To kvalitetspriser fra Legeforeningen

Den norske legeforenings kvalitetspriser tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på helsetjenestene, og med vekt på pasientfokus. Frist 1. mars 2018.

Den norske legeforenings kvalitetspriser skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det utlyses to priser, en innenfor primærhelsetjenesten og en innenfor spesialisthelsetjenesten. Hver pris er på kr 50 000. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten på tjenestene, og med vekt på pasientfokus. Både arbeidets resultater og den prosessen som har ledet frem til dem, vil være viktige når det gjelder bedømmelsen.

  • Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper der også leger har deltatt i arbeidet.
  • Det er ønskelig at arbeidets resultater viser forbedringer for pasientene.
  • Arbeidet bør fortrinnsvis være nyskapende.
  • Anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring bør være anvendt.
  • Arbeidet bør være utført i løpet av de to siste årene.

Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret. Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte i mai. Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes innen 1. mars 2018 til legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Kvalitetspris primærhelsetjeneste v/Anne Sofie Torp eller Kvalitetspris spesialisthelsetjeneste v/Anne Sofie Torp. Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.