Fagrådet/Prosedyrer

På denne siden finner du prosedyrer utarbeidet av ulike revmatologiske norske avdelinger til bruk innen norsk revmatologi. Dette er ikke tenkt som bindende nasjonale retningslinjer, men NRF sine veiledende prosedyrer. De skal etter planen oppdateres hvert 2.år. Det skal videre brukes mal for retningslinjer utarbeidet av fagrådet, og det er ønskelig med oversiktelige tabeller/flytskjema som en del av prosedyren eller som en egen kortversjon.

Du finner dem som PDF-filer til høyre på siden.

Disse er sendt til høring, men enda ikke endelig godkjente: 

  •  St.Olavs Hospital:  Oppfølging og behandling systemisk sklerose
  • Haukeland:  SLE – utredning, behandling og oppfølging
  • Lillehammer:  Forebygging kardiovaskulær sykdom ved revm.avd.

Ønske om utarbeiding av prosedyrer på flere områder?

Ta kontakt med Pernille Bolton King, 

pernille.bolton-king@diakonsyk.no