Referat fra styremøte 20.09.2012

Til stede: Jan Ole Frantzen (JOF), Anne Taule (AT), Ulrika Ekseth (UE), Anne Nergård (AN), Gaute Hagen (GH), Elisabeth Olstad (EO) og Per Kristian Hol (PKH)(referent).

Fravær: Roar Pedersen (RP) og Petter Hurlen.

 

Sak 41/12:Sekretariatsbistand.

Legeforeningen har ikke holdt avtale om å levere sekretærtjeneste til Radiologiforeningen. Derfor ingen nyansatt sekretær ved dagens møte. Gaute tar dette opp med legeforeningen.

 

Sak 42/12:

Referat fra styremøte 23.08.12 ble godkjent.

 

Sak 43/12:

Høstmøte 2012

Til nå 53 påmeldte deltagere og få innmeldte frie foredrag. Alle må oppfordre avdelinger/radiologiske miljø til å delta og å sende inn frie foredrag.

Felix har 2 foredragssaler reservert. Den ene tar 110 deltagere og brukes til selve møte. En annen som tar ca 50 ligger for langt unna, og kan ikke brukes til kaffe/utstillingsrom. Utstillingene (og kaffe) må forgå i minglerommet utenfor foredragssalen. Bekymring for om det er nok plass. Utstillerne har ofte økt sin stand fra tidligere 3m2 til nå 8m2. AT undersøker dette.

Programmet er godkjent. RP må sende endelig versjon av programmet senest mandag.

GH tar ansvar for trykking/kopiering av tilstrekkelig antall av programmet for hands-out under møtet.

UE har ansvar for kursbevis.

EO ordner navneskilt.    

GH sender brev til avdelingssjefene ved universitetssykehusene om innlegg angående forskningsaktivitet.

Meny for middagen onsdag kveld på Cafe Christiania ble bestemt. AT formidler til restaurant.

Vakt-ordning i ”resepsjonen” under høst-møtet: RP og AT tar resepsjonsvakten tirsdag. Resten av kongressen (onsdag til fredag) trengs kun bemanning under pausene, fordeles på de øvrige styremedlemmene. Ordnes ad hoc under møtet.

Tidligere møte har hatt Bar d’eaux viv a vis Legenes Hus som uformelt møtested for deltagerne om kveldene. PKH fikk i oppdrag å organisere dette også for årets høstmøte. (Baren eksisterer ikke lenger. Forslag om at ”3 brødre” på Egertorget blir årets høst-møte-bar)

Nytt styremøte besluttes å finne sted kl 12.45 etter at høst-møtet er over på fredag, som en arbeidslunsj. Sted: Cafe Sorgenfri, Bryggetorget 4, Aker brygge. Styremedlemmene bes tas hensyn til dette ved bestilling av retur-billetter. PKH bestiller bord (er utført, bord bestilt i navnet til Norsk Radiologisk Forening).

 

Sak 44/12:

Generalforsamling 2012

Sakslisten for generalforsamlingen godkjent.

Minneord. Mail-meddelelse fra AT like etter møtet: Truels Johannes Lone (Bodø) og Gabriel Philip Stiris (Aker) er død siden forrige generalforsamling. Mail-forslag fra RP: Avdelingsoverlegene tar ansvar for å skrive minneord, Aker: Dag Bay, Bodø: Heinrich Backmann. GH må meddele dette til avdelingsoverlegene.

Subspesialisering av bildediagnostikk. Aktuelt etter brev fra Intervensjonsradiologene som ønsker formell subspesialisering. Under generalforsamlingen innleder først GH, deretter får Intervensjonsradiologisk Forening 10 min til innlegg, og styret i NoRaFO ber Generalforsamlingen om mandat til å opprette en arbeidsgruppe som kan utrede spørsmålet om subspesialisering innen bildediagnostikk.

Utdeling av priser:

AT ordner lysestaker til Aslak Aslaksen, Frode Lærum, Almira Babovic, Jarle Rørvik, Anne Nergård og Lars Borgen.

