Referat fra styremøte 16.02.2012

Tilstede Gaute Hagen, Petter Hurlen, Ulrika Ekset, Anne Nergård og Jan Ole Frantzen (referent)

 

Sak 18.

Velkommen til ny sekretær for foreningssaker Per Kristian Hol.

 

Sak 19.

Referat fra styremøte 01.09.12 gjennomgås og godkjennes.

 

Sak 20.

Sekretærstøtte.

Tilbud om sekretærtjeneste fra Dnlf gjennomgås. Møte med

Diskusjon om kostnad og stillingsprosent.  Det tilbys fra Dnlf 10% stillingsandel til kr.100 000. Styret beslutter å akseptere tilbudet om 10% stilling. Funksjonen iverksettes fra 1. September 2012. Sekretæren inviteres til styremøtet i august.

 

Sak 21.

Høstmøtet 2012. Oppdatering av status og videre arbeid med det foreløpige programmet.

Medlemmer til høstkomiteen blir GH, AN, JOF og PKH.

M Riccabona er sikret som hovedforedragsholder.

 

Sak 22.

Regnskap/budsjett ved Ulrika.

Foreningen har god kontroll på økonomien og har et resultat på kr 241 247 for 2011. Noraforum går med et lite underskudd på kr 8908.

Abdominalforeningen har fått innvilget kr 20 000 til oppstartsmidler. Foreningen søker om ytterligere kr 20 000 for 2012. Dette innvilges under forutsetning av fremlegging av budsjett.

Diskusjon omkring foreningens politikk omkring det å sende styremedlemmer på møter og konferanser. Det er enighet i styret om at det er av verdi å sende styremedlemmer på møter og konferanser der det er relevant for foreningen og det radiologiske miljøet.

 

Sak 23.

Invitasjon til Kunnskapssenterets workshop i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste, 21-25.5.2012., GH og PKH deltar.

 

Sak 24.

Det avtales styremøtelunsj under ECR,

 

Sak 25.

Vårmøte 2012 18-20. April.

Neste styremøte i Oslo 18. April

 

Sak 26.

Eventuelt

Møte med Spesialitetskomiteen utsettes til høsten.