Norsk radiologisk forening

Norsk radiologisk forening logo

I november 2015 vedtok styret å opprette et kvalitetsutvalg. Utvalget skal bestå av to medlemmer fra styret og fem medlemmer fra foreningen. Utvalgets oppgaver er å bistå styret i behandlingen av kvalitetsrelevante saker, og å arrangere et årlig kvalitetsseminar. Hoveddelen av arbeidet kommer til å bli gjort per e-post. Det kan bli aktuelt med ett til to møter i året. 

Styret i Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument som redegjør for foreningens standpunkt i saker som er av betydning for foreningens medlemmer. Policydokumentet oppdateres med jevne mellomrom. Innspill fra alle foreningens medlemmer om innholdet i dokumentet mottas med takk, både med tanke på forslag til endringer og nye momenter.

Innspill kan sendes til post.norafo@gmail.com