UE undersøker med revisor hvordan Radiologforeningen kan gi ”gave” til de som har avlagt doktorgrad, tilsvarende kr 5000 uten at det blir skattepliktig for mottager. De som har disputert: Eric Dorenberg, Lars Borgen, Rigmor Lundby, Trygve Syvertsen, Mogens Aaløkken og en kandidat fra Tromsø (EO mailer info til GH).

Æresmedlemmer. Forrige styremøte besluttet å tildele æresmedlemskap til Staal Hatlinghus, Trondheim. Nå også innkommet forslag på Arne Heilo, Radiumhospitalet. Styret går også inn for sistnevnte. GH ordner vin+blomst+diplom til å overrekke på Generalforsamlingen.

Noraforum. Ingen god økonomi i bladet og det er problemer med å få inn stoff. Forslag om å gå over til 2 nr i året.

 

Sak 45/12:

Søknad omgodkjenning av NFIR som subspesialitet

Omtalt under punkt 44/12 Generalforsamling

 

Sak 46/12:

Nordisk kongress Bergen 2013

Karen Rosendahl må søke om kursgodkjenning senest 22. nov, med kopi til Norsk Radiologisk Forening.

Avtale om arrangøransvar er enda ikke i havn. GH skal i nytt møte med radiografene og fysikerne 27. sept.  Radiologforeningen har opprinnelig krevd 100 000 av evt. overskudd før resten av overskudd deles mellom arrangørene. GH har fullmakt fra styre til kompromissforslag på forestående møte. GH tar evt ad hoc ”mail-styre-møte” om nødvendig i forbindelse med dette, da det er viktig at denne avtalen snarlig kommer i havn.

 

Sak 47/12:

Møte med leder av Spesialitetskomiteen Marit Morken og Prof Petter Eldevik. Samsvar mellom arbeidsoppgaver og antall radiologer i Norge.

Petter Eldevik har foretatt en spørreundersøkelse blant sykehusene UNN, Bodø, St. Olav, Ålesund, HUS og Stavanger for å se på bemanning i forhold til arbeidsoppgaver. Utdanning og krav til LIS ble også diskutert. Etter kvalitetssikring av Eldeviks datagrunnlag, kan Radiologforeningen se om dette kan brukes som tallgrunnlag for å vurdere bemanningssituasjonen for radiologiske avdelinger i Norge.  

 

Sak 48/12:

Spørreundersøkelse legeforeningen. Kartlegging av utfordringer og prioriteringer.

Ikke besvart

 

Sak 49/12:

Resultat av spørreundersøkelse ESR.

Orienteringssak

 

Sak 50/12:

Structured reporting – norsk representant

AT finner en kandidat fra HUS som får i oppdrag å bidra i dette arbeidet.

 

Sak 51/12:

Dokumnentasjonskrav ved privat selvbetalende ultralyd

Utsatt til neste møte

 

Sak 52/12:

Møte med journalist fra Schrödingers Katt

Journalist fra Schrödingers Katt kunne ikke møte. AT kan organisere dette fra HUS, hvilket tilsluttes fra styret.

 

Sak 52/12

Eventuelt

  1. Siste tidskrift fra legeforeningen innholder en artikkel med tolkingen av radiologiske bilder som vesentlig punkt i artikkelen (K Tazmini, HN Bakken, FH Schjesvold. Tidsskr Nor Legeforen 2012;132(17):1969-72). CT bilde med påstand om fettlever var tydelig feiltolket. Ingen radiolog var med blant forfatterne eller nevnt i acknowledgement. Gaute har skrevet Letter to the Editor, som ble vedtatt sendt i Norsk Radiologisk Forenings navn.
  2. Spørreundersøkelse fra ESR: Radiology Training in Europe. Fylt ut under møtet (EO).
  3. AT tok opp nevrointervenjonsradiologiens status i Norge. For få nevrointervensjonsradiologer på de enkelte sykehus, aktivitet overtas av generelle intervensjonsradiologer? internasjonalt samarbeid? Må tas opp som egen sak.
  4. Ønske om representanter fra Styret i Norsk Radiologisk Forening til ESR ledermøte i Amsterdam 7. desember. Ingen har anledning

 

Per Kristian Hol