Doktorgradsomtale: Linda Berg

Er vurderingen av lumbale MR funn og endringer i MR funn over tid konsistent, og er det sammenheng mellom summen av MR funn og grad av pasient plager i form av smerter og uførhet?

Hos pasienter med kroniske lave ryggsmerter kan operasjon med avstivning eller skiveprotese være aktuelt. Utvelgelse av aktuelle pasienter for operasjon er basert på noen foreslåtte MR-funn som antas å være knyttet til pasientens plager. Endring i MR-funn over tid er med i vurderingen av behandlingsresultat. Både MR-funn og endringer i MR funn må tolkes konsistent for å kunne brukes til disse formålene. Tidligere studier har vist usikker sammenheng mellom de enkelte MR funnene og pasientens plager.

Vi har undersøkt reliabilitet for flere MR-funn i lenderyggens mellomvirvelskiver, skjelett og ledd, og for endring i disse MR-funnene over tid, noe som er svært lite undersøkt tidligere. Vi har også undersøkt om det er sammenheng mellom MR total skår og pasientens smerteintensitet og funksjonsnivå. En sterk sammenheng mellom disse MR funnene og pasientens plager ville støtte bruk av MR funnene som operasjonsindikasjon.

Det var god eller moderat interobservatør enighet, og god eller svært god intraobservatør enighet om de fleste funn. Radiologene var uenige om hyppigheten av en del MR-funn, men de var likevel ganske samstemte om hvorvidt det forelå et eller flere funn som kunne støtte beslutningen om operasjon. Dette var ikke undersøkt tidligere. Det var moderat til god interobservatør enighet om endring i MR funn ved sammenligning av bilder. Enigheten var generelt bedre ved direkte sammenligning enn ved uavhengig vurdering av gamle og nye bilder. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom MR total skår og pasientens smerteintensitet og funksjonsnivå. Det ble heller ikke påvist noen vesentlige sammenhenger mellom individuelle MR funn og plager. Reliabilitetsstudien tyder på at MR funnene vurderes konsistent nok og sannsynligvis ikke er årsak til manglende påvist sammenheng.

Resultatene fra reliabilitetsstudiene gir et godt grunnlag for å bruke MR-funnene og endringer i MR funnene i videre studier for å finne ut hva som er beste indikasjon for kirurgisk behandling, hvordan MRfunnene eventuelt påvirker sykdomsforløpet og for å vurdere positive og negative effekter av ulike behandlingsalternativ. Resultatene er allerede brukt i en klinisk studie for å sammenligne utviklingen av eventuelt uheldige MR-funn mellom pasienter operert med skiveprotese og pasienter behandlet med tverrfaglig rehabilitering. Vi konkluderer også med at det hos skiveprotesekandidater ikke er sammenheng mellom summen av MR funn og plager, og at MR funnene dermed ikke kan brukes for å forklare variasjon ismerteintensitet eller nedsatt funksjonsnivå hos disse pasientene før behandling.

Linda Berg disputerte fredag 21. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “MRI findings in candidates for lumbar disc prosthesis: reliability and relationship to disability and pain”.

Linda Berg

Personalia:

Linda Berg (f. 1967) ble ferdig utdannet lege ved universitetet i Bergen i 1992. Hun har arbeidet ved radiologiske avdelinger i Bodø og Bergen. I 2001 ble hun godkjent spesialist i radiologi. Forskningen utgår fra klinisk institutt 1, Medisinsk-Odontologisk Fakultet, Universitetet i Bergen og radiologisk avdeling, Haukeland sykehus, Helse Bergen. Hovedveileder har vært Ansgar Espeland og medveileder Geir Egil Eide.

 

Kontaktinfo:

Linda Berg, Ph.D. radiolog, Radiologisk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø og førsteamanuensis II ved UiT, Norges arktiske universitet, Tromsø

E-post: linda.berg@nordlandssykehuset.no

Mer om emnene