Referat fra styremøte 02.03.2012

Sted: ECR, Austria Centre, Wien

Tid:  12.00-13.30

Tilstede: Gaute Hagen, Elisabeth Olstad, Per Kristian Hoel og Anne Negård ( referent)

 

Sak 27) Referat fra forrige styremøte 16022012 foreligger ikke og godkjennes i neste styremøte 18/4.

 

Sak 28) Fremtidig bruk av PET  CT. Norsk radiologisk forening har fått tilsendt referat fra PET møte i Helsedirektoratet 02022012 . Gaute Hagen og Anne Taule deltok fra oss. Styret tar referatet til etterretning.

 

Sak 29) Spørreundersøkelse fra Helsedirektoratet vedrørende høyspesialisert medisin og nordisk samarbeid. Norsk radiologisk foreningen har mottatt et spørreskjema fra Helsedirektoratet ved Hans Petter Aarseth. Bakgrunnen er en forespørsel fra Nordisk ministerråd om utredning av et nordisk samarbeid tilknyttet høyspesialisert medisin. Spørsmålene omfatter hospitering, kvalitetsregistre og felles prosedyrer. Gaute diskuterer spørreskjema med Barneradiologisk og Nevroradiologisk forening som styret antar dette er mest relevant for og sender inn et svar med bakgrunn i den diskusjonen.

 

Sak 30) Spørreskjema fra legeforeningen angående etterutdanning. Legeforeningen har sendt ut et spørreskjema vedrørende tilbud og behov for etterutdanning av spesialister som skal danne grunnlaget for hva legeforeningens etterutdannings ”politikk”. Spørreskjema ble gjennomgått i felleskap av styret der vi la vekt på at mangel på tid og finansiering hindrer etterutdanning og at mer fastsatt dokumentasjon av etterutdanning er nødvendig( for eksempel  CME som brukes ellers i Europa).

 

Sak 31) Eventuelt 

  • Høstmøtet: Fått tilbakemelding fra alle bortsett fra mammo. Intervensjon har overlatt alt til Caventstudien. Anne gir tilbakemelding om at vi trenger 2 evt 3 foredrag for å fylle 1,5 time. Per Kristian foreslo LIS samling, Elisabeth følger opp dette. Hvis mammo ikke kan fylle en forelesningsbolk er det et aktuelt tidspunkt, alternativt kan en ha en samling når spesialforeningene møtes, eller i en kaffepause.
  • Høringssak fra YLF:  Ylf ønsker å endre spesialistreglene slik at 12 mnd spesialisering kan telle selv om det ikke er gått vakt i denne perioden. Styret er enig i dette fordi et 100% vaktkrav kan redusere læring av prosedyrer som kun utføres på dagtid. For eksempel vil assistentleger som går i D stillinger få svært lite erfaring fra dagarbeid. Elisabeth utformer et svar som sendes til styret.