Kongens fortjenestemedalje til Per Skaane

Radiolog og prosessor emeritus Per Skaane mottok 17. oktober 2017 Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid som lege og forsker innen brystdiagnostikk og mammografiscreening.

Kongens fortjenestemedalje til Per Skaane

Utmerkelsen kom helt overraskende på Skaane under festmiddagen på det 8. Nordiske mammografiscreeningsymposiet som ble nylig ble arrangert i Oslo, hvor store deler av det norske og nordiske mammografimiljøet fikk muligheten til å overvære den hyggelige overraskelsen.

Skaane har en lang karriere bak seg som brystradiolog og forsker ved Brystdiagnostisk senter ved Universitetssykehuset i Oslo, og han har vært en av pionerne innen ultralyd og andre bildediagnostiske metoder innen brystdiagnostikk både nasjonalt og internasjonalt. Skaane har også vært en frontfigur i det norske Mammografiprogrammet, og en sterk pådriver for innføring av digital mammografi, og i den senere tid for digital bryst-tomosyntese, både nasjonalt og internasjonalt. Skaane har ledet en rekke studier med stor internasjonal tyngde, og er en ettertraktet foredragsholder.

I sin takketale fremholdt Skaane selv hvor heldig han i sin tid var som fikk muligheter til å gå inn i feltet i en tid da brystdiagnostikken og -radiologien stod foran store endringer og ga gode muligheter for å utforske nye teknikker og modaliteter. Skaane fremholdt også at dette var en pris til hele det norske Mammografiprogrammet og til Kreftregisteret, som leder av programmet og nær samarbeidspartner gjennom mange år.

Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, som i Kongens sted fikk æren av å tildele Skaane medaljen. Dette gjorde hun sammen med forslagsstillere og kollegaer professor Solveig Hofvind, fagradiograf Randi Gullien og radiolog Hilde Bjørndal. Fylkesmannen orienterte om at Skaane ved en senere anledning vil bli invitert til en mottakelse på Slottet for å få anledning til å takke Kongen for medaljen.

Blant Skaanes særlige egenskaper som ble trukket fram i talen fra Fylkesmannen, var at både pasienter, kvinner, studenter og faggrupper har fått glede av Skaane sin faglige kompetanse og engasjement gjennom et langt yrkesliv. Han har utvist en unik evne til å kommunisere med pasientene. I tillegg har han vært en svært avholdt kollega som har samarbeidet og kommunisert godt med alle, uavhengig av profesjon. En rekke faggrupper fra Norge og andre land har hospitert ved Oslo Universitetssykehus de senere år på grunn av Skaanes engasjement og kunnskap. I talen ble det også fremholdt at Skaane gjennom hele sin yrkeskarriere har arbeidet aktivt med vitenskapelige studier ved siden av sin kliniske virksomhet.

Skaane har arbeidet innen brystdiagnostikk siden 1982. Han ble utdannet lege i Tübingen i Tyskland i 1970. Etter først å ha arbeidet innen patologi og kirurgi startet han med radiologi, hvor brystdiagnostikk umiddelbart ble hans store lidenskap. Han har siden veiledet et titalls doktorgradsstudenter og vært utnevnt som opponent og leder av flere doktorgradsdisputaser innen medisin, både i Norge og i flere europeiske land. Den første vitenskapelige artikkelen publiserte Skaane i 1973. Nå viser oversikter at han har mer enn 200 publikasjoner/presentasjoner, hvorav om lag 150 er fagfellevurderte vitenskapelig artikler og mange er publisert i nivå 1 tidsskrifter. I tillegg har han bidratt i flere bøker og rapporter, og han er fremdeles aktiv innen vitenskapelige arbeider.

Om tildelingen av Kongens fortjenestemedalje:

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon 7. i 1908. Statuttene ble revidert siste gang 30. mars 2012.

Medaljen utdeles som belønning for:

  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats,
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning,
  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

Med grunnlag i dette meddeles at Hans Majestet Kong Harald V den 2.10.17 har funnet Per Skaane verdig til å motta Kongens fortjenstmedalje. Per Skaane vil bli invitert til en mottakelse på Slottet for å få anledning til å takke for medaljen.

Kongens Fortjenestemedalje til Per Skaane

Medaljen festes

Takketale

Per Skaane, Valgerd Svarstad Haugland, Solveig Hofvind og  Randi Gullien