Helserettskonferansen 2016

Høgskolen i Lillehammer arrangerer 7. og 8. mars den 10. Helserettskonferansen på Radisson Blu Lillehammer Hotell.

Denne gang med hovedtema «Forsvarlighet, åpenhet og tillit i helsetjenesten». Under årets konferanse vil ulike sider ved tilsyn, varsling, forsvarlighet og sanksjoner bli belyst. Dessuten er helsevesenets prioriteringer et sentralt tema.

Kan tilsynet bidra til høyere kvalitet og sikkerhet, og i tilfelle hvordan Hva skjer når det er svikt i helsetjenesten? Eksisterer det kultur for åpenhet eller er lojalitetsplikten til hinder for at man varsler om kritikkverdige forhold? Hvilket ansvar har de ulike instansene/aktørene ved alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten, og er dette tilstrekkelig ivaretatt ut fra et pasientsikkerhets- og tillitsperspektiv?

I år som tidligere er målgruppen for konferansen helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon og påmelding klikk her!

Mer om emnene