i pleum, og det var mulig å fordype seg i emnene i work shops. Den avsluttende debatten hadde som tema konkretisering av alternative behandlingtilbud. Særlig spennende var det å høre kollega og kliniker Åse Lyngstad fra Vestre Viken fortelle om BET-behandling.

De andre debattantene var Jan Olav Johannessen (psykiater), Mette Ellingsdalen (WSO), Atle Utkilen (pårørende), Anne Solbert (Hdir), Dagfinn Bjørgen (Mental Helse) og Rune Kroken (forsker ved Haukeland). 

Debattantene ble utfordret på å mene noe om målgruppe for et medisinfritt tilbud. Det rådet en viss enighet om at mennesker med alvorlig sykdom over lengre tid, som ofte har vært behandlet lenge uten spesielt god effekt av antipsykotika er en av gruppene som bør få et slikt alternativt tilbud.

Helsedirektoratet oppmuntret til oppstart av alternative tilbud til tradisjonell psykosebandling med nevroleptika, og var åpen og inviterende på den måten at sentrale helseyndigheter er klar over mangelen på evidens og erfaring på feltet.

Kort oppsummert råder det stor grad av enighet om at valgfrihet og påvirkningmulighet er avgjørende når helseforetakene skal oppfylle kravene om tilbud om medikamentfrie behandlingstilbud i tiden som kommer. I tillegg er etterprøvbarhet og mulighet for følgeforskning nevnt som viktig. Svært få hevder at medikamentfrihet i seg selv er målet, men at det er dagens begrensede valgfrihet og bruk av tvangsmedisinering ønskes endret. Både fagfolk og brukere var opptatt av at medisiner ikke må være eneste alternativ i behandling av psykiske lidelser, heller ikke de alvorligste.