Åpenhet

Brev fra administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI) Karita Bekkemellem:

Offentliggjøring av finansielle overføringer fra industri til helsepersonell – viktigheten av samtykke for å sikre åpenhet 

Fra 2015 vil finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner bli offentliggjort. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransje- organisasjonen Legemiddelindustrien (LMI). 

De første offentliggjøringene blir gjort våren 2016, og gjelder overføringer som er gjort i 2015. Offentliggjøringen vil finne sted på hvert enkelt firmas nettsider, og vil blant annet omfatte honorarer og dekning av reiseutgifter. 

Legemiddelfirmaene må forholde seg til norsk lov, og i henhold til personopplysningsloven krever offentliggjøring av denne type opplysninger samtykke. Det er dermed overlatt til den enkelte lege å bestemme hvorvidt overføringer skal offentliggjøres. LMI mener det er viktig at flest mulig leger samtykker. Overføringer og samarbeid mellom leger og industrien er nødvendig for at nye legemidler skal utvikles, og for at norske pasienter skal få nye behandlingstilbud. Å samtykke til at disse overføringene offentliggjøres er med på å sikre åpenhet, og sender et signal om en god samhandling. LMI håper Norge får en samtykkeprosent på lik linje med våre naboland, Sverige og Danmark. 

Vi håper derfor at dere vil oppfordre deres medlemmer til samtykke, og bidra til å gjøre disse reglene kjent blant medlemmene. 

 

Hvorfor er åpenhet viktig? 

Det er svært viktig at allmennheten har tillit til relasjonene mellom helsepersonell og legemiddel- industrien, og at disse ikke påvirker kliniske beslutninger eller legger føringer for hva slags legemidler og behandling som tilbys pasientene. Tiltak for mer åpenhet om relasjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell vil bidra til å gi økt tillit til alle parter. De nye reglene om åpenhet har som mål å styrke det nødvendige - og helt legitime - forholdet mellom legemiddel- firmaer og helsepersonell. 

Helsepersonell er det primære kontaktpunktet for pasienter, og har en særstilling ved å gi gode medisinske råd og følge opp behandling. Det er derfor viktig at industrien samhandler jevnlig med helsepersonell og helseorganisasjoner, fordi samarbeid og kunnskapsdeling kan styrke pasientbehandlingen og pasientsikkerheten. 

 

Nærmere om hvordan offentliggjøringen vil bli gjort 

Offentliggjøringen vil inneholde følgende informasjon om helsepersonell: Fullt navn, adresse på praksis/arbeidssted, samlet verdi på overføringer og en detaljert oversikt over overføringene inndelt i kategorier: honorar for oppdrag og konsulenttjenester, bidrag til kostnader ved arrangementer, herunder registreringsavgifter, samt reise- og overnattingskostnader. Beløpene som offentliggjøres svarer til de utgiftene hvert enkelt firma har hatt. Offentliggjøringen av finansielle overføringer tar utgangspunkt i regelverket i det landet der helsepersonell og helseorganisasjoner som mottar verdier har sin hovedpraksis. For helsepersonell i Norge vil altså norske regler være gjeldende. 

Offentliggjøringen vil skje på firmaenes nettsider. Det vil være mulig å gå inn på nettsiden til LMI og finne lenke til firmaenes sider for offentliggjøring. 

Legemiddelfirmaene må etterleve alle krav i lovgivningen om behandling av personopplysninger. Offentliggjøring av verdioverføringer krever samtykke fra helsepersonell, mens verdi- overføringer til helseorganisasjoner vanligvis ikke krever samtykke til publisering. Hvis informasjon ikke kan offentliggjøres individuelt av juridiske hensyn blir det offentliggjort på aggregert nivå. Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig i tre år, og firmaet må lagre informasjonen i minst fem år etter offentliggjøringsperioden. Helsepersonell har rett til å be om kopi av informasjon som er offentliggjort eller lagret, og til å få eventuelle feil rettet. De kan når som helst trekke sitt samtykke og har rett til å få informasjon slettet. All informasjon blir behandlet i samsvar med person- opplysningsloven. 

Med vennlig hilsen

Legemiddelindustrien (LMI) 

Karita Bekkemellem

Administrerende direktør