Vedtekter

Vedtekter NFRBD

 Vedtekter for Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk.

 

Foreningen er stiftet 31.10.11.

 

§ 1       Navn

Foreningens navn er Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk, forkortet NFRBD. På engelsk: Norwegian Society of Breast Imaging. 

§ 2       Formål

- å stimulere til samarbeid og faglig utveksling mellom radiologer i Norge som er ansatt ved et BDS (brystdiagnostisk senter) eller på annen måte arbeider med brystdiagnostikk. Med radiologisk brystdiagnostikk menes bildediagnostisk utredning av symptomer og funn i mamma / axiller med spesielt vekt på brystkreftutredning. Dette inkluderer også bildeveiledet prøvetakning. 

- å arbeide for at radiologisk brystdiagnostikk blir utført på et faglig høyt nivå, og fortrinnsvis i et miljø med mulighet for tett tverrfaglig samarbeid i multidisiplinære team. 

- å bidra til å utarbeide anbefalinger for prioriteringer av henvisninger i henhold til gjeldende faglige retningslinjer. Foreningen skal også arbeide for at kvinner, som i følge foreningens prioriteringsanbefalinger har behov for brystdiagnostikk, skal ha et faglig godt tilbud med akseptable ventetider uavhengig av bosted i Norge. 

- å bidra til å utarbeide anbefalte utredningsalgoritmer innen brystdiagnostikk.

- å skaffe et forum for fagutvikling og kvalitetsarbeid.

- å fremme forskning og undervisning innen fagfeltet.

- å være tilgjengelig som høringsinstans for offentlige myndigheter samt for Kreftregisteret i forbindelse med Mammografiprogrammet.

- å arbeide for at brysdiagnostikk blir utføret i henhold til nasjonale og europeiske retningslinjer (NBCG, EUSOMA, kvalitetsmanualen i Mammografiscreeningsprogrammet og Nasjonal veileder for diagnostikk og behandling av brystkreft) 

§ 3       Medlemmer

Foreningen består av aktive medlemmer, assosierte medlemmer og utenlandske medlemmer. 

Som aktivt medlem kan opptas alle aktive medlemmer av Norsk Radiologisk forening som arbeider eller har arbeidet med brystdiagnostikk.

Som assosiert medlem kan opptas andre leger som er medlemmer av Den norske legeforening. 

Som utenlandsk medlem kan opptas radiologer som er medlemmer av sin nasjonale radiologiske forening. 

Assosierte og utenlandske medlemmer er ikke valgbare, har ikke stemmerett, men møte- og talerett.  

Søknad om medlemskap skjer skriftlig til styret, likeledes utmelding. 

Medlemmer som er ekskludert fra Den norske legeforening eller fra Norsk radiologisk forening er også ekskludert fra Norsk forening for brystdiagnostikk.  

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenter. Medlem som ikke har betalt kontingenten blir utmeldt av foreningen. Varsel gis skriftlig før den faktiske utmeldingen skjer. Ved ny innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales. 

Styret kan med 4/5 flertall ekskludere medlemmer som har motarbeidet foreningens formål, skadet foreningens anseelse eller opptrådt i strid med foreningens vedtekter. Medlemmer som er ekskludert fra Den norske legeforening er også ekskludert fra foreningen. 

§ 4       Foreningens organer  

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

 Foreningen ledes av et årsmøtevalgt styre.

 For å forberede valg til styre og eventuelt andre organer oppnevnes en valgkomité.

 Årsmøtet eller styret kan opprette styrer, råd eller utvalg som rådgivende organer for årsmøtet og/eller for styret.

 § 5       Årsmøtet

 Foreningen holder årsmøte hvert år innen utgangen av november. 

Varsel om ordinært årsmøte med program sendes medlemmene minst 4 uker i forveien. Som hovedregel skal saksdokumentene være til gjengelig for medlemmene to uker før møtet. Varsel om årsmøte, innkalling og distribusjon av saksdokumenter kan skje elektronisk. 

Det ordinære årsmøtet skal:

 -                     behandle styrets årsberetning

-                     behandle og godkjenne regnskap

-                     godkjenne budsjett for neste år

-                     fastsette kontingenter

-                     foreta nødvendige valg

-                     velge revisor når det er fremsatt forslag om dette

-                     behandle saker som er lagt frem av styret eller saker som er meldt skriftlig til styret fra medlemmene minst 2 måneder før årsmøtet. 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent eller av styrets leder etter årsmøtets bestemmelse.

 Alle avstemminger avgjøres ved simpelt flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, unntatt ved vedtektsendringsforslag.

Ved avviklingen av årsmøtet anvendes så langt den passer den forretningsorden som vedtas ved Legeforeningens landsstyremøter.

Det føres protokoll fra årsmøtet, styremøter og andre møter i foreningens regi. Protokoller oppbevares av sekretæren, som også sørger for forsvarlig og varig arkivering etter utløpt funksjonstid.

§ 6       Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Minst 4 av styrets medlemmer skal ha tilknytning til et av de offentlige BDS på valgtidspunktet.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer deltar. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

Styret skal ivareta foreningens interesser og avgjøre løpende saker. Større saker med betydning for foreningens medlemmer skal fremlegges på medlemsmøte eller årsmøte. 

Styrerepresentanter velges for 2 år. For å oppnå kontinuitet med overlapping, velges første gang 3 styremedlemmer for ett år. Styret tiltrer umiddelbart etter avsluttet årsmøte.

§ 7       Valgkomité

På første årsmøte etter konstituering velges en valgkomité for to år bestående av 2 fra styret og et aktivt medlem. Ved det påfølgende årsmøte fremlegger valgkomiteen forslag til valg av styre, og foreslår eventuelle delegater til nordiske og internasjonale foreninger. 

§ 8       Vedtektsendringer og oppløsning

Forslag om vedtektsendring må fremsettes skriftlig minst 2 måneder før ordinært årsmøte.

Det kreves 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer for at vedtektsendring skal kunne foretas.

Forslag om oppløsning av foreningen må være fremsatt minst 6 måneder før saken kan behandles av årsmøte. Vedtak om oppløsning er bare gyldig når forslaget har fått 2/3 flertall av de stemmeberettigde i to på hverandre følgende årsmøter. 

Ved oppløsning skal foreningens eiendeler tilfalle kollektive tiltak for leger innenfor foreningens formål i § 2.

 

Vedtekter NFRBD

Mer om emnene