Disputas: Peter Mæhre Lauritzen

Fredag 15. april vil cand.med. Peter Mæhre Lauritzen ved Institutt for klinisk medisin forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Double reading in Norwegian hospital radiology departments.

Viktig, men usystematisk kvalitetskontroll av røntgentolkning.

For å sikre kvaliteten på røntgensvar bruker norske sykehus mye ressurser på kontrolltolkning av røntgenbilder. Vi har funnet at slike kontroller avdekker forskjeller i røntgenlegenes tolkning, og at dette har betydning for oppfølging og behandling av pasienter. Per i dag er kontrollene usystematiske, og de kan organiseres mer effektivt.

For å sikre at svarene fra bildeundersøkelser er riktige vurderes om lag 1/3 av bildeundersøkelser i norske sykehus av to forskjellige røntgenleger. Denne tidkrevende kvalitetssikringsmetoden kalles dobbeltgransking. Røntgenlegene bruker i snitt ¼ av arbeidstiden sin på dobbeltgransking, og metoden er mest brukt på avanserte bildeundersøkelser som CT og MR. Det er store variasjoner mellom røntgenavdelinger, og de store universitetssykehusene gjør betydelig mer dobbeltgransking enn mindre sykehus. Avdelinger med stor bruk av dobbeltgransking, hadde ikke større bruk av andre kvalitetssikringsmetoder. Dette var hovedfunnene i en spørreundersøkelse til alle røntgenleger i norske sykehus og deres avdelingsledere.

Tolkningsforskjeller mellom røntgenlegene har betydning for pasientbehandlingen i <2% av undersøkelsene, mens i >7% var det forskjeller av betydning for utredning eller kontroller. Dette fant vi ved gjennomgang av svarene fra dobbeltgranskede CT-undersøkelser av overkroppen til pasienter ved indremedisinske avdelinger og poliklinikker.

En tilsvarende gjennomgang av svar fra CT-undersøkelser av magen til kirurgiske pasienter viste hyppigere tolkningsforskjeller av betydning. I denne gruppen var det forskjeller av betydning for pasientbehandling i <4% undersøkelsene, mens i >10% var det tolkningsforskjeller av betydning for utredning eller kontroller.

I begge studiene fant vi tolkningsforskjeller oftere hos pasienter henvist til haste-undersøkelser. Vi fant også at røntgenleger med spesiell spisskompetanse avdekket tolkningsforskjeller oftere innenfor sine egne spesialfelt.

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Hasse Melbye, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Tromsø.
  • 2. opponent: Professor Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, Bergen Abdominal Imaging Research Group, Universitetet i Bergen.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jarl Åsbjørn Jakobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ola Reiertsen, Klinikk for kirurgiske fag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Peter Mæhre Lauritzen (Foto: Øystein H. Horgmo, UiO)

 

Disputasen holdes fredag 15. april kl 13.15 i Auditoriet i 5. etasje i bygning Nye Nord på Akershus Universitetssykehus (se vedlagt kart under).
Prøveforelesningen er kl 10.15 samme dag med tema: "Hvilke tiltak kan sikre kvaliteten og nytten av radiologisk bildediagnostikk og hvor viktig er kommunikasjon mellom kliniker og radiolog?"

Mer om emnene