Referat fra styremøte 19.01.2012

Tilstede: Gaute Hagen, Anne Negård, Petter Hurlen, Roar Pedersen, Ulrika Ekseth, Elisabeth Olstad (referent)

 

Sak 1) Referat fra styremøte 23.11.11.

Referatet godkjennes etter følgende endringer/presiseringer:

Sak 102) Styremøtet planlagt lagt til Stavanger i mai, utsettes til 13.-14. juni pga at det 21.-25. mai arrangeres Kunnskapssenterets workshop. AT inviterer oss til Stavanger. Styret planlegger møte per telefon eller nett/mail i mai.

Sak 107) Kollegastøtte. GH har vært i kontakt med radiologene som var omtalt i den aktuelle saken, de har uttrykt at de ikke har behov for støtte nå, men synes det er positivt å bli kontaktet av foreningen med tilbud om støtte. Styret ønsker å sette fokus på håndtering av feil som er knyttet til at radiologer har oversett eller feiltolket funn. PH skriver et innlegg til NoraForum vedr dette.

 

Sak 2) Sekretær for foreningssaker.

Aktuell kandidat Per Kristian Hol forespørres.

 

Sak 3) Høstmøtet 2012, Høstmøtekomitè / Bestilling av lokaler.

Høstmøtekomiteen blir GH, AN og PH. Ved behov for enda en person, kan evt PKH spørres om å delta.

Vedr lokale: AT har vært i kontakt med lokalet Felix på Aker Brygge og mottatt tilbud fra dem. Styret går inn for at Høstmøtet avholdes på Felix. AT kontakter dem igjen for kontraktinngåelse. Felix har ikke mindre grupperom til å huse årsmøter i underforeningene, til dette anbefaler styret at underforeningene selv tar kontakt med Thon hotell som ligger i umiddelbar nærhet og som har egnede lokaler. (Høstmøtekomiteen må gi beskjed til underforeningene om dette via programmet)

Styret diskuterte kort forslag til innhold på møtets første dag, det foreslås innlegg og diskusjon om fremtidens radiologi, utviklingen i retning av tverrfaglig arbeid og kampen om ”den radiologiske sjel”. I tilegg settes det av tid til forskningspresentasjoner fra avdelingene. De øvrige dagene legger man opp til at underforeningene lager faglig program for en bolk à 1,5 time hver som tidligere. Leder for Barneradiologisk forening har foreslått M Riccabona som internasjonal foredragsholder til 24.10., styret støtter dette. GH svarer de Lange slik at hun kan booke foredragsholderen.  

 

Sak 4) EMF-direktivet.

Saken tas opp på nytt nå etter ønske fra radiografforeningen. Styret i Norsk radiologisk forening ved daværende leder Lærum kom med en uttalelse vedr. dette i 2007. Styret står fortsatt bak denne uttalelsen. Vi følger dessuten saken gjennom ESR som har en egen arbeidsgruppe som jobber med dette.

 

Sak 5) Sekretariatsavtale Nrf 2011.

Jmf sak 105 fra 2011, har GH kontaktet DNLF vedr prisen som syntes høy. Vi avventer svar fra DNLF.

 

Sak 6) Søknad om støtte fra Norsk forening for intervensjonsradiologi / Øvrig støtte til underforeningene.

NFIR har søkt om årlig støtte på kr 38.000,- for å dekke utgiften til medlemskap i den internasjonale fagorganisasjonen CIRSE. Styret kan innvilge støtte på inntil kr 20.000,- årlig etter søknad vedlagt regnskap for forrige år. Dette gjelder også de øvrige underforeningene.

 

Sak 7) Workshop om spesialisert kompetanse 12. jan. 2012.

Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst ønsket innspill fra de fagmedisinske foreningene vedr Samhandlingsreformen som de kunne ta med seg videre til departementet. GH var til stede og deltok i diskusjonen.

 

Sak 8) Invitasjon – Strategisk ledelse i kunnskapsbedrifter.

PH deltar.

 

Sak 9) Invitasjon til Kunnskapssenterets workshop i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste, 2012.

Flere vurderer å melde seg på. RP videresender invitasjon til medlemmene.

Kurset arrangeres 21.-25. mai, samtidig med planlagt styremøte i Stavanger, dette flyttes, jmf sak 1).

 

Sak 10) Orientering ang. Norsk radiologisk forenings ”Veileder” fra Norsk pasientskadeerstatning.

Styret er kontaktet av NPE pga at sakkyndig ortoped dr. Nord har sendt et brev med innspill til ”Veilederen”. Styret presiserer at ”Veilederen” ble fjernet fra nettsidene til Radiologiforeningen for mer enn ett år siden fordi den var utdatert og fordi det ble for arbeidskrevende å holde den oppdatert. NPE har blitt informert om dette av GH.

 

Sak 11) Intern høring - Søknad om forhåndsgodkjenning av ny spesialforening - Norsk forening for brystdiagnostikk.

Styret gir sin tilslutning til forhåndsgodkjenning av underforeningen Norsk forening for brystdiagnostikk.

 

Sak 12) Behov for PET-scan.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gi en ny vurdering av behovet for PET-CT i dag og i de nærmeste 5-10 årene. Norsk radiologisk forening er forespurt å delta i utredningen. GH og AT stiller.

 

Sak 13) Brev fra Norsk pasientskadeerstatning, se sak 10.

 

Sak 14) Brev fra nordiske strålevern om økt bruk av CT / Kommentarer fra Norsk radiologisk forening

I forbindelse med at de nordiske strålevernsorganisasjonene kom med en pressemelding 16.01.12, skrev GH en uttalelse på vegne av Norsk radiologisk forening som ble sendt videre til DNLF. Foreløpig har det vært lite debatt i kjølvannet av pressemeldingen.

 

Sak 15) Samarbeidsmøte radiografi / medisinsk fysikk 13.3.2012

GH deltar for Norsk radiologisk forening. Styret ga innspill til sakene som skal tas opp.

Vedr deltakelse på Vårmøtene fremover (fra 2014) ønsker ikke Norsk radiologisk forening å delta som medarrangør, da det er vanskelig å motivere radiologer for å dra på møtet da de ikke får dekket deltakelse via DNLF pga at møtet er industrifinansiert. Vi kan ta ansvar for én bolk på for eksempel 3 timer mot en andel av overskuddet, evt en fast sum, men uten å ta ansvar for et evt underskudd. Norsk radiologisk forening har Høstmøtet som sitt faste møte, men vil fortsette å støtte at Vårmøtet arangeres ved å tilby markedsføring via våre kanaler (gi medlemmene informasjon og tilby annonseplass i NoraForum). 

 

Sak 16) Møte med Norsk forening for brystdiagnostikk fra kl 13.00, Linda Romundstad, Vestre Viken

Styret ønsker den nye underforeningen velkommen. Romundstad gir en kort orientering vedr dannelsen av foreningen og hvilke saker som opptar foreningen. Foreløpig er det et konstituert styre so planlegger et møte på vårparten, der man bl.a. vil diskutere foreningens mandat. Det første ordinære møtet i foreningen vil finne sted under Høstmøtet 2012.

 

Sak 17) Eventuelt

1)    Invitasjon til deltakelse på FaMe-konferanse arrangert av DNLF 27. mars med hovedtema ”Kvalitetsarbeid: hvordan måle kvalitet på grunnlag av indikatorer og retningslinjer?”. UE og PH ønsker å delta. PKH kan delta dersom han ønsker.

2)    Kodesystem, hvordan fungerer dette, finnes det felles retningslinjer for hvordan det nye kodesystemet brukes? Kort diskusjon.