Anmeldelse: Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok.

Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok er et ambisiøst bokprosjket. Boka er lettfattelig skrevet, men omtaler først og fremst indremedisinsk bruk av ultralyd, mens mange aktuelle tema for leger i spesialisering i radiologi er utelatt.

Av Lars Fjetland, Overlege, Stavanger Universitetssykehus

Anmeldelse: Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok.

En lærebok i medisinsk ultralyddiagnostikk på norsk er verdt å anmelde. Bokens målgruppe er primært studenter i medisin, leger under spesialisering samt andre helsefag hvor radiografer er spesifikt nevnt. Forfatterne har hårete mål om å knytte sammen ultralyddiagnostikk og kliniske beslutninger.

Boken framstår med sine 209 sider som absolutt overkommelig. Fordelt på 14 kapitler omhandles tema fra basal ultralyd fysikk til pasientforberedelse. Flere tema som vil være aktuelle for LIS ved radiologisk avdeling som scrotum, thyroidea og muskel/skjelett og lignende er bevist utelatt.

Boken synes å være vinklet inn på indremedisin noe som gjenspeiles i at den første halvdelen av boken er viet ekkokardiografi. Hjerte omhandles utførlig mens andre organer omhandles relativt summarisk.

Boken er preget av det er første utgivelsen og forfatterne ikke er optimalt samkjørt. Dette gir en del unødvendige repetisjoner. Doppler (spektral og farge) er et sentralt tema i boken og burde siden prinsippene er de samme vært tilgodesett med et eget kapittel som de ulike forfatterne kunne henvise til. Forkortelser er mye brukt, men oversikten på side 8 inneholder kun noen få knyttet til kardiologi.

Språket er lettfattelig til tross for høyt fakta innhold. I de fleste kapitlene benyttes brødtekst selv om stoffet synes å være velegnet for tabellarisk framstilling. Mer bruk av utheving av viktig tekst, eventuelt bruk av farger ville også ha gjort det lettere å gjenfinne ønskede fakta.

Boken skal ha honnør for nyttig tips og triks om undersøkelsesteknikk, men disse burde vært gitt mer oppmerksomhet.

Boken har gode illustrasjoner og har i tillegg nyttige video sløyfer på nett. Bodymarkere ved siden av ultralydbildene, som viser hvordan proben er plassert, ville ha vært til hjelp når en skal orientere seg og gjenskap likende bilder som i boken.  Video sløyfer av andre tilstander enn ekkokardiologiske hadde også vært ønskelig som for eksempel ved bruk av ultralydkontrast i evalueringen av solide leverlesjoner og ved precerebral diagnostikk.

Presentasjonen av spesialundersøkelser som stressekko, kontroll av pasienter med medfødte hjertefeil og kardiomyopatier samt tapping av perikardvæske kunne med fordel gjort mer summariske siden undersøkelsene ligger utenfor det målgruppen for boken bør gi seg i kast med.

Boken inneholder to kardiologiske kasuistikker. Når enkelte tema er tilsynelatende beskåret inn til beinet slik som fysiske prinsipper, feilkilder, diagnostikk etter EVAR og parenchymatøse abdominalorganer er det overraskende at en vil å bruke plass på disse. Flere kasuistikker ville vært et godt supplement til de videosløyfene som allerede ligger ute på nettet.

Forfatterne fortjener stor honnør for dette ambisiøse bokprosjektet, men jeg føler de er ikke kommet helt i mål med første utgivelsen.

Boken kan være egnet for medisiner studenter og leger i spesialisering innen indremedisin. Leger under spesialisering i radiologi eller radiografer under utdanning vil sannsynligvis ha større glede av en basisbok som er tilrettelagt for disse brukergruppene.

Målgruppen bør selv etter å ha lest boken være forsiktige med å omsette ultralydfunn de gjør til klinisk behandling med mindre det dreier seg om enkle avgrensede problemstillinger som anført i kapittel 12.

 

Medisinsk ultralyddiagnostikk, klinisk basisbok.
Redaktører: Svend Aakhus, Knut Brabrand, Håvard Dalen, Trygve Husebye
Forlag: Gyldendal Akademisk
Utgivelsesår: 2016
208 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205490178                                          

 

Boken  er tidligere blitt anmeldt i Tidsskrift for den norske legeforening ( Nr. 17, 27. september 2016 Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:1471-1471).