Per Hjalmar Nakstad tildeles Æresmedlemskap

Styret har besluttet å tildele æresmedlemskap i Norsk radiologisk forening til tidligere avdelingsoverlege og professor ved Oslo universitetssykehus: Per Hjalmar Nakstad.


Æresmedlemskapet tildeles for hans store innsats for norsk radiologi gjennom mange år. Han fremstår som en av få norske radiologer som virkelig har vært etterspurt internasjonalt innenfor feltet sitt: nevroradiologi.

Per tok sin medisinske eksamen ved Universitetet i Freiburg im Breisgau i 1971 og tilleggseksamen i ved Universitetet i Bergen i 1972. Etter turnus i Asker og Bærum, begynte Per som ass.lege-vikar ved Bærum Sykehus og deretter ved Radiumhospitalet primo 1974. Senhøstes fikk han assistentlege-jobb ved Røntgen Radium avdelingen på Rikshospitalet. Han var konstituert overlege ved Røntgenavdelingen i Kirkenes fra våren 1976 til våren 1977 (iflg. Samarbeidsavtale mellom små og store sykehus). Han ble ved Rikshospitalet frem til 1992 som ass. lege, reservelege, spesiallege, ass. Overlege og til sist seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon. 

Nakstad tildeles Æresmedlemsskap

Han tok den medisinske doktorgrad i 1985 og master i helseadministrasjon i 1992. Han var avdelingsoverlege og professor ved Ullevål Universitetssykehus fra 1992 til 1998. Deretter Seksjonsoverlege ved Nevroradiologisk seksjon Rikshospitalet i 2 år og etter det medisinsk sjef ved Capio Diagnostikk fra 2000 til 2002. Deretter igjen professor, avdelingsoverlege og senere forskningssjef ved ARN, OUS frem til mai 2013.

Han har holdt en rekke inviterte foredrag verden rundt. Han har i alt 140 vitenskapelige publikasjoner, det meste om intervensjonsnevroradiologi som han startet med i 1992. Dessuten flere bokkapitler og populærvitenskapelige publikasjoner. Han fikk Besteprisen i radiologi i 1989 for sin forskning om iohexol/kontrastmidler.

Intervensjonsradiologi var hans hovedvirke i mange år fra 1987, og han var den første som coilet et cerebralt aneurisme i Norden i 1992. Han var lenge en av 2 (+ Pål Svendsen, Gøteborg) som drev med nevrointervensjon i Norden. Han reiste hyppig for å coile aneurismer ved sykehus på Island, Finland og Sverige.  I Bergen og Trondheim var han også  ofte i samme ærend. Reisevirksomheten tok slutt når disse stedene tilegnet seg teknikken utover på 2000 tallet.

Han ble æresmedlem i Nordisk Forening for Nevroradiologi i 2002, og en av de første som fikk European Qualification in Neuroradiolgy i 2006  (nr. 12). I 2000 var han president for en vellykket ”Congress of the European Society in Neuroradiology” i Oslo. Til sammen 600 deltagere kom til kongressen. Han har hatt en rekke  komité-verv i European Society of  Neuroradiology (ESNR) og er fortsatt medlem i Award Committee i ESNR. Han har vært aktiv i ECR, Wien og var Chairman for Neuroradiology Subcommittee i 2006.

 

Han vært styremedlem og viseformann i Radiologforeningen i to perioder og i mer enn 10 år til sammen.

Han ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Sankt Olavs orden for sin innsats for nevroradiologi  i 2013.

 

Det er en stor glede for meg å overrekke dette æresmedlemskapet til en meget velfortjent mottaker!

 

Gratulerer